harranajans
 
Ana Sayfa > Duyurular

SBS DE DOÐRU TERCÝH NASIL YAPILMALI
14 Temmuz 2010
HARRANAJANS TERCÝH DÖNEMÝÝN MERCEK ALTINA ALIYOR
Fontu Büyült Fontu Küçült 100%


  

SBS'de doðru ve bilinçli tercih için neler yapýlmalý?

 


Uzun bir maratonun ardýndan açýklanan SBS sonuçlarý, binlerce öðrencinin hayatýna yön verecek. Bu senenin bir telafisi olmayacaðý için tercih hatalarýndan kaçýnmak ve uyarýlara kulak vermek gerekiyor. Bu dizide SBS ile ilgili tüm sorunlarýn cevaplarýný bulacaksýnýz: En çok yapýlan tercih hatalarý; Anadolu lisesi mi, fen lisesi mi? Ölü tercihler ne demek ve merak edilen diðer sorular...


  Seviye Belirleme Sýnavý (SBS)'na hazýrlanan ve iyi bir liseye girmek isteyen bir öðrenci ve ailesi, tercih döneminde dikkatli olmalý. Çünkü yapýlacak bir hata, istenilen okulun kazanýlamamasý sonucunu doðuracaktýr. Öðrencinin puaný ne olursa olsun istediði, hayal ettiði, beklentilerini karþýlayacaðý bir okula yerleþebilmesi için doðru tercih yapabilmesi çok önemlidir. Peki, sýnavlara hazýrlýk sürecinin en önemli aþamalarýndan biri olan tercihleri bilinçli ve doðru bir þekilde yapabilmek için nelere dikkat etmek gerekir?

SBS'de tercihler, sýnav sonuçlarý açýklandýktan sonra 9-20 Temmuz tarihleri arasýnda bireysel olarak ya da internet aracýlýðý ile yapýlacak. Tercihlerle ilgili gerekli bilgiler ve okullarýn kontenjanlarý Milli Eðitim Bakanlýðý tarafýndan hazýrlanan e-Tercih ve Yerleþtirme Kýlavuzu'nda yer alýyor. Hazýrlanan bu kýlavuz mutlaka dikkatli bir þekilde incelenmeli.Kontenjan tablolarýna nereden bakabilirim?

Tercihlerle ilgili kesin bilgiler, okullarýn ve programlarýn kontenjan tablolarý, kodlarý http://www.meb.gov.tr ve http://oges.meb.gov.tr adreslerinde yayýnlanan e-Tercih ve Yerleþtirme Kýlavuzu'nda yer alýyor.Benzer isimli okullarý karýþtýrmayýn

Tercihlerde kullanýlan okul kodlarý mutlaka e-Tercih ve Yerleþtirme Kýlavuzu incelenerek yazýlmalýdýr. Özellikle isimleri benzer olan okullarýn karýþmamasýna özen gösterilmelidir. Geçen yýlýn genel baþarý sýralarýný ve taban puanlarýný baz alýn. Öðrencilerin 6., 7. ve 8. sýnýfta girdikleri SBS sonuçlarýna göre elde edecekleri OYP'ye göre sýralamalarý belli olmakta ve aldýklarý puana göre il ve ülke genelinde sýralanmaktadýr. Dolayýsýyla tercih yapýlýrken öncelikle tercih edilen okulu bir önceki yýl kazanan son adayýn genel baþarý sýrasý ve yüzdelik diliminin ardýndan 1. yerleþtirme taban puanlarý dikkate alýnmalýdýr.Ölü tercihlere dikkat edin

Tercihler okula son yerleþen öðrencinin genel baþarý sýrasý, yüzdelik dilimi ve taban puanýna göre, öðrencinin istekleri de göz önüne alýnarak yüksekten düþüðe doðru yapýlmalýdýr. Daha yüksek puanlý bir okulu alt tercihlere yazmak ölü tercih olacaðýndan mantýklý bir seçim olmayacaktýr.Ýlk sýralara idealinizdeki okullarý yazýn

Tercih listesi hazýrlanýrken, ilk sýralara idealinizdeki, en çok gitmek istediðiniz, genel baþarý sýranýzýn ve puanýnýzýn biraz üzerindeki okullarý, orta sýralara sizin sýranýza en yakýn, kazanma ihtimalinizin en yüksek olduðu okullarý, son sýralara ise baþarý sýralarý ve taban puanlarý daha düþük, garanti okullarý yazýn. Yapacaðýnýz tüm okul tercihleri sizin girebileceðinizden daha yüksek olursa açýkta kalma ihtimaliniz artacaktýr.Okullarýn fizikî þartlarýný iyi araþtýrýn

