harranajans
 
Ana Sayfa > Spor

G.Saray a Kocaman taþ!
23 Ağustos 2011
Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, takýmýn kamp yaptýðý Almanya da basýn toplantýsý düzenledi
Fontu Büyült Fontu Küçült 100%


Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Aykut Kocaman, Fenerbahçe’nin sahada olmasý gerektiðini, rakiplerin de güçleri yetmesi halinde Fenerbahçe’yi geçmesi gerektiðini söyledi. Kocaman, "Eðer kýrýlma yaþanmadan bu süreci aþabilirsek ligin bir numaralý favorisiyiz" dedi.Aykut Kocaman, Takýmýmýzýn kamp yaptýðý Steigenberger Oteli’nde bir basýn toplantýsý düzenleyerek  Almanya kampýný deðerlendirdi ve basýn mensuplarýnýn sorularýný yanýtladý.Olumsuzluk yansýmadýGeçen sezon 50 yýllýk lig tarihinde hiç yapýlmamýþ bir þeyi baþardýklarýný vurgulayan Kocaman bu yýl da ayný baþarýyý yakalayacak ortamýn olduðunu belirterek,  futbolda yaþanan olumsuz süreci, "Sevindirici olan antrenmanlarda ve maçlarda bu sürecin olumsuz hislerinin takýma çok da fazla yansýdýðýný görmedim" dedi.Almanya kampýnýn verimli geçtiðini belirten Kocaman, "Bu yýl liglerde bizim içim ve tüm takýmlar için ekstra bir durum oldu. 1 Temmuz’dan bu yana son derece güzel ve istekli antrenmanlar yaptýk. Daha sonra Belçika’da bir turnuvaya katýldýk. Lige baþlayacaðýmýzý düþünürken bir ara verildi. Çok rastlanan bir durum deðildi hepimiz için. 5 Aðustos’ta tekrar antrenmanlara baþladýk. Aðustos ayý antrenman için çok kullanýlan bir ay deðil’’ diye konuþtu.Antrenman yaparken oyuncularýn kafasýnda ligin ne olacaðý konusunda sorular olduðunu ve bunu söylemekte mahsur olmadýðýný belirten Kocaman,  "Sevindirici olan, antrenmanlarda ve maçlarda bu sürecin olumsuz hislerinin takýma çok da fazla yansýdýðýný görmedim. Burasý çok önemli. Bu oyuncularýmýn profesyonel anlayýþýndan geliyor. Hazýrlýk maçlarýný resmi maçlara yakýn kývamda oynamalarý sevindirici. Ýnsanlarýn kafalarýnda soru iþaretlerinin gezdiði bir durumda oyuncularýmýn çoðunluðunun doðru reaksiyon vermesi önemli" diye konuþtu.Hazýrlýk karþýlaþmalarýnýn sonuçlarý çok fazla önemli olmadýðýný vurgulayan Kocaman, "Dönem gücümüzü test ettiðimiz ilerletmeye ve korumaya çalýþtýðýmýz bir dönem. Ýki test karþýlaþmasýnda Nürnberg ve Palermo ile karþýlaþtýk . Palermo maçýnda Palermoya moral vermek amacýyla belki de hakemin desteklediði bir maç oldu. Lig öncesi son karþýlaþmalarý da kazanarak moral rüzgarýný arkamýza alarak lige baþlamak istiyoruz" dedi.Gücü olan sahada yensinAykut Kocaman, UEFA’ya yapýlan þikayetlerle ilgili olarak yöneltilen bir soruya ise, "Kendi tavrýmdan öte insanýn içini acýtan bir durum. Eðer böyleyse demek lazým. Fýrsatçýlýk çok hoþ bir þey deðil.  