harranajans
 
Ana Sayfa > Ekonomi

Ucuz benzinde iþlem tamam !
24 Ocak 2011
Taner Yýldýz, Venezuela’dan ucuz petrol ürünleri almayý planladýklarýný açýkladý.
Fontu Büyült Fontu Küçült 100%


 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakaný Taner Yýldýz, "doðalgaza þu anda zam yapýlmayacaðýný" bildirdi.Diplomasi Muhabirleri Derneði (DMD) üyeleriyle sabah kahvaltýsýnda bir araya gelen Yýldýz, doðalgaza zam yapýlýp yapýlmayacaðýnýn sorulmasý üzerine "doðalgaza þu anda zam yok" dedi. Yýldýz, doðalgaza ne zamana kadar zam yapýlmayacaðý sorusuna ise net yanýt vermedi.Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakaný Taner Yýldýz, Ankara'da Diplomasi Muhabirleri Derneði üyeleriyle kahvaltýda bir araya geldi. Bakan Yýldýz açýklamalarýnda, AB'ye nükleer konusunda uyarýda bulunurken, hem Venezuella izlenimlerini anlattý hem de Venezuella'dan ucuz benzin müjdesi verdi.Ýþte Bakan Yýldýz’ýn açýklamalarýndan öne çýkan baþlýklar:

* Doðalgaza zam yok.

* Venezuela'dan ucuz benzin getireceðiz.

* Hala Galatasaraylýyým.

* AB’de süren itiraz nükleer santral ihalesini de etkiler.

* Venezüella lideri Chavez’den Baþbakan’a büyük jest: “Erdoðan’ý seviyorum çünkü fakirlerle birlikte.“TEK TARÝFEYÝ KALDIRACAÐIZ, REKABETÝ SAÐLAYACAÐIZ”Hükümetin sessiz ama en çok çalýþan bakanlarýndan biri Enerji Bakaný Taner Yýldýz.Geçen hafta Venezuela’daydý. Cumhurbaþkaný Hugo Chavez’le görüþtü. Ankara’ya hiç uðramayamadan, Azerbaycan’a geçti. Bakü’de Azeri Cumhurbaþkaný Ýlham Aliyev ile görüþtü. Ve ayaðýnýn tozuyla Ankara’da bugün gazetecilerle buluþtu.Öncelikle iki önemli müjde;

Doðalgaza zam yok. Taner Yýldýz, son derece açýk söyledi; “Doðalgaza þu anda zam yok. Çünkü zam yapmayý gerektirecek bir veri yok.”Ve ikinci müjde, dünyanýn en pahalý benzini konusunda;

Maliye Bakaný, Türkiye’deki benzinin üzerindeki vergilerde indirim olmayacaðýný açýklamýþtý. Maliye Bakaný benzin fiyatýný düþürmüyor ama, Enerji Bakaný fiyatýn düþmesi için giriþimlere baþlamýþ bile.VENEZUELLA’DAN UCUZ BENZÝNTaner Yýldýz, Venezuela’dan ucuz petrol ürünleri almayý planladýklarýný açýkladý. Türkiye petrollerinin alt kuruluþu olan TPIC, Venezuela’dan ucuz petrol ürünü, yani benzin ve mazot ithal edecek. Ve bunu mevcut fiyatlarýn altýnda piyasaya sürecek. Böylece benzinde rekabetin önünü açacak.Taner Yýldýz, “Türkiye’de 51 tane daðýtým þirketi, 14 bin 600 tane bayi var. Bir rekabetin oluþmasý lazým. Benzin ve petrol ürünlerinin tek tarifede kalmamasýný istiyoruz. Kalksýn biri yüzde 3, yüzde 5 az fiyat koysun. Biz bunu istiyoruz” diye konuþtu. Bunun önünü açmak için de TPAO’nun alt kuruluþu TPIC devreye sokuluyor. Ýlk hedef de Venezuela’dan gelecek ucuz benzin.“NEREYE EL ATSAK BADEM GÖZLÜ OLUYOR”Bakan Yýldýz, Venezuela’dan bahsederken, Türkiye’de yaþadýðý bir “kýrgýnlýðý” da özellikle dile getiriyor. Söze, “Venezuela’nýn kýyýlarý, Türkiye’nin dörtte biri kadar. Ancak bu kýyýlara öyle tesisler kurmuþlar ki, yýlda 80 milyar dolarlýk petrol satýþýný buradan yapýyorlar Bizimkiler orayý görseler, sahil batýrýlmýþ derlerdi” diyor ve durumu Türkiye ile karþýlaþtýrýyor;“Oysa Türkiye’de, biz kýyýlarda nereye bir enerji merkezi kurmaya kalksak, hemen itiraz ediyorlar. Bugüne kadar 46 nokta için baþvuruda bulunduk. 46 noktanýn, 46’sý için de itiraz var. Biz nereye el atsak, badem gözlü oluyor. Ben bu itirazlarýn iyi niyetle yapýldýðýna inanamýyorum. Eðer deniz taþýmacýlýðý yapacaksanýz, kýyýlarýnýzda bir yerde de mutlaka enerji merkezi kurmanýz gerekir. Ben yapýlanlarýn vatanperverlikle alakasý olduðunu düþünmüyorum...”ÝRAN’ LA DÖRT YENÝ SAHADA DOÐALGAZ ÝÞBÝRLÝÐÝEnerji Bakaný Yýldýz ile sohbetin konularýndan biri de, Ýran’la iþbirliði idi.