Tercih etmeyi düþündüðünüz okullarla ilgili olabildiðince çok bilgi edinmeye çalýþýn. Okulun fiziki þartlarýný, ulaþým þartlarýný, öðrenci sayýsýný, bulunduðu semti, üniversiteye giriþ sýnavlarýnda ve diðer önemli sýnavlarda elde ettiði baþarýlarý, hazýrlýk sýnýfý olup olmadýðýný, pansiyon durumunu, öðrenciye sunduðu imkânlarý öðrenmeye çalýþýn. Bilgi sahibi olmak daha bilinçli tercih yapmanýzý saðlayacak ve yanlýþ yapma ihtimalinizi azaltacaktýr. Özellikle þehir dýþýndan okul tercih edilecekse bu okullarla ilgili mutlaka bilgi alýnmalýdýr. Bununla ilgili okullarda ya da dershanelerde düzenlenecek programlar, bilgilendirme toplantýlarý, seminerler deðerlendirilmelidir.Gitmeyeceðiniz okullarý yazmayýn

Kazansanýz bile gitme ihtimalinizin çok düþük olduðu, istemediðiz okullarý tercih etmeyin. Tercih listesi hazýrlanýrken genel baþarý sýrasý ve taban puanýnýn birbirine çok yakýn olmamasýna özen gösterilmelidir. Aralýðý daha geniþ tutmak kazanma þansýný artýracaktýr.Tercih formunu emin olduktan sonra doldurun

Tercih edilecek okullara karar verildikten sonra hazýrlanacak liste önce örnek boþ bir tercih formuna yapýlmalýdýr. Yapýlacak deðerlendirmeler bu form üzerinde yapýlmalýdýr. Emin olunduktan ve son karar verildikten sonra "asýl tercih formu" doldurularak tercihler yapýlmalýdýr. Çünkü tercihler yapýlýp onaylandýktan sonra deðiþtirmek mümkün deðildir. Son karar verilmeden önce iyi düþünülmelidir.Uzman kiþilere danýþýn ve onlardan görüþ alýn

Tercihler, bu konuda uzman birinin görüþü alýnarak yapýlmalýdýr. Öðrenciye sunulan bu fýrsatýn çok iyi deðerlendirilmesi gerekmektedir. Dolayýsýyla tercihler yapýlýrken çok dikkatli olunmalý, uzman kiþilerden görüþ alýnmalýdýr.Bu yýl '2. Yerleþtirme'de tercih imkâný da verildi

Bu yýl 2. Yerleþtirme döneminde öðrencilere ikinci bir tercih yapma fýrsatý verilecek ve 6 tercih daha alýnacaktýr. 1. Yerleþtirme döneminde yapýlan tercihlerin deðiþtirilmesi için bir þans daha olacaktýr. 1. Yerleþtirme sonucu oluþan taban puanlar da göz önüne alýnarak en doðru tercihler yapýlmaya özen gösterilmelidir. 

[UZMAN GÖZÜYLE] Yeni açýlan okullara dikkat! Kontenjanlar arttýBakanlýk tarafýndan yayýmlanan e-Tercih ve Yerleþtirme Kýlavuzu incelendiðinde tercih süreciyle ilgili geçen yýldan farklý olarak iki önemli nokta dikkat çekiliyor. Birincisi bu yýl hem 1. Yerleþtirme döneminde hem de 2. Yerleþtirme döneminde tercihlerin ayrý ayrý yapýlacak olmasý. Öðrencilere 1. Yerleþtirme döneminde yaptýklarý tercihlerden tamamen farklý olarak ikinci kez tercih yapabilme þansý veriliyor. Böylece ilk tercihlerde yapýlabilecek muhtemel hatalarýn da düzeltilmesi için imkân doðmuþ oldu. Diðer yandan 2. Yerleþtirme döneminde öðrencilerin tercihlerine göre asil olarak yerleþtikleri okullarýn dýþýnda daha üst tercihlerine yedek yerleþtirilecek olmalarý da dikkat edilmesi gereken bir konu. Velilerin öðrencilerinin yedek listesinde olduklarý okullarýn boþ kontenjanlarýný düzenli olarak takip etmeleri öðrencinin bir okula ya da daha üst tercihlerden bir okula yerleþebilmesi için çok önemli.Tercih döneminde gerçekçi olmak gerekli. Popüler, herkes tarafýndan çok istenen okullar yerine öðrencinin puanýna ve genel baþarý sýrasýna en uygun okullarý yazmak kazanma þansýný fazlasýyla yükseltecektir. Üst sýralara birkaç tane yüksek puanlý okul yazýlabilir ancak yapýlmasý gereken, geçen yýlýn verileri incelenerek puanýnýza ve baþarý sýranýza en okullarý tercih etmek.  