Fenerbahçe sahada olmalý rakipler da güçleri varsa Fenerbahçe’yi geçebilmeli. Biz geçen senenin üzerine koyabilecek gibi gözüküyoruz" dedi.Maliyeti de düþünerek takviye isterimOyuncularýnýn durumuyla ilgili açýklamalarda da bulunan ve Semih’in ciddi sakatlýðý olmadýðýný ve zamana ihtiyacý olduðu için Ýstanbul’a gönderildiðini belirten Kocaman, transferler ilgili olarak ise, "Transferi hem yönetim hem de bizim tarafýmýzdan doðru organizasyon yapabildiðimizde yaparýz. Mutlak ve mutlak forvet oyuncusu almak derdimiz deðil. Maliyetleti de düþündüðümüzde iyi bir transfer yapmak isteriz. Doðru bir transfer olmalý bizim için bir takviye daha olmasýný isterim" diye konuþtu.Yetenekleri ve verimliliði arasýnda soru iþareti býraktýAykut Kocaman, Bursaporlu Sercan’ýn Fenerbahçe’ye transferi konusundaki bir soruya ise  "Bana aksettirilmiþ bir þey yok benim bu konuda en ufak bir konuþmam bile olmadý. Ama gündeme gelirse ligin deðerli oyuncularýndan bir tanesi.  Yetenekleri ile verimliliði arasýnda soru iþareti býraktý son dönemde ama yetenekli bir oyuncu" dedi.Lugano’nun antrenman eksiði vardýLugano’nun Palermo maçý kadrosun alýnmamasý hakkýnda Aykut  Kocaman, "Lugano’nun çok fazla antrenman açýðý vardý. Uruguay ile birlikte Kupa Amerika’yý kaldýrdýlar. Böyle bir duygusal yoðunluktan sonra insan vücüdunda boþalma olur. Biz de antrenman yapmasýný istediðimiz için Palermo kadrosuna almadýk" dedi. Kocaman Fenerbahçe’den ayrýlacak oyuncularla ilgili olarak ise  "Ayrýlmak istedikten sonra biz çok fazla engelleyemeyiz. Sözleþmesi gereði.  Ama yýllara dayanan Fenerbahçe tecrübesi kiþisel olarak tasarrufum deðil ayrýlmasýný istemem burda karar verici sözleþmesine göre kendisidir. Yoksa karar verici her zaman Fenerbahçe’dir. Oyunculardan kiþisel olarak bana gelmiþ bir þey yok" diye konuþtu.Yobo gibi oyuncularýn sayýsýný artýrma hedefindeyimYobo ile son bir haftada direkt temasa geçildiðini ifade eden Kocaman, "Benim sadece performansý nedeniyle görmek istediðim bir oyuncu deðil. Profesyonel anlayýþý ile pek çok konuda örnek gösterilebilecek birisi. Futbol sadece antrenmana çýkýp maç oynamak deðil. Futbolcular artýk meslekleriyle ilgili daha çok zaman geçirmeli Yobo da böyle bir oyuncu onun gibi oyuncularý arttýrmak hedefim Fenrbahçe’de. Umarým bunu baþarýrým. Yobo ile ilgili çalýþmalar sürüyor kendiside gelmek istiyor" dediGökhan güvendiðim bir oyuncuMousa Sow ile ilgili olarak bir çalýþmalarý bulunmadýðýný belirten Aykut Kocaman, "Geçen sezonda  çalýþtýðým oyuncular itibariyle bazý oyuncularýn antrenman katýlýmlarý istenen seviyede deðil. Bu sene daha iyi. Bu sene bu anlmada olumlu geliþme var. Bunlarýn bir taneside Gökhan. Oyun içinde en çok güvendiðim oyunculardan birisi ama bunu antrenmanlar