Türkiye’nin BM tarafýndan Ýran’a konan yaptýrým kararlarýna uyacaðýný, ancak ABD Kongresi’nin koyduðu kararlarýn Türkiye’yi baðlamayacaðýný vurgulayan Bakan Yýldýz, “Türkiye’nin, yanýbaþýndaki Ýran’ýn doðal kaynaklarýna kayýtsýz kalmasý sözkonusu olamaz” dedi.Ancak bu kararlýlýða raðmen, Ýran’la 2008 Kasým ayýnda imzalanmýþ olan doðalgaz anlaþmasýnýn uygulanmayacaðýný söyledi Yýldýz. Bunun gerekçesinin ise, “siyasi deðil, tamamen teknik” olduðunu özellikle vurguladý.“Ýran’la 13 Kasým 2008’de Güney Pars yataklarýnýn iþletilmesinde iþbirliði konusnda bir iyi niyet anlaþmasý imzalamýþtýk. Anlaþma paylaþým sistemine dayalý idi. Türkiye’nin 4.5 milyar dolarlýk bir yatýrým yapmasý sözkonusuydu. Ancak Ýranlýlar, kendi Anayasalarý gereði bu sistemi uygulayamayacaklarýný söylediler. Biz de, hesapladýk. Onlarýn önerdiði sistemin Türkiye’nin çýkarlarýna uymayacaðýný belirledik. Çýkarlarýmýza uymayacaðý için de, anlaþmadan vazgeçtik. Çinliler, Ýranlýlarýn önerdiði model kendilerine uymuþ olmalý ki, bizim çekildiðimiz anlaþmayý, Ýran’la yaptýlar.”

Þimdilerde, Ýran’la daha küçük ölçekli 4-5 doðalgaz sahasýnda iþbirliði imkanlarý görüþülüyor. Bakan Yýldýz, bu konuda TPAO’nun deðil, Türk özel firmalarýnýn teþvik edileceðini anlattý.FRANSA’YA NÜKLEER GÖZDAÐIEnerji konularýnýn büyük bölümü, dýþ politikayla yakýndan ilgili.

Bakan Yýldýz, “konularýmýzýn yüzde 70’i birbiriyle ilintili. Zaman zaman enerji konularý dýþ politikayý, zaman zaman da dýþ politika enerjiyi etkiliyor” diyor.

Ve hemen çok da çarpýcý bir örnek veriyor.Konu, Türkiye’nin nükleer santral ihalesi.Ýlk ihale Ruslar’a verildi. Ýkincisi için ise Enerji Bakaný Yýldýz geçtiðimiz ay Japonya’da temaslarda bulundu.Türkiye’nin bu ikinci nükleer santrali konusunda Fransa da çok istekli. Ancak, Þubat ayýnda Ankara’ya gelecek Fransa Cumhurbaþkaný Nicholas Sarkozy’ye Enerji Bakaný Yýldýz’dan kötü haber var.Bakan, tavrýný açýk açýk koydu;

“Fransa’nýn AB konusunda Türkiye’ye karþý tavrý deðiþmeden, nükleer ihaleyi almasý sözkonusu olmaz” mesajý verdi. Ýþte Bakan Yýldýz’ýn bu konudaki açýklamalarý;

“Fransa’nýn yaptýklarýndan sonra, hiçbirþey olmamýþ gibi davranmamýz sözkonusu olmaz. Fransa AB konusunda Türkiye’ye karþý çok net tavýr aldý. Nükleer santral ihalesi gibi uluslararasý büyük maliyetli projelerde bu tavrýnlarýn projeyi etkilememesi mümkün deðildir.”Türkiye, daha önce de AB sürecinde yolcu uçaðý alýmý gibi büyük miktarlý alýmlarý diplomatik pazarlýklarýn parçasý yapmýþtý. Ancak uçaklar alýndýktan sonra, konu kapanmýþ, etkisi de ortadan kalkmýþtý.Oysa nükleer santral öyle deðil. Santralin yapýmý ve iþletmesi ile, yaklaþýk 80 yýllýk bir süreç. Yýldýz ayrýntýlarý þöyle açýkladý; “Nükleer santral, sadece yapýmla sýnýrlý deðil. Ýþletmesi de var. Öyle tek bir kalemde yapýlan bir al-ver iliþkisi deil. 7 yýl inþaat sürecek, 15 yýl alým garantili iþletme ve ardýndan 60 yýllýk iþletme hakký da var. Yani 80 yýllýk bir süreç...”Bakan’ýn mesajý net:

Fransa, Türkiye ile böylesine önemli ve büyük meblaðlý, yaklaþýk 80 yýllýk bir ticari iliþkiye girmek istiyorsa, bunun dýþ politikadaki gereklerini de yerine getirmeli.CHAVEZ “SELAMUN ALEYKÜM” DÝYEREK KARÞILADIBakan Yýldýz’ýn geçen hafta yaptýðý Venezuella izlenimleri de ilginç...