Diðer önemli nokta ise bu yýl kontenjanlarda yapýlan önemli artýþ ve yeni açýlan okullar. Kontenjan tablolarýný incelediðimizde bu yýl çok sayýda yeni okulun açýldýðýný görüyoruz. 50 binden fazla kontenjan artýþý oldu. Bu da daha fazla öðrencinin kazanma þansý var demek. Peki, yeni açýlan okullarý tercihlerimizde hangi sýraya koyalým? Yeni okullara ait veri olmadýðý için neye göre tercih yapalým? Yeni açýlan okullarýn taban puaný genellikle kendilerine yakýn çevrelerde bulunan okullarýn puanlarýna benzer olmaktadýr. Dolayýsýyla yeni açýlan bir okulu yakýn çevredeki okullarýn altýnda tercih etmek mantýklý olabilir. Ayrýca okulun coðrafi konumu, ulaþým imkânlarý vb. de göz önüne alýnmalý. Merkezi bir konumda olan okullarýn puanlarý daha yüksek olabilmekte.RECEP UYSAL / Anafen Dershaneleri Rehberlik Uzmaný

 

[SORU-CEVAP]Tercih döneminde öðrencim þehir dýþýnda. O olmadan da tercih yapabilir miyiz?

Tercihlerle ilgili tüm iþlemler öðrencinin TC kimlik numarasý kullanýlarak öðrenci velisi tarafýndan yapýlabilir ve takip edilebilir. Öðrencinin bizzat bulunmasý gerekmemektedir.Tercihlerimi ayný okul türünden mi yapmalýyým?

Tercihlerinizi istediðiniz okul türünden yapabilirsiniz. Bu konuda herhangi bir kýsýtlama söz konusu deðil. Önemli olan, puanýnýz ve istekleriniz. Puanýnýzý, baþarý sýranýzý ve isteklerinizi göz önüne alarak istediðiniz okul türünden tercih yapabilirsiniz.Tercih edeceðim okul ya da programlarla ilgili nasýl bilgi sahibi olabilirim?

Tercih etmeyi düþündüðünüz okul ve programlarla ilgili detaylý bilgileri Bakanlýk tarafýndan www.oges.meb.gov.tr adresinde yayýnlanan okul tanýtým bilgilerini kullanarak, tercih etmeyi düþündüðünüz okulun web sitesinden bilgi alarak ya da okulu ziyaret ederek, tercih konusunda uzman kiþi ve kurumlara baþvurarak bilgi sahibi olabilirsiniz.1. ve 2. Yerleþtirme'den sonra boþ kontenjan kalýrsa onlara baþvurabilir miyim?

Fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, Anadolu liseleri, Anadolu öðretmen liseleri ile Anadolu saðlýk meslek liselerine yapýlan merkezi yerleþtirmelerden sonra boþ kalan kontenjanlara kesinlikle öðrenci alýnmayacaktýr. Ancak Anadolu imam-hatip lisesine, Anadolu meslekî ve teknik ortaöðretim kurumlarý, Anadolu tarým meslek liseleri, tarým meslek liseleri, adalet meslek liseleri, Anadolu tapu ve kadastro meslek lisesine yerleþen öðrencilerin kesin kayýt iþlemleri tamamlandýktan sonra bu okullarda açýk kontenjan kalmasý veya tercih listeleri yayýmlandýktan sonra kurum açýlmasý durumunda OYP esas alýnarak öðrenci alýnacaktýr. Dolayýsýyla öðrenciler OYP'lerine göre kalan açýk kontenjanlara baþvurabilirler.OYP ile hiçbir okula ya da programa yerleþemezsem ne yapmalýyým?

Bu þekildeki öðrencilerin sýnavsýz öðrenci alan ortaöðretim kurumlarýna kayýt yaptýrmasý gerekmektedir.