ile de þekillendirse hem bizim hemde kendisi için verimlilik artacaktýr’’ dedi.Play-off dönemsel olarak doðruLige getirilmek istenen play-off sistemiyle ilgili olarak da konuþan Kocaman, "Büyük liglerde uygulanmayan bir sistem. Bu konudan bakýldýðýnda haklý bir eleþtiri tarzý var. Ancak dönemsel olarak bence doðru. Futbolun þu anki görüntüsü insanlar algýsýndaki yeri hepsi biraraya geldiðinde dönemsel olarak doðru. Þampiyonluða oynayan takýmlarýn hakkýndaki oluþabilecek þaibeleri ortadan kaldýracak bir sistem’’ diye konuþtu.Yeni sistem Alex’e daha uygunLig baþlayana kadar iki hazýrlýk maçý daha oynamayý planladýklarýný belirten Kocaman, "Ana düzenimiz var. Alex’e daha uygun olan. Son derece baþarýlý uygulanan bir sistem. Antrenörlükteki amacým da iyi olan bir þeyi bozmak deðil geliþtirmek. Bu kurulan düzen Alex’in etrafýna göre kurulmuþ bir düzen. Orta sahada kalabalýk olabilir miyiz diye düþünülen bir düzen Alex de yine burada kilit bir oyuncu. Amacýmýz oyuncularýmýn verimliliðini üst seviyeye çýkarmak’’ dedi.Yönetim yapmasý gerekenleri yapýyorTaraftarýn medyaya tepkisinin hoþ olmadýðýný ve yaþanan süreçte hiç yalnýz kaldýðýný düþünmediðini vurgulayan Kocaman, "Yönetim son derece yoðun bir þekilde yapmasý gerekenleri yapmaya devam ediyor. Transferle ilgili çalýþmalarý aksatacak çok ciddi sorunlarý var kulübün. Biraz daha mesleðimize dönerek bu süreci atlatmaya çalýþtýk atlatabildik mi daha belli deðil. Son derece güzel bir iþimiz var. Futbolculuk ve sonrasý antrenörlük hobi mesleklerden. Yalnýz kaldýðýmý düþünmüyorum" diye konuþtu.Rakipleri deðerlendirdiLigdeki takýmlarý ve rakiplerini deðerlendiren Kocaman Trabzonspor ile ilgili olarak, "Geçen sezonki yarýþ olaðanüstü bir yarýþtý. 17’de 16 maç kazanmak zorsa, Trabzon’un da 82 puan almasý zordu ve baþarýydý. Ben bunu tam aksine övme olarak söylüyorum’’ dedi.Galatasaray’ýn bu yýl atýlým yapma amcýnda olduðunu vurgulayan Kocaman, "Galatasaray bu yýl atýlým yapmak  amacýnda.  Bu sezon ne kadar takým olabilecekler? Bu konuda soru iþareti hep yanlarýnda olacak.  Kaliteli ve güçlü bir takým kuruyorlar’’ dedi.Beþiktaþ’ýn durumunu da deðerlendiren Aykut Kocaman, "Beþiktaþ takým olma yolunda önemli adýmlar attý. Bunu nereye kadar taþýyacaklar? Ben de merak ediyorum" diye konuþtu.Kocaman ligdeki iddialarý hakkýnda ise, "Eðer kýrýlma yaþanmadan bu süreci aþabilirsek ligin bir numaralý favorisiyiz.  Þampiyonlar liginde seçme þansý yok. Þanslý fikstür bana çok anlamlý gelmiyor tercih etmek gerekirse Barcelonanýn olmamasýný isterim ama çýkarsa ona göre bakacaðýz. Barcelona ile daha fazla oynamak geliþmenin baþlangýcý kýrýlmayý da arttýrabilir"  dedi.Afrika Kupasý sýkýntýya düþüren bir organizasyon