Hem sosyal açýdan, hem de ticari açýdan.Yýldýz, bu konuda söze Venezuella’nýn petrol yataklarý açýsýndan dünyanýn en zengin ülkesi olduðunu söyleyerek baþlýyor. “Eskiden en zengin Suudi Arabistan’dý. Ancak Venezuela’nýn yeni ortaya çýkardýðý, uluslararasý kuruluþlarýn da onayladýðý rezervleri ile Venezuella dünyanýn en zengin petrol yataklarýna sahip ülkesi haline geldi” diyen Yýldýz, bu ülke ile enerji iþbirliðinde büyük potansiyel olduðunu da vurguladý.Venezuella, Türkiye ile ortak petrol çýkarmak ve pazarlamak karþýlýðýnda, Türkiye’den toplu konut yapmasýný istiyor. Yani bir çeþit, “konut karþýlýðý petrol” anlaþmasý sözkonusu olabilecek Venezuella ile.“Venezuella’da çok büyük konut sýkýntýsý var” diye anlatýyor Yýldýz ve devam ediyor:

“Bizim bildiðimiz, anladýðýmýz gibi bir gecekondu mahallesi yok orada. Bizde olan gecekondu mahallelerinin bir yolu, elektriði, suyu var. Venezuella’da durum öyle deðil. Evler kutu gibi birbiri üzerine kurulmuþ. ‘Daha yukarýda yaþayanlar evlerine nasýl gidiyorlar’ diye sordum, ‘Diðerlerinin bahçesinden, hatta odasýndan geçerek giriyorlar’ diye anlattýlar. ‘Ne kadar konut yapmamýzý istiyorsunuz’ diye sordum, ‘Yapabildiðiniz kadar. Yapabiliyorsanýz 2 milyon konut bile olur” dediler.”Venezuella hükümeti, Türkiye’ye iki petrol bloðunda iþbirliði önermiþ. “Üretim paylaþým modeli ile iþbirliði yapmayý planlýyoruz” diyor Bakan Yýldýz. Ayrýca Venezuella Türkiye’de bir petrol deposu kurmak da istiyor. Yýldýz, “Bu konuya da sýcak bakýyoruz. Önümüzdeki hafta Venezuella’ya göndereceðimiz teknik heyet, bu konuyu da görüþecek” diyor.“NEDÝR BU TOKÝ ?”Venezuella ile “konut karþýlýðý petrol” konusu, bu ülkenin Dýþiþleri Bakaný’nýn Kasým ayýnda Ankara’ya yaptýðý ziyaret ile ortaya çýkmýþ. Venezuellalý Bakan, havaalanýndan þehir merkezine gelirken, bir zamanlar gecekondularla dolu olan ancak bugünlerde TOKÝ’nin yaptýðý bloklarýn bulunduðu yoldan getirilmiþ. Gelirken de “Nedir bu TOKÝ?” diye sormuþ. Durumu öðrenince de ülkesine dönüþünde konuyu Venezuella Devlet Baþkaný Hugo Chavez’e açmýþ.Nitekim Chavez’in Bakan Yýldýz’la görüþmede ilk sorduðu sorulardan biri bu olmuþ:

“Nasýl yýkýyorsunuz gecekondularý. Sahipleri incinmiyor mu?”Bakan Yýldýz, “Alternatif yaþam alanlarý oluþturulduðunu” anlatarak yanýtlamýþ. Gecekondudaki tapusuz yaþama karþýlýk, kanuna uygun, tapulu, imkanlarý daha fazla yerler gösterildiðinde, halkýn kendi isteðiyle buralara geçtiðini anlatmýþ.“CHAVEZ BÝZÝ SELAMUN ALEYKÜM DÝYE KARÞILADI...”Chavez, Enerji Bakaný Taner Yýldýz’a geçen hafta yaptýðý ziyaret sýrasýnda büyük ilgi göstermiþ görüþme boyunca.“Beni Selamun aleyküm” diyerek karþýladý Sayýn Devlet Baþkaný. Bildiði bir kaç Arapça cümleden biriymiþ” diye anlattý Taner Yýldýz.CHAVEZ’ÝN RESMÝ KONUTUNDA SELZEDE ÇOCUKLARArdýndan Devlet Baþkanlýðý sarayýný gezdirmiþ Chavez Türk heyetine. Taner Yýldýz’ýn gözüne bahçede oynayan çocuklar çarpmýþ. Ayný görüntü, Venezuella Dýþiþleri Bakaný’nýn resmi konutunda da varmýþ; Ortada oynayan fakir kýyafetli çocuklar. Ýçeri girdiklerinde ise o yüksek tavanlý, görkemli saray benzeri binada basit ranzalar görmüþ Türk heyeti. “Kim bunlar, bu ranzalar neyin nesi?” diye sormuþ Bakan Yýldýz. Ve aldýðý cevap kendisini de, heyeti de þaþýrtmýþ:

“Selzedeler, konutlarý yapýlana kadar bu resmi binalarda kalýyorlar. Dýþiþleri Resmi Konutu'nun alt katý, onlarýn kaldýklarý bölüm. Üst kat ise çalýþma ofisleri...”“BÝR ZAMANLAR BU SARAYI KURÞUNLAMIÞTIM”Chavez, heyete kendi sarayýný gezdirirken de benzer manzaralarla karþýlaþmýþ Türk heyeti. Ancak Chavez’in bir sözü, son derece ilginç gelmiþ Bakan Yýldýz ve beraberindekilere.Chavez, “Bir zamanlar bu sarayý kurþunlamýþtým” demiþ ve duvarda hala duran bir kurþun deliðini göstermiþ.Bakan Yýldýz sormuþ: “Bir zamanlar kurþunladýðýnýz sarayda, bir gün Devlet Baþkaný olarak ikamet edeceðinizi hiç düþünmüþ müydünüz?”