 

Unutmayýn!Öðrencinin yaþý 18'den küçük olduðu için tercihlerden birinci derecede öðrenci velisi sorumlu olacaktýr. Dolayýsýyla veliler, yapýlan tercihlerden haberdar olmalýdýr.Tüm tercih haklarýný kullanma zorunluluðu yoktur. Eðer istenirse sadece bir okul tercih edilebilir. Ancak farklý tercihler, kazanma þansýný artýrýr.Öðrencinin kazanacaðý ve okuyacaðý lise, üniversite eðitimiyle de direkt baðlantýlý olacaktýr. Dolayýsýyla okulun üniversiteye giriþte saðlayacaðý avantajlar ve dezavantajlar mutlaka deðerlendirilmeli.1. ve 2. tercih dönemlerinde yapýlan tercihler okul tarafýndan onaylanmadan önce mutlaka kontrol edilmelidir.Yeni açýlan okullara, programlara ya da normal liseden Anadolu lisesine dönüþtürülen okullara dikkat edilmelidir. 
Yorum Yapın

Rumuz veya Ad/Soyad*
E-posta*

(E-posta adresiniz sitede görünmez)
Yorum*


(Yandaki güvenlik kodunu bu alana giriniz)
   
 

Diğer Duyurular Haberleri

Başlık Tarih
 
İbrahim Tatlıses’i Kahreden Ölüm15 Ocak 2019
İşte İŞKUR Kura Çekim Sonuçları Açıklandı (Tam Liste)15 Ocak 2019
AK Parti Urfa İlçe Aday Tanıtım Toplantısı Ertelenecek Mi?11 Ocak 2019
SİİRT VALİLİĞİ BASIN AÇIKLAMASI25 Aralık 2018
Harran Belediyesinden İmarla ilgili Basın Açıklaması 21 Aralık 2018
Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Basın Duyurusu02 Kasım 2018
Dicle Elektrik ÇKS Kaydı Olmayana Tarımsal Sulama İçin Elektrik Vermeyecek !26 Ekim 2018
İmar Affı İçin Son Başvuru Tarihi Açıklandı22 Ekim 2018
BASIN DUYURUSU17 Ekim 2018
BASIN DUYURUSU17 Ekim 2018
Diyarbakır Valiliği Basın Açıklaması04 Ekim 2018
ŞANLIURFA VALİLİĞİ BASIN DUYURUSU09 Ağustos 2018
15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ 15 TEMMUZ DEMOKRASİ ZAFERİ ŞEHİTLERİNİ ANMA PROGRAMI12 Temmuz 2018
BASIN AÇIKLAMASI27 Haziran 2018
BASIN AÇIKLAMASI15 Haziran 2018
ŞANLIURFA VALİLİĞİ BASIN DUYURUSU14 Haziran 2018
Seçim Yasakları Başlıyor09 Haziran 2018
JANDARMA BASIN DUYURUSU02 Haziran 2018
TOPLANTI VE GÖSTERİ YÜRÜYÜŞLERİ ALAN VE GÜZERGAHLARI29 Mayıs 2018
JANDARMA BASIN DUYURUSU26 Mayıs 2018
Meteoroloji’den Şanlıurfa’ya Uyarı!21 Mayıs 2018
M E T E O R O L O J İ K DEĞERLENDİRME11 Mayıs 2018
Jandarma Basın Duyurusu (Petrol Boru Hattı Kaçakçılığı)05 Mayıs 2018
BASIN AÇIKLAMASI11 Nisan 2018
TBMM KİT KOMİSYONU ŞANLIURFA’YA GELİYOR06 Nisan 2018
ŞANLIURFA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI BASIN AÇIKLAMASI22 Mart 2018
BASIN DUYURUSU KALKINMA PLANI ÇALIŞMALARI17 Şubat 2018
