harranajans
 
Ana Sayfa > Ekonomi

Hububat Taban Fiyatý Açýklanmalý
24 Nisan 2011
Çiftçiler hububat taban fiyatlarýnýn açýklanmasýný bekliyor, Çiftçiler,‘ Taban fiyat olarak 1 lira 20 kuruþ istiyoruz, olmazsa batarýz!’ dedi.
Fontu Büyült Fontu Küçült 100%

Çiftçiler hububat taban fiyatlarýnýn açýklanmasýný bekliyor, Çiftçiler,‘ Taban fiyat olarak 1 lira 20 kuruþ istiyoruz, olmazsa batarýz!’ dedi.

Þanlýurfa’nýn merkez ve ilçelerinde yaptýðýmýz röportajlarda, özellikle hububat üreticisi, borç bataðýnda olduðunu belirterek, hububat taban fiyatýnýn açýklanmasýný istediler. Muhabirimize konuþan çiftçiler, dün yapýlan ropörtajda þunlarý kaydettiler, “Uzun yýllar hububat taban fiyat gerçek deðeri bulamadýðý için Þanlýurfa da üretim yüzde 5 düþtü. Türkiye yurt dýþýndan buðday ithal etmek zorunda kaldý ithalat olarak Türkiye’ye getirilen yabani buðday 30 ton. ithal 10 ton yerli buðdayla karýþtýrýp bu þekilde ekmek yapýlabiliyordu. Hýzla üretimi azalan yerli tahýl ürünleri yýllardýr hak ettiði fiyatý bulamadýðý için üretimin azalmasýna neden olmuþtur.” Konuyla ilgili edinilen bilgilere göre akaryakýt fiyatlarý bir yýlda 5-6 kat artarken çiftçinin ürettiði malýn fiyatý yerinde sayýyor Çiftçiler þöyle devam etti, “Türkiye hububat üreticisi olmasýna karþýn dýþarýdan ithal edilen tarým ürünleri yerli malý sýfýra inmiþ oldu. hububat desteklemesi 5 yýldýr ayný seviyede seyrediyor bir tona 5 kuruþ verilmektedir. Bankada dahi böyle bir para kalmadý. 2002 yýlýndan bu yana çiftçi kan kaybediyor zaman zaman göçe zorlanýyor, her zaman devletin malý pahalý, çiftçinin ve köylünün malý ucuz. Önümüzdeki günlerde açýklanacak, taban fiyat kilogram bir lira yirmi kuruþ olmazsa batarýz ayrýca 20 kuruþ destekleme istiyoruz.  Taleplerimiz dikkate alýnmazsa önümüzdeki yýl tamamen bu iþi býrakýrýz, kendi malýmýz varken yurt dýþýndan ithal etmek komiktir.”dedi.Naci Çetindað-UrfaHA