Chavez, “Ben Allah’a inanýrým” diye yanýt vermiþ; “Burada oturacaðým hiç aklýma gelmemiþti o günlerde. Þimdi burada oturuyorum, ama halkým için oturuyorum..”CHAVEZ’DEN ERDOÐAN’A ÖVGÜVenezuella Devlet Baþkaný, görüþme sýrasýnda Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan’dan özellikle büyük beðeni ile bahsetmiþ. Bakan Yýldýz anlatýyor:

“Sayýn Chavez, Türkiye’yi çok yakýndan izliyor. Türkiye’nin dinamizmini anlattý bana. ‘Türkiye çok büyük bir sýçrama yaptý’ dedi. Baþbakanýmýzdan da büyük övgüyle bahsetti. ‘Baþbakaný'nýzý çok seviyorum. Çünkü hep fakirlerle birlikte. Onlardan kendisini hiç ayýrmýyor’ dedi bizim heyete...”ÝRAN’LA DÖRT YENÝ SAHADA DOÐALGAZ ÝÞBÝRLÝÐÝEnerji Bakaný Yýldýz ile sohbetin konularýndan biri de Ýran’la iþbirliði idi.Türkiye’nin BM tarafýndan Ýran’a konan yaptýrým kararlarýna uyacaðýný, ancak ABD Kongresi’nin koyduðu kararlarýn Türkiye’yi baðlamayacaðýný vurgulayan Bakan Yýldýz, “Türkiye’nin yanýbaþýndaki Ýran’ýn doðal kaynaklarýna kayýtsýz kalmasý sözkonusu olamaz” dedi.Ancak bu kararlýlýða raðmen, Ýran’la 2008 Kasým ayýnda imzalanmýþ olan doðalgaz anlaþmasýnýn uygulanmayacaðýný söyledi Yýldýz. Bunun gerekçesinin ise “siyasi deðil, tamamen teknik” olduðunu özellikle vurguladý.“Ýran’la 13 Kasým 2008’de Güney Pars yataklarýnýn iþletilmesinde iþbirliði konusunda bir iyi niyet anlaþmasý imzalamýþtýk. Anlaþma paylaþým sistemine dayalý idi. Türkiye’nin 4.5 milyar dolarlýk bir yatýrým yapmasý sözkonusuydu. Ancak Ýranlýlar, kendi Anayasalarý gereði bu sistemi uygulayamayacaklarýný söylediler. Biz de, hesapladýk. Onlarýn önerdiði sistemin Türkiye’nin çýkarlarýna uymayacaðýný belirledik. Çýkarlarýmýza uymayacaðý için de anlaþmadan vazgeçtik. Çinliler, Ýranlýlarýn önerdiði model kendilerine uymuþ olmalý ki, bizim çekildiðimiz anlaþmayý, Ýran’la yaptýlar.”Þimdilerde, Ýran’la daha küçük ölçekli 4-5 doðalgaz sahasýnda iþbirliði imkanlarý görüþülüyor. Bakan Yýldýz, bu konuda TPAO’nun deðil, Türk özel firmalarýnýn teþvik edileceðini anlattý.“BOÐAZLAR'DA ALTIN FRANK DÖNEMÝ”Türkiye’nin önemli enerji projelerinden biri de Samsun-Ceyhan boru hattý projesi.Proje ile özellikle Boðazlardaki tanker geçiþi sýnýrlandýrýlacak.Türk hükümetinin, Boðazlarý rahatlatmak için kullanmayý planladýðý yöntem ise “altýn frank”. Yani Boðazlarda tankerlere geçiþ ücretini arttýrmak.1936 tarihli Montrö sözleþmesi, Türkiye’ye boðazlardan geçiþte aldýðý ücreti arttýrma hakký veriyor. Ancak bu hak, bugüne kadar kullanýlmamýþ. Bakan Yýldýz, “Bu hakký kullanýrken, uluslararasý ticareti de etkilemeyecek bir yol bulmanýz gerekir. Bir alternatif güzergah ortaya koymanýz gerekir. Ýþte bu güzergah, Samsun-Ceyhan boru hattý” diyor.Bakü-Ceyhan, boðazlarý rahatlatan ilk proje idi. Kuruluþundan bugüne kadar toplam 1 milyar 63 milyon varil petrol akýtýlmýþ Bakü-Ceyhan’dan. “Bakü-Ceyhan sayesinde her yýl 50 milyon ton petrol daha az geçiþ yapýyor Boðazlar'dan” dedi Yýldýz, ve ekledi:

“Ancak Bakü-Ceyhan’a raðmen Boðazlardan geçen petrol miktarý 120 milyon tona ulaþtý. Bunu düþürmemiz gerekiyor. Bunu da Samsun-Ceyhan’la saðlayabiliriz...”“HALA GALATASARAYLIYIM...”Sohbetin sonunda Bakan Yýldýz’a geçen hafta Aslantepe’deki ýslýk olayýný soruyoruz.Bakan, Arena Stadý'nda yaþanan olaylarýn ardýndan “Galatasaraylýlýðýmý askýya alýyorum” demiþti. Peki hala ayný görüþte mi?

“Hayýr. Ben o sözü de zaten tepkimi ortaya koymak için söylemiþtim. Tabii ki Galatasaray taraftarýyým. Zaten herþey normalleþiyor” dedi Bakan.GS Baþkaný Polat ile bu süreçte iki kez görüþmüþ. Polat kendisine telefonda “Birlikte maça gidelim” çaðrýsý yapmýþ. “Maça gitmeyi isterim. Zaten bu haftaki maça da kendisi de GS taraftarý olan müsteþarýmý gönderdim” diyor Yýldýz.“FENERBAHÇE ÝÇÝN VENEZUELLA’DA GÝRÝÞÝMDE BULUNDUM”Ve bitirirken Venezuella’dan ilginç bir anektod daha. Bakan Yýldýz anlatýyor:

“Temaslar sýrasýnda bir Türk vatandaþý yanýma geldi. ‘Sizden bir yardým rica edebilir miyim’ diye sordu. Venezuella’da bir Fenerbahçe Gençlik Spor Okulu açmayý planlýyorlarmýþ. Amaçlarý, Güney Amerika’daki yetenekli çocuklarý eðitip, FB’ye kazandýrmakmýþ. Benden de bu konuyu Venezuellalý makamlarla görüþmelerimde gündeme getirmemi istedi. Tabii ki, bu ricasýný kýrmadým. Venezuellalýlarla görüþmelerimde, Fenerbahçe’nin böyle bir talebi olduðunu, gerekli kolaylýklarýn gösterilmesini istedim...”