Afrika Kupasý’nýn tüm takýmlarý büyük sýkýntýya düþüren bir organizasyon olduðunu belirten Kocaman, "Milli takýmlarda oynayan oyuncunlar için öyle. Þu an itibariyle Niang ve Dia var elimizde. Yobo da katýlýrsa aramýza Afrika Þampiyonasý bizim statümüzü þu an çok etkileyecektir. Bunun için takým içinde ve yerel alternartifler yaratmayý düþünüyoruz" þeklinde konuþtu.


Yorum Yapın

Rumuz veya Ad/Soyad*
E-posta*

(E-posta adresiniz sitede görünmez)
Yorum*


(Yandaki güvenlik kodunu bu alana giriniz)
   
 

Diğer Spor Haberleri

Başlık Tarih
 
PFDK'dan Şanlıurfaspor’a Ceza Yağdı22 Mart 2019
Yeni atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı21 Şubat 2019
Harran Spor Liginde Heyecan Devam Ediyor19 Şubat 2019
AMATÖR LİG ŞAMPİYONUNA BAŞKAN DEMİRKOL KUPASINI VERDİ18 Şubat 2019
HALİLİYE BELEDİYESPOR’DAN ÇİFTE GALİBİYET18 Şubat 2019
KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR KÖRFEZ’E BİLENİYOR15 Şubat 2019
Lucescu'nun yerine gelen isim belli oldu12 Şubat 2019
Giresunspor'da Ümit Özat Dönemi Sona Erdi04 Şubat 2019
Son dakika! Beşiktaş Kagawa ile anlaştı31 Ocak 2019
Harran Bölge Şampiyonasında Urfa'yı temsil Edecek30 Ocak 2019
KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR GÖZÜNÜ YOMRA’YA DİKTİ25 Ocak 2019
Haliliye'de Şampiyonlar Madalyalarını Aldı25 Ocak 2019
Moussa Sow, Türkiye'ye geri döndü!23 Ocak 2019
Serdar Aziz'in menajerinden flaş açıklama!21 Ocak 2019
Quaresma da gidiyor21 Ocak 2019
Şanlıurfaspor’da Fethiye Mesaisi Başladı15 Ocak 2019
Geleceğin yıldızı Jhonny Lucas Fenerbahçe yolunda.11 Ocak 2019
Kağıtsporlu Milli güreşçiler Türkiye Şampiyonası’na Gidiyor09 Ocak 2019
Şanlıurfaspor’un Antalya kampı başladı04 Ocak 2019
KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR’UN ANTALYA KAMPI BAŞLADI03 Ocak 2019
Fatih Terim 5 ismin biletini kesti!31 Aralık 2018
Şanlıurfaspor Kulübü Kapanıyor Mu?28 Aralık 2018
Berfin, Mısırdan İki Madalya İle Dönüyor13 Aralık 2018
KARAKÖPRÜ ŞİLE'YE GALİBİYET İÇİN GİDİYOR12 Aralık 2018
Judoda zirvenin adı Kağıtspor11 Aralık 2018
Büyükşehirli Karateciler Avrupa’da Esti06 Aralık 2018
Spor Toto Süper Lig’de şampiyonluk yarışı kızışıyor05 Aralık 2018
Şanlıurfaspor'da Flaş Ayrılık!04 Aralık 2018
KARAKÖPRÜ'DE ENGELLİLER UNUTULMADI03 Aralık 2018
Fenerbahçe 6 hafta sonra kazandı12 Kasım 2018
Urfaspor Şokta!11 Ekim 2018
Şanlıurfaspor'dan Kupaya Erken Veda27 Eylül 2018
O İller Belli Oldu Gaziantep'te Yer Alıyor26 Eylül 2018
“SENDE SPOR YAP” PROJESİNİN KAPANIŞ TURNUVALARI YAPILDI17 Eylül 2018
ANTRENÖRLERLE GENEL DEĞERLENDİRME TOPLANTISI YAPILDI13 Eylül 2018
Harran Gençlik Hizmetleri Ve Spor İlçe Müdürlüğü Rekor Kırdı!15 Ağustos 2018
Fenerbahçe Devler Ligi'ne Erken Veda Etti!15 Ağustos 2018
Spor Toto Süper Lig Galatasaray Ankaragücü Maçıyla Start verdi.13 Ağustos 2018