ŞANLIURFA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI BASIN BÜLTENİ24 Ocak 2018
JANDARMA BASIN DUYURUSU24 Ocak 2018
HARRAN FM 107.0 FRANKASIYLA YENİDEN YAYINDA!08 Ocak 2018
Alo 140 Terör İhbar Hattı Kamu Spotu29 Aralık 2017
VALİLİK KARARI07 Aralık 2017
YASAKLAMA KARARI01 Aralık 2017
ŞANLIURFA VALİLİĞİ JANDARMA BASIN DUYURUSU01 Kasım 2017
Dünya Tasarruf Günü’nde Dicle Elektrik’ten Çağrı!30 Ekim 2017
ŞANLIURFA VALİLİĞİ BASIN DUYURUSU27 Ekim 2017
JANDARMA BASIN DUYURUSU17 Ekim 2017
ŞANLIURFA İL JANDARMA KOMUTANLIĞI GÜNLÜK OLAYLAR BÜLTENİ06 Ekim 2017
ÖRGÜN ÖĞRETİME YERLEŞEMEYEN ÖĞRENCİLER BOŞ KONTENJANLARA YERLEŞTİRİLECEK29 Eylül 2017
JANDARMA BASIN DUYURUSU26 Eylül 2017
DEDAŞ'TAN FAİZ AFFI KAMPANYASI 25 Eylül 2017
PİRİM BORÇLARININ YAPILANDIRILMASI BU GECE SAAT 24.00’E KADAR BİTECEK 30 Haziran 2017
TJK ve Şanlıurfa'nın Acı Kaybı!15 Şubat 2017
JANDARMA BASIN DUYURUSU11 Şubat 2017
ŞANLIURFA VALİLİĞİNDEN DUYURU 01 Şubat 2017
Harran Tarım Kredi Kooperatifinden Duyurulur18 Ocak 2017
HARRAN'A 5 KÖY KORUCUSU ALINACAKTIR09 Ocak 2017
HARRAN TARIM MÜDÜRLÜĞÜNDEN DUYURU 03 Ocak 2017
Kaymakam Selçuk YOSUNKAYA’ dan Göreve Başlama Mesajı27 Aralık 2016
Taşeron işçiler için flaş gelişme27 Aralık 2016
Elektrik Kesinti Endeksi (EKE) yüzde 1,26 azaldı14 Aralık 2016
DİCLE ELEKTRİK UYARDI; TARIMSAL SULAMADA SON ÖDEME TARİHİ 15 ARALIK13 Aralık 2016
Taşerona kadroda son durum nedir?17 Kasım 2016
Kim Milyoner Olmak İster Harran’da 02 Kasım 2016
Son Dakika: Kemal Unakıtan Vefat Etti12 Ekim 2016
Emekli, Dul ve Yetim Bir Kadın 3 Aylık Birden Alabilirv16 Eylül 2016
Tarık Akan Hayatını Kaybetti16 Eylül 2016
HARRAN ZİRAAT BANKASINA YENİ MÜDÜR31 Ağustos 2016
Dikkat! Kayıp Aranıyor…17 Ağustos 2016
Cumhurbaşkanlığı'ndan Yeni Açıklama: Akşam Sokaklara Sahip Çıkın16 Temmuz 2016
Diyarbakır'da Polis Aracına Bombalı Saldırı! 2'si Polis 8 Yaralı28 Haziran 2016
Çalışma Bakanı Soylu Kamuya 10 Bin Yeni Memur Alınacağını Duyurdu16 Haziran 2016
Bakan açıkladı! Karşılıksız çeke ceza geliyor15 Haziran 2016
2016 Destekleme Başvuruları İçin Son 15 Gün15 Haziran 2016
Dedaş Harran Şube Şefliğinden Duyuru !31 Mayıs 2016
TARIMSAL SULAMADA SAYAÇ TAKMAK İÇİN YARIN SON GÜN31 Mayıs 2016
Gazeteci Coşkun Atan Vefat etti27 Nisan 2016
ALADAĞ AİLESİNİN ACI GÜNÜ‏12 Nisan 2016
Harran Reha Sulama Birliği geçici işçi alımı Şubat 201629 Şubat 2016
Çağla Aktemur'un Acı Günü05 Ocak 2016
SGK Hizmet Dökümü Sorgulama Nasıl Yapılır?17 Aralık 2015