Facebook hesabınızla yorum yapın:
Veya Facebook'a bağlanmadan yorum yapın:

Rumuz veya Ad/Soyad*
E-posta*

(E-posta adresiniz sitede görünmez)
Yorum*


(Yandaki güvenlik kodunu bu alana giriniz)
   
 

Diğer Ekonomi Haberleri

Başlık Tarih
 
Erdoğan Normal Hayata Dönüş Sürecini Açıkladı05 Mayıs 2020
Benzin Ve Motorine Zam05 Mayıs 2020
Dolar 7 Lirayı Aştı!01 Mayıs 2020
Bakan Albayrak Açıkladı! 12.1 Milyar TL Tahsis Edildi15 Nisan 2020
Eyyübiyelilere Müjde Dev İstihdam Projesinin Ön Görüşmesi Gerçekleşti10 Mart 2020
Altın Fiyatları Tavan Yaptı14 Şubat 2020
Urfalılar Altına Yatırım Yapıyor04 Şubat 2020
Milli Piyango büyük ikramiyesi belli oldu!28 Kasım 2019
14 Kasım Dolar ve Euro Son Durum14 Kasım 2019
11 Kasım Dolar ve Euro son durum11 Kasım 2019
Belgeli çocuk bakıcılarına 1300 lira destek10 Kasım 2019
2020 Zam Oranı Belli Oldu! İşte Kalem Kalem ayrıntılar05 Kasım 2019
Fiyatlar pahalı, tüketici Pazar tezgahlarına bakıp geçiyor29 Ekim 2019
Bakan Varank Duyurdu:Tam 50 Bin Lira Destek!24 Ekim 2019
Dolar yeni güne nasıl başladı?23 Ekim 2019
Dolar Uçtu, Sosyal Medya Yıkıldı07 Ekim 2019
Fitch'den dolar kuru tahmini01 Ekim 2019
Kamuya 425 kişi atanacak!18 Eylül 2019
Akaryakıta zam mı geliyor? İşte detaylar18 Ağustos 2019
Dolar Düşmeye Devam Ediyor08 Ağustos 2019
16,4 Milyon Kişiye Bayram Erken Gelecek!08 Ağustos 2019
Doğal gaz fiyatlarına zam01 Ağustos 2019
Memurların zam pazarlığı başlıyor!30 Temmuz 2019
Kredi Kartı Kullananlar Dikkat!!!29 Haziran 2019
Binlerce Vatandaşa Çifte Zam Müjdesi!19 Haziran 2019
Müjde! İşçiye Erken Ödeme Kararı07 Haziran 2019
Akaryakıta Çifte İndirim!07 Haziran 2019
Çanlar dolar için çalıyor05 Haziran 2019
Dolar, son 1,5 ayın en düşük seviyesine geriledi05 Haziran 2019
Milyonlarca kişi bekliyordu! Yarın hesaplara yatacak30 Mayıs 2019
2019 yılında 60 bin memur ve personel alımı yapılacak14 Mayıs 2019
İşsizlik Rakamları Açıklandı26 Mart 2019
Türkiye'ye para yağdı! Tam 13 milyar dolar...25 Şubat 2019
Yaşlıya 601 lira maaş! 7 ayrı destek20 Şubat 2019
Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini açıkladı31 Ocak 2019
Binlerce Kişiye Müjde!25 Ocak 2019
Milyonların Beklediği Asgari Ücret Belli Oldu25 Aralık 2018
Asgari ücret bugün netleşiyor!25 Aralık 2018
Yağışlar Pamukları Tarlada Bıraktı24 Aralık 2018
Hayvancılıkta Türkiye’nin Acı Karnesi!20 Aralık 2018
Yeni Asgari Ücret Belirleniyor!20 Aralık 2018
Tapuda Yeni Dönem Başlıyor!12 Aralık 2018
Pamuka Yağmur Darbesi11 Aralık 2018
Asgari Ücret İle İlgili Flaş Gelişme!06 Aralık 2018
Araç Sahiplerine Müjde! Motorine İndirim Geliyor04 Aralık 2018
Benzine 20 Kuruş İndirim07 Kasım 2018
Emeklilikte Yaşa Takılanlar' İçin Önemli Açıklama16 Ekim 2018
Elektrik Faturalarında Yeni Dönem!15 Ekim 2018
Milyonları İlgilendiren Gelişme!15 Ekim 2018
Urfa'da Pazar Fiyatlarının Yanına Yaklaşılmıyor11 Ekim 2018
Pamukta Hasat Zamanı27 Eylül 2018
Akaryakıta İndirim Geldi18 Eylül 2018
İşsizlik Yeniden Çift Hanede18 Eylül 2018
Pamukta Bu Yıl Rekolte Ve Fiyatta Yüksek Beklenti13 Eylül 2018
Son Dakika! Vadeli TL Hesabında Vergi Düştü, Döviz Hesabında Vergi Arttı31 Ağustos 2018
Borcu Olanlar Dikkat!27 Ağustos 2018