Avrupa'da biten transferler (2018-2019 sezonu)10 Ağustos 2018
Kardeşlik ve Spor Turnuvaları Şanlıurfa'da Start Veriyor.09 Ağustos 2018
MİLLİLERİN İLK GALİBİYETİ ŞANLIURFA’DAN23 Mayıs 2018
ÇOCUKLAR FUTBOL TURNUVASINDA YARIŞTI16 Mayıs 2018
KEŞKÜŞ, “SİZLER GURUR KAYNAĞIMIZ OLACAKSINIZ”04 Mayıs 2018
ULUSLARARASI MEZOPOTAMYA BİSİKLET TURU STARTI VERİLDİ04 Mayıs 2018
GENÇLER KİTAP KRİTİĞİNİ BAŞSAVCI DOĞANLA YAPTI27 Ocak 2018
ANALİG HENTBOL GRUP MÜSABAKALARI ŞANLIURFA’DA YAPILIYOR25 Aralık 2017
Yeni Harranspor’u Bekleyen Tehlike06 Aralık 2017
Yeni Harranspor kulübü başkanı Ahmet Harranlı istifa etti. 04 Aralık 2017
Okullar arası futsal turnuvasında şampiyonlar belli oldu30 Kasım 2017
ÇEKİŞMELİ GEÇEN HENTBOL MÜSABAKASI SONA ERDİ21 Kasım 2017
MASTERLAR BASKETBOL LİGİ SONA ERDİ16 Kasım 2017
GHSİM FİTNESS SALONU HALKIN HİZMETİNDE15 Kasım 2017
İL SPOR VE GÜVENLİK KURULU TOPLANDI10 Ağustos 2017
YENİŞEHİR GENÇLİK MERKEZİ SURİYELİ ÇOCUKLARI UNUTMADI21 Temmuz 2017
GENÇLERDEN, ŞEHİT DİREKLİ’NİN AİLESİNE ZİYARET14 Temmuz 2017
SGK, SMA Hastalarının İlaçlarını Ödeyecek06 Temmuz 2017
HARRAN’DAN İKİ TÜRKİYE İKİNCİSİ15 Haziran 2017
Fenerbahçe’nin Galatasaray’a attığı farkın dünyada eşi benzeri yok!.25 Nisan 2017
2. Amatör Kümede Haftanın Maçları25 Nisan 2017
Kupada Fenerbahçe Deplasmanda Beşiktaş'ı 1-0 Yendi06 Şubat 2017
Urfaspor ilk mağlubiyetini aldı 30 Aralık 2016
Bakan Çelik Urfaspor’u yalnız bırakmadı21 Aralık 2016
Yeni Harranspor 3 Puanla Kapattı19 Aralık 2016
Gaziantepspor hezimete uğradı 0-315 Aralık 2016
HALİLİYE BASKETBOL TAKIMINDAN BİR GALİBİYET DAHA 13 Aralık 2016
Amatörde Haftanın Hakemleri 09 Aralık 2016
HALİLİYE VOLEYBOL TAKIMI, PEYASSPOR’U 3- 0 YENDİ05 Aralık 2016
Taraftarın sabrı taşıyor!.. 26 Kasım 2016
Fenerbahçe: 2 - Galatasaray: 0 | MAÇ SONUCU20 Kasım 2016
3 Puan Yeni Harranspor’un 19 Kasım 2016
AZ MALİYET İLE BÜYÜK BAŞARI08 Kasım 2016
Amatör kümede hangi maçı kim yönetecek 28 Ekim 2016
Hedef 3 Puan14 Ekim 2016
Yeni Harran Spor Galibiyetle Başladı09 Ekim 2016
Ezrak İnşaat’tan Yeni Harranspor’a Maddi Destek06 Ekim 2016
Cumhurbaşkanlığı Kupası Fenerbahçe'nin06 Ekim 2016
Yeni Harranspor’da Maddi Sıkıntı05 Ağustos 2016
UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerimiz belli oluyor!05 Ağustos 2016
Şanlıurfalı İş Adamı Özyavuz Şanlıurfaspor Yönetimine Girdi27 Haziran 2016
Kenan Karaman Fenerbahçe'ye çok yakın15 Haziran 2016
Antalyaspor'dan Trabzon'a Tarihi Fark13 Mayıs 2016
PFDK’dan Şanlıurfaspor’a ceza22 Nisan 2016
Eski Futbolcular Suriye Sınırında Gösteri Maçı Yaptı08 Nisan 2016
Yeni Harranspor’da Hedef BAL Ligi29 Şubat 2016
Harran’da Atletizm Seçmeleri Yapıldı.22 Şubat 2016
Şampiyonluğun Hikayesi08 Şubat 2016
Fenerbahçe Amedspor Maçı Urfa’da03 Şubat 2016
Yeni Harranspor'dan Transfer Bombaları07 Ocak 2016