120 Hazine avukatı alınacak01 Aralık 2015
Bakan Müjdeyi Verdi: Bayram Tatili 9 Gün Oluyor11 Eylül 2015
HARRAN DEDAŞ ŞUBE ŞEFLİĞİNDEN DUYURU03 Eylül 2015
Eyyübiye Belediye Başkan Yardımcısı Sait Ardan'nın Acı Günü26 Ağustos 2015
GÜVENÇ'İN ACI GÜNÜ11 Ağustos 2015
Fikret Otyam vefat etti (Harran'da adına Kütüphane kurdu)09 Ağustos 2015
DUYURU - TAZİYE 03 Ağustos 2015
Said Nursi’nin Talebesi Özcan Hayatını Kaybetti03 Ağustos 2015
Şanlıurfa Valiliği yasakladı!21 Temmuz 2015
İLANDIR15 Temmuz 2015
7 Haziran’da açık olacak04 Haziran 2015
Şanlıurfa'nın Karaköprü eski Belediye Başkanı Ahmet Güzel vefat etti04 Haziran 2015
ŞANLIURFA GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK İL MÜDÜRLÜĞÜNDEN BİLDİRİLMİŞTİR.28 Mayıs 2015
Annelere ilk maaş bu ay veriliyor07 Mayıs 2015
BELEDİYE ENCÜMENİ M. ALİ ARDAN’IN ACI GÜNÜ 02 Mayıs 2015
Meteorolojiden Urfa’ya yağış uyarısı19 Nisan 2015
HARRAN DA SATILIK İMARLI TARLA 01 Nisan 2015
Eğitimde Karanlıkları Aydınlatacak Kampanya 28 Mart 2015
HARNAS YEMEK HİZMETİNİZDE 12 Şubat 2015
Elmas'a Veda Yemeği...19 Ocak 2015
Usta Yazar Yaşar Kemal Yoğun Bakımda14 Ocak 2015
BÜYÜKŞEHİR’DEN ÖDÜLLÜ ÇİĞKÖFTE YARIŞMASI12 Ocak 2015
HARRAN DEDAŞ ŞUBE ŞEFLİĞİNDEN DUYURU08 Ocak 2015
Türkiye genelinde hava nasıl olacak?26 Aralık 2014
Badıllı hoca için Urfa'ya gelecek26 Aralık 2014
BOĞA AİLESİNİN ACI GÜNÜ25 Aralık 2014
Yargıtay'dan kritik karar23 Aralık 2014
DUYURU 17 Aralık 2014
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Harran İlçe Teşkilatı Seçime Gidecek26 Kasım 2014
Harran’da Elektrik Kesintisi 22 Kasım 2014
HARRAN ÇAMLIK RESTAURANT YENİLENDİ11 Ekim 2014
HARRAN DA SAKLI CENNET (FOTO HABER)26 Ağustos 2014
8 Aylık Hamile Suriyeli Verde Suud İki Gündür Kayıp19 Ağustos 2014
Özer’in acı günü14 Ağustos 2014
Acı haber: 2 şehit, 3 yaralı12 Ağustos 2014
Hangi Mahalle Kime Ne Kadar Oy Verdi? Hemen Tıklayın 12 Ağustos 2014
Yarın sandıkta dikkatli olun! Oyunuz boşa gitmesin09 Ağustos 2014
VEKİL ÖZCAN’IN ACI GÜNÜ 28 Temmuz 2014
Yazarımız Numan Aladağ'ın Acı günü‏27 Temmuz 2014
Türkiye'de 3 günlük yas ilan edildi22 Temmuz 2014
Numan Aladağ'ın Taziye Mesajı‏06 Temmuz 2014
DESTEKLEMELER YARIN KESİN ÖDENECEK26 Haziran 2014
Harran’ın İkinci Haber Sitesi Harrancom Yayın Hayatına Geçti17 Haziran 2014
Güçlü Ailesi’nin Acı Günü27 Nisan 2014
İŞTE ĞUSAYRİ AŞİRETİNİN YENİ LİDERİ05 Mart 2014
BOĞA AİLESİNİN ACI GÜNÜ 12 Şubat 2014
HARRAN DA 600 DÖNÜM SATILIK SULU ARAZİ 28 Ocak 2014