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Perşembe Günü Uluslararası Yatırımcılarla Bir Araya Gelecek14 Ağustos 2018
MASAK Asparagas Haber Yapanlarla İlgili İnceleme Başlattı13 Ağustos 2018
Dolar ne kadar? Çeyrek altın fiyatlarında son durum 10 Ağustos 2018
Hükümetten İhtiyaç Sahiplerine Büyük Destek05 Mart 2018
ŞANLIURFA’YA KABA YEM PROJESİNDEN BÜYÜK DESTEK25 Şubat 2018
GELECEKTE EN ÇOK KAZANDIRAN MESLEK, ÇÖPE GİDEN GERİ DÖNÜŞTÜRÜLEBİLEN ATIKLAR OLACAK.31 Ekim 2017
‘2018 bütçesi fakirlikle mücadele edecek’ 31 Ekim 2017
Altın Tarihi Zirveyi Gördü09 Ekim 2017
Hedef 30 milyar dolarlık ticaret 05 Ekim 2017
DSİ SON 90 GÜNDE 3, 7 MİLYAR TL’LİK YATIRIMIN TEMELİNİ ATTI31 Ağustos 2017
Güneydoğu Turizmine Bayram Dopingi16 Ağustos 2017
YABANCI İŞ ADAMLARI ŞANLIURFA’DA 21 Nisan 2017
Hava Sıcaklığı -14’e İnince Elektrik Tüketimi Tavan Yaptı03 Şubat 2017
Milyonlarca Esnafa büyük jest19 Ocak 2017
Yaşlı yakını olana devletten ayda 1000 TL07 Aralık 2016
Flaş.. Herkese zam geliyor 30 Kasım 2016
Hükümet'ten 'Süper Teşvik'16 Kasım 2016
Motorine 10 Kuruş İndirim, LPG'ye Zam Geldi02 Kasım 2016
Son Dakika.. Dolar 3.10 Lirayı Geçti13 Ekim 2016
Benzin ve motorine zam06 Ekim 2016
Harran’da bir petrol istasyonu daha LPG fiyatını düşürdü 03 Ekim 2016
Başbakan Yıldırım'dan asgari ücret açıklaması21 Eylül 2016
Sürücülere Müjde! Trafik Sigortasında Fiyatlar Düşüyor05 Eylül 2016
GSS'de 2. Fırsat! Borcu Olanlar 1 Eylül'den İtibaren Gelir Testine Başvurabilecek31 Ağustos 2016
Urfa'da Pamuk ve Buğdayın Alış Fiyatı Belli Oldu22 Temmuz 2016
TOKİ'nin Taksitlerine Zam Geldi21 Temmuz 2016
OTOMOBİL Otomotiv endüstrisi en yüksek ihracat rakamına ulaştı03 Temmuz 2016
Nüfus cüzdanını kaybeden ceza ödemeyecek31 Aralık 2015
Dolardaki düşüşün nedeni ne?01 Aralık 2015
2016'da ÖTV ve KDV'ye Ne Kadar Ödeyeceğiz26 Ekim 2015
İndirimli nükleer15 Nisan 2015
Suudi Prens Bursa’da yatırım için arazi baktı14 Nisan 2015
Temizlik ihalelerinde ‘paravan’ firmalar ile vurgun iddiası09 Nisan 2015
BDDK Başkanlığı'na Murat Yülek'in geleceği iddiası09 Nisan 2015
konut sahibi olmak isteyenlere büyük müjde!28 Ocak 2015
Altında Hücum Hazırlığı19 Ocak 2015
LPG Otogaz'a Büyük İndirim03 Aralık 2014
..19 Ekim 2014
Çelik'ten milyonları heyecanlandıran açıklama10 Mayıs 2014
MAAŞLARA DEVLET GARANTİSİ GELİYOR13 Nisan 2014
Altının freni patladı!12 Ekim 2013
Otogar’da Bayram Yoğunluğu12 Ekim 2013
Memur Olmak İsteyenlerin Beklediği Haber Geldi11 Ekim 2013
Altın Temmuz Ayının Zirvesinde12 Ağustos 2013
Benzine Zam!08 Temmuz 2013
Altın Fiyatlarında Rekor Düşüş!28 Haziran 2013
Ramazan’da Zam Yok27 Haziran 2013
Altında Düşüş Sürüyor17 Mayıs 2013
Benzini Ucuzlatacak İlginç Formül!14 Şubat 2013
Borsa ve dolar güne nasıl başladı12 Şubat 2013
Otomobilde Şubat kampanyaları...08 Şubat 2013
Belirsizlik Devam Ediyor28 Eylül 2012
İl Genel Meclis Üyesi Ahmet Boğa’ dan Şanlıurfa Valisine Teşekkür Mesajı 05 Eylül 2012
'Beyaz Altın'da hasat zamanı04 Eylül 2012
LPG'ye Yüzde 11 Zam Yapıldı04 Eylül 2012
Fatura Şanlıurfa’ya Patladı!27 Ağustos 2012
Araç Vergilerine Yakın Markaj11 Ağustos 2012
Özel İdareye Kaynak Aktarımı 09 Ağustos 2012
Urfa'da savaş ekonomisi06 Ağustos 2012
Düşüş Devam Ediyor26 Haziran 2012
Bakan Yıldız'dan 'Benzin' Müjdesi05 Haziran 2012
HARRANDA LPG DE İNDİRİM SAYACI ÇALIŞMIYOR05 Haziran 2012
Memurlardan '3,5' Eylemi24 Mayıs 2012
Altın Geriledi22 Mayıs 2012
Borcu olan vatandaşlara iyi haber !16 Mayıs 2012
Öğrenciye Maaş Geliyor02 Mayıs 2012
Memurlar, ilk toplu sözleşme masasına pazartesi günü oturacak29 Nisan 2012
20 Yaşındaki Araçlar Hurdaya18 Nisan 2012
GAP YEMEK AKÇAKALE DE AÇILDI (FOTOHABER)17 Nisan 2012
Türkiye'yi Heyecanlandıracak Haber14 Nisan 2012
Kaçak Akaryakıt Operasyonu13 Nisan 2012
Kaçak elektrikte müthiş karar07 Nisan 2012
Memurun gözü kulağı bugün Meclis'te02 Nisan 2012
Vergi Daireleri Yarın da Açık24 Mart 2012
Vergi Daireleri Yarın da Açık24 Mart 2012
Araplar'a yetişemiyoruz!16 Mart 2012
Fiyatlar Ateþ Pahasý12 Ocak 2012
Ýsot Tarlada Kaldý 12 Kasım 2011
Kýrsal Kalkýnma Yatýrýmlarýna Destek27 Ekim 2011
Cuma Günü Son!26 Eylül 2011
Çiftçilere Müjde14 Eylül 2011
AÇLIK SINIRI 985 TL!08 Eylül 2011
ANTEP FISTIÐI NIN FÝYATI BELLÝ OLDU 07 Eylül 2011
Telefon ve internet faturanýz azalacak!28 Ağustos 2011
"Kimse elindeki tapuya güvenmesin!"23 Ağustos 2011
Taþý topraðý altýn!23 Ağustos 2011
Motorine 8 kuruþluk kur zammý23 Temmuz 2011
RAMAZAN ÖNCESÝ :Ette spekülasyona 14.5 TL resti!21 Temmuz 2011
Küp ve toz þekere zam 16 Temmuz 2011
Hububat fiyatlarý açýklandý!14 Temmuz 2011
Pamuk fiyatlarýnda yalancý bahar dönemi30 Haziran 2011
Hayvan Satýcýlarý Israrlý29 Haziran 2011
HARRANDA ESNAF KEFALET KOOPRERATÝFÝ KURULDU27 Haziran 2011
KÜLLÝYEN GAP YALANI! 13 Mayıs 2011
TARIM SEKTÖRÜ 11 DEN 8 SIRAYA YÜKSELDÝ25 Nisan 2011
Hububat Taban Fiyatý Açýklanmalý24 Nisan 2011
ARINÇ; ÞANLIURFA TURÝZM PATLAMASI YAÞAYACAK 31 Mart 2011
Pamuk üretimi için ön hazýrlýklar baþladý30 Mart 2011
YGS’yi ÖSYM kazandý: 61.5 milyon TL28 Mart 2011
PÝYASALARDA SAVAÞ TEDÝRGÝNLÝÐÝ26 Şubat 2011
URFA NIN VERGÝ REKORTMENLERÝ BELLÝ OLDU26 Şubat 2011
Benzine yine zam!23 Şubat 2011
Pamuk fiyatlarýnda rekor artýþ! 16 Şubat 2011
Sebze ve meyvede ucuzluk müjdesi 13 Şubat 2011
Urfa ya 75 trilyon destekleme31 Ocak 2011
Çukurova da karpuz ekimine baþlandý26 Ocak 2011
Madeni Paralar Esnafýn elinde kaldý24 Ocak 2011
HARRAN DA ET FÝYATLARI HÝÇ DÜÞMEZ23 Ocak 2011
Bu sefer piyasa sað gösterip sol vurdu!22 Ocak 2011
Dolar uçuþa geçti - EKONOMÝ10 Ocak 2011
RAHMET KAPIYI ÇALDI08 Ocak 2011
Türkiye de bankalara borçlu kiþi sayýsý 41 milyon02 Ocak 2011
Adýyaman ile Þ.Urfa arasýnda çiköfte rekabeti01 Ocak 2011
BÜTÇE GÖRÜÞMELERÝNDE VEKÝLÝMÝZ KONUÞMA YAPTI18 Aralık 2010
En rahat iþ bulunabilecek 10 ülke17 Aralık 2010
En çok parayý bakýn nereye harcýyoruz!16 Aralık 2010
Benzin Zirvesinde Neler Konuþuldu14 Aralık 2010
Bu meslek grubundaki 5 bin kiþi iþsiz kalacak!14 Aralık 2010
Neden dünyanýn en pahalý benzinini kullanýyoruz? 11 Aralık 2010
Büyüme rakamlarý açýklandý10 Aralık 2010
PAMUK EKONOMÝYÝ CANLANDIRIYOR 07 Aralık 2010
Altýnda yeni rekor02 Aralık 2010
4 liraya az kaldý!28 Kasım 2010
120 liradan az olan trafik cezasý silinecek26 Kasım 2010
Pamukta ZAM GÝYÝME YANSIYACAK 13 Kasım 2010
1 Milyon Üniversiteli Borçluya Af Müjdesi 03 Kasım 2010