Haftasonundan itibaren kuvvetli yağış uyarısı geldi25 Ocak 2014
HARRAN DA SATILIK TARLA,İŞ YERLERİ VE ARSA İLANLARI 04 Ocak 2014
Sigaraya Zam Geldi02 Ocak 2014
BİNİ İCİL AŞİRETİ’İNDEN BDP KATILIMINA YALANLAMA29 Kasım 2013
ALİ ERKAN KAVAKLI KÜLTÜR SOHBETLERİ KAPSAMINDA HARRANA GELİYOR09 Kasım 2013
DİCLE EDAŞ HARRAN ŞUBE ŞEFİLİĞİNDEN DUYURU 05 Kasım 2013
Asker kaçakları yakalanacak 26 Ekim 2013
ŞEN AİLESİNİN ACI GÜNÜ09 Ekim 2013
BOĞA AİLESİNİN ACI GÜNÜ 29 Eylül 2013
ECZACI FARUK GONCA VEFAT ETTİ26 Eylül 2013
AKAY AİLESİNİN ACI GÜNÜ15 Eylül 2013
HARRAN İLÇE MÜFTÜLÜĞÜNDEN DUYURU06 Eylül 2013
Urfa'da hava sıcaklığı 40 derece olacak20 Haziran 2013
HARRAN’DA SATILIK TARLA 17 Haziran 2013
Vekil Özcan’ın Acı Günü 06 Haziran 2013
Çelikcan Ailesinin Acı Günü01 Haziran 2013
GURUP DERGAH ÇARŞAMBA GÜNÜ HARRAN’DA20 Mayıs 2013
Polislere Şark Görevinde Sürpriz!11 Mayıs 2013
ŞEYH HAYATİ HARRANNİ PANELİNE HERKES DAVETLİDİR01 Mayıs 2013
HARRAN İMKB ANADOLU LİSESİNDEN SURİYELİLERE YARDIMELİ25 Şubat 2013
İkbal ve Özyavuz Ailelerinin Mutlu Günü25 Aralık 2012
İşçiye Maaş Müjdesi21 Kasım 2012
Dul Kadına Bayram Öncesi Ödeme 21 Ekim 2012
VAKIF YENİ YERİNDE 18 Ekim 2012
SATILIK TARLA ,ARSA VE İŞYERİ İLANI16 Ekim 2012
5 Maaş Keyfi14 Ekim 2012
SATILIK TARLA İLANI27 Eylül 2012
Van Beşik Gibi Sallanıyor23 Eylül 2012
HARRAN KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞINDAN KANALİZASYON İHALE İLANI 20 Eylül 2012
İşkur Kuraları Haftaya çekiliyor!14 Eylül 2012
İş Var! Çalışan Aranıyor!01 Eylül 2012
Öğretmen atamalarının tarihi belli oldu!28 Ağustos 2012
İŞTE YENİ KAYMAKAMLARIMIZ 07 Ağustos 2012
İşte O 114 Ürün04 Ağustos 2012
İlk Sahur Bu Gece19 Temmuz 2012
SABIKA KAYDI İÇİN PARA ALINMAYACAK18 Temmuz 2012
HARRAN'DA SATILIK TARLA 29 Haziran 2012
HARRAN DA SATILIK ARSA VE İŞYERLERİ22 Haziran 2012
'Cezaevin'de 13 Ölü 5 Yaralı'17 Haziran 2012
HARRAN CUMHURİYET SAVCISI ÖMER CURA ÇAYELİ YOLCUSU14 Haziran 2012
HARRANLILARI şok eden cisim Füzeymiş09 Haziran 2012
40 bin yeni öğretmen alınacak08 Haziran 2012
ALİ ŞEN HOCANIN ACI GÜNÜ04 Haziran 2012
Kaymakam Keçeli’den Regaip Kandili mesajı25 Mayıs 2012
Polis-astsubaya büyük ikramiye15 Mayıs 2012
HARRAN YAKUBİYE YURDU KERMESİ BAŞLADI09 Mayıs 2012
COŞKUN ATAN HARRANAJANSTA02 Mayıs 2012
HARRAN DA GİZLİ CENNET 25 Nisan 2012
HOCAEFENDİ AMELİYAT OLDU SAĞLIK DURUMU12 Nisan 2012
MÜJDE AÇIK LÝSE SINAVLARI ARTIK HARRANDA YAPILACAKI25 Ocak 2012
OVANIN GÖZBEBEÐÝ ÝSMAÝL EL PANCAN NAMI DÝÐER VEFAT ETTÝ14 Temmuz 2011