Harran ýn umudu Pamuk...01 Kasım 2010
ÇÝFTÇÝYE PAMUK UYARISI27 Ekim 2010
ÝTHAL DOMATES 1 TL22 Ekim 2010
Akçakale de Domates 1 TL21 Ekim 2010
Dolar 2 yýllýk aradan sonra 1.4000 ün altýnda 14 Ekim 2010
En düþük emekli maaþ 780 TL olacak12 Ekim 2010
1 depoyla kaç km yol yapýyorsunuz?12 Ekim 2010
DOMATES FÝYATLARI TAVAN YAPTI02 Ekim 2010
REKOLTE DÜÞÜK FÝYAT UÇUK26 Eylül 2010
KPSS ye kýsmi iptal18 Eylül 2010
HARRANA CANLILIK GELECEK 24 Ağustos 2010
17 banka sýnýfta kaldý24 Ağustos 2010
KANALÝZASYONSUZ KÖY KALMAYACAK23 Ağustos 2010
KILIÇDAROÐLUNUN FAKÝRLÝK MANZARALARI(FOTO HABER)18 Ağustos 2010
HARRANDA KÖMÜR DAÐITIMI BAÞLADI10 Ağustos 2010
Ýthal et kasaplarda!09 Ağustos 2010
HARRAN OVASI`NDA BÖCEK TUZAKLARI03 Ağustos 2010
Ýsot Sezonu Açýldý02 Ağustos 2010
3 bin 164 liranýz yoksa yoksulsunuz!30 Temmuz 2010
ÇÝFTÇÝLER ÝLAÇ BAYÝSÝNE BÝLÝNÇSÝZCE AKIN EDÝYOR 27 Temmuz 2010
MEMURA EK ÖDEME GELÝYOR25 Temmuz 2010
YENÝ SULAMA TEKNÝÐÝ GÖRÜCÜYE ÇIKTI23 Temmuz 2010
MISIR DESTEKLEMELERÝ ÖDEMELERÝ BAÞLADI20 Temmuz 2010
PAMUKTA KURT SEZONU AÇILDI20 Temmuz 2010
ÇALIÞANA VERGÝ ÝADESÝ19 Temmuz 2010
Çiftçi borç ekti þimdi haciz biçiyor19 Temmuz 2010
MESLEK LÝSELERÝNE ÝLGÝ ARTIYOR15 Temmuz 2010
TURÝZÝM MEVSÝMÝNDE ÞANLIURFAYA YERLÝ VE YABANCI TURÝST AKINI DEVAM EDÝYOR06 Temmuz 2010
OTOMOBÝL SATIÞLARI DÜÞTÜ 06 Temmuz 2010
Hesap kabak tadý verdi30 Haziran 2010
SUDA DOMATES ÜRETÝCÝLÝÐÝ DAHA VERÝMLÝ28 Haziran 2010
ETÝN KÝLOSU 10 MÝLYON11 Haziran 2010
KAYBEDEN ÝSRAÝLOLUR11 Haziran 2010
ANIZ YAKMAK ÇOK ZARARLIDIR30 Mayıs 2010
Piyasalar allak bullak oldu25 Mayıs 2010
HARRAN ÇÝFTÇÝLERÝ FARKLI ÜRÜNLER YETÝÞTÝRÝYOR..(foto haber)23 Mayıs 2010
BENZÝN FÝYATLARFI 5 AY GERÝYE GÝTTÝ22 Mayıs 2010
Harran Ovasý`nda Mercimek Hasadý Baþladý 18 Mayıs 2010
ÇÝFTÇÝLER SIKINTILI 16 Mayıs 2010
ALTIN ALDI BAÞINI GÝDÝYR..15 Mayıs 2010
Altýn fiyatlarýnda korkutan tahmin 14 Mayıs 2010
Ýþ dünyasýnda tarihi zirveden ‘kutuplaþma yok’ mesajý çýktý 14 Mayıs 2010
ÞANLIURFADA PAZARIN NABZI 12 Mayıs 2010
HARRANDA TARIM ÇEÞÝTLÝÐÝ ARTIYOR06 Mayıs 2010
14 bin memur alýnacak kadrolar06 Mayıs 2010
ET ÝTHAL EDELÝM YA KURUSOÐAN01 Mayıs 2010
FLAÞ HABER:AKÇAKALE DE KAÇAK AKARYAKIT OPERASYONU30 Nisan 2010
Et ve Balýk Kurumu na ithalat yapma yetkisi verildi26 Nisan 2010
DevlET EL KOYDU24 Nisan 2010
Karttan nakit çekme yasaðý geliyor13 Nisan 2010
Çinli yedek parça devine Urfa talip05 Nisan 2010
MEMURA KESENÝN AÐZI AÇILACAK MIÞ(!)01 Nisan 2010
Ucuzluk karayolunu kapattý20 Mart 2010
Hayvancýlýk Destekleme Miktarlarý Açýklandý. 15 Mart 2010
AYAKLI BANKALAR PARA KAZANDIRIYOR15 Mart 2010
ZAM ÞAMPÝYONU TAZE FASÜLYE 15 Mart 2010
100 BÝN KÝÞÝYE ÝÞ ÝMKANI01 Mart 2010
SÝVEREK`E 200 YATAKLI HASTANE YAPILIYOR17 Şubat 2010
Ýþsizlik Artýþý Devam Ediyor.15 Şubat 2010
Ýkinci Elde Alým Satým Kolaylaþýyor12 Şubat 2010

Üye Paneli
E-mail
Şifre
 
   
  Yeni Üye | Şifremi Unuttum
2019 BELEDİYE SEÇİMLERİNDE HANGİ PARTİYE OY VERECEKSİNİZ?

AK PARTİ
CHP
MHP
İYİ PARTİ
BDP
DİĞER

Sonuçlar
En Çok Okunan
Sayfalar
Video Galeri
En Çok Yorumlanan
Foto Galeri
Radyo

Takvim
Bugünkü Gazeteler
Facebook Beğen

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Anasayfa | Sohbet Odasi
CH