HARRANAJANS: ÞÝMDÝ KÝTAP BAÐIÞI ZAMANI 2 08 Temmuz 2011
ÇÝFTÇÝYE KÖYÜNDE SEMÝNER04 Temmuz 2011
ÖZYAVUZ AKÞAM KANALURFADA11 Mayıs 2011
07-11 NÝSAN HERKES KERMESE04 Nisan 2011
AÇIK LÝSE KAYITLARI TEKRAR AÇILDI22 Mart 2011
Mazot Desteði Pazartesi25 Şubat 2011
RAMAZAN AKBAÞ HOCAMIZ HARRANAJANSTA03 Şubat 2011
HARRAN DA ELEKTRÝK KESÝNTÝSÝ 26 Ocak 2011
ÇÝLLER YOKUM DEDÝ08 Ocak 2011
:GÝZLÝ BÝR EL KARIÞTIRIYOR:Mýsýr býçak sýrtýnda 04 Ocak 2011
VEHBÝ VAKKASOÐLU HARRANA GELÝYOR11 Aralık 2010
SBS 7 SINIFLARDA KALDIRILDI04 Kasım 2010
Öðretmen e Ek Ders Müjdesi Geliyor01 Kasım 2010
Haftasonu havalar nasýl olacak? 29 Ekim 2010
Ýþte Atatürk ün gerçek sesi!(Video)27 Ekim 2010
2010 Yýlý Sodes Projeleri24 Ekim 2010
MEB, Arapça bilen danýþman arýyor29 Eylül 2010
REFERANDUMDA GÖZÜNÜZ BÝZDE OLSUN11 Eylül 2010
Kuþ un Ailesi Kaza Geçirdi03 Eylül 2010
HARRAN ÝMKB YÝBO YA ROTASYONLA YEN ÝMÜDÜR ATANDI24 Ağustos 2010
YEÞÝL KURTLAR TARLALARI ÝSTÝLA ETTÝ23 Ağustos 2010
HARRAN AJANS FACEBOOK SÝTESÝ DEÐÝLDÝR ÖNEMLÝ......20 Ağustos 2010
KÖMÜR SATANLARIN DOSYALARI ÝPTAL EDÝLECEK18 Ağustos 2010
2010-2011 Eðitime Hazýrlýk Ödeneði Ne Kadar17 Ağustos 2010
HARRANDA BÝR ÇINAR GÖÇTÜ10 Ağustos 2010
HARRAN SÜLEYMAN DEMÝREL LÝSESÝNDE SINIFTA KALANLARA DUYURULUR03 Ağustos 2010
Liselere ön kayýtlar bugün baþlýyor, iþte detaylar02 Ağustos 2010
Ýþte referandum görevlilerinin ücretleri23 Temmuz 2010
KÝTAP TOPLAMA KAMPANYSINA DESTEK BEKLÝYORUZ23 Temmuz 2010
HARRAN ÜNÝVERSÝTESÝ AKADEMÝSYEN ALACAK23 Temmuz 2010
HARRAN HALK EÐÝTÝM BÝR DÝZÝ KURS AÇIYOR20 Temmuz 2010
TAHILAN KÖYÜNDE BÝR KIZ TRAFÝK CANAVARI KURBANI19 Temmuz 2010
HÜKÜMET SON SÖZÜ SÖYLEDÝ14 Temmuz 2010
ÝLÇEMÝZ MÜFTÜSÜNÜN TAYÝNÝ ÇIKTI09 Temmuz 2010
HARRANAJANS TAN MÝRAÇ KANDÝLÝ TEBRÝÐÝ08 Temmuz 2010
TARIMLA ÝLGÝLÝ HER ÞEY ÇOK YAKINDA21 Haziran 2010
OLANLARA TEPKÝ VER: EVÝNE ÝÞYERÝNE BAYRAK AS20 Haziran 2010
ÝSRAÝL MALLARI KULLANMAYALIM31 Mayıs 2010
KAMPANYAMIZA TÝMAÞ YAYINLARINDAN ANLAMLI YARDIM19 Mayıs 2010
MÝSAFÝRÝZ BU DÜNYADA17 Mayıs 2010
HARRANDA BÝR ÇINAR GÖÇ ETTÝ:ÞEYH ÝSA AKA VEFAT ETTÝ30 Nisan 2010

Üye Paneli
E-mail
Şifre
 
   
  Yeni Üye | Şifremi Unuttum
2019 BELEDİYE SEÇİMLERİNDE HANGİ PARTİYE OY VERECEKSİNİZ?

AK PARTİ
CHP
MHP
İYİ PARTİ
BDP
DİĞER

Sonuçlar
En Çok Okunan
Sayfalar
Video Galeri
En Çok Yorumlanan
Foto Galeri
Radyo

Takvim
Bugünkü Gazeteler
Facebook Beğen

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Anasayfa | Sohbet Odasi
CH