Yeni Harranspor’dan Muhteşem Geri Dönüş03 Ocak 2016
Avantaj Yeni Harranspor’da28 Aralık 2015
Defans Hataları Yeni Harranspor’u Frenlemeye devam Ediyor21 Aralık 2015
Yeni Harranspor Yeniden Çıkış Peşinde18 Aralık 2015
Hoşgeldin Yeni Harranspor30 Kasım 2015
Molde: 0 - Fenerbahçe: 2 | MAÇ SONUCU27 Kasım 2015
Galatasaray Benfica'yı 2-1 Yendi22 Ekim 2015
Türkiye Tarih Yazdı EURO 2016'ya direkt katılıyor14 Ekim 2015
Sambacılar Takımı Turnuvadan İhraç Edildi11 Eylül 2015
Halı Saha Futbol Turnuvasında Sambacılar Fırtınası 07 Eylül 2015
Şanlıurfaspor’a Galatasaray’dan Bomba Transfer28 Ağustos 2015
Fener güle oynaya27 Ağustos 2015
Fenerbahçe Olympiakos'u 3-2 Yendi22 Temmuz 2015
Galatasaray Spor Toto Süper Lig'de 2014-2015 sezonu şampiyonu oldu26 Mayıs 2015
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Muhtemel Rakipleri26 Mayıs 2015
Harran Ortaokulu Şampiyon Oldu22 Nisan 2015
Diyarbakır’dan Fenerbahçe’ye çarpıcı teklif13 Nisan 2015
Beşiktaş, Liverpool'u Eledi26 Şubat 2015
Ahmet Harranlı ASKF’ye Ateş Püskürdü27 Ocak 2015
Geçmiş Olsun İsa Kayalı05 Ocak 2015
YENİ HARRANSPOR’UN İÇİNE REAL MADRiD Mİ? KAÇMIŞ28 Aralık 2014
HAYDİ! GALİBİYET VAKTİ25 Aralık 2014
U16 TAKIMI COŞTU 22 Aralık 2014
YENİ HARRANSPOR’DA KÖTÜ GİDİŞ DEVAM EDİYOR15 Aralık 2014
U16 TAKIMI 1 PUANLA BAŞLADI15 Aralık 2014
Konyaspor: 0 - Galatasaray: 513 Aralık 2014
HAYDİ ÇOCUKLAR PUANLARI ALIP GELİN12 Aralık 2014
U16 LİGİ BU HAFTA START ALACAK09 Aralık 2014
AHMET HARRANLI ÖZÜR DİLEDİ02 Aralık 2014
HAYDİ MAÇA28 Kasım 2014
HARRANPOR TELAFİ PEŞİNDE21 Kasım 2014
HARRANSPOR FARKLI MAĞLUP OLDU (4-1)17 Kasım 2014
Milliler 3 puana 3 golle ulaştı17 Kasım 2014
TURNUVA BAŞLIYOR14 Kasım 2014
Ramazan Demircan’dan Harranspor’a Destek13 Kasım 2014
HARRAN U-16 LİGE HAZIR 11 Kasım 2014
Yeni Harranspor 2. Sıraya Yerleşti 10 Kasım 2014
YENİ HARRANSPOR BİRECİK'TEN 3 PUANLA DÖNDÜ03 Kasım 2014
YENİ HARRANSPOR'DAN EYÜPSPOR'A HEDİYE26 Ekim 2014
HARRAN SPOR LİGE MERHABA DEDİ20 Ekim 2014
Letonya: 1 - Türkiye: 113 Ekim 2014
BAŞKAN HARRANLI’DAN PLAKET YAĞMURU09 Ekim 2014
Yeniharran Spor Kulübü Başkanı Ahmet Harranlı'dan Kurban Bayramı Mesajı03 Ekim 2014
YENİ HARRANSPOR'DA HEDEF SÜPER AMATÖR08 Eylül 2014
TURKCELL ŞAMPİYONLAR GECESİ25 Mayıs 2014
Fenerbahçe kupasına kavustu12 Mayıs 2014
MEHMET ÖZYAVUZ 15 YIL SONRA YENİDEN ŞANLIURFASPOR'DA29 Nisan 2014
FENERBAHÇE ŞAMPİYON! 27 Nisan 2014
Demirören’den Açıklama Geldi21 Nisan 2014
HARRAN SPOR BAŞKANI AHMET HARRANLI’DAN TEŞEKKÜR05 Nisan 2014
Bu Hafta Maç Yok18 Mart 2014
Yeni Harranspor Galibiyete Odaklandı12 Şubat 2014
Şanlıurfaspor, Fenerbahçe’nin umudu oldu02 Şubat 2014
Muhteşem Başlangıç (4-1)27 Ocak 2014
Kötü Başladı, Gergin Bitti. (3-1)13 Ocak 2014
Harranspor Alt Yapısı Celal ŞEN’e Emanet10 Ocak 2014
Ve Kendirspor Resmen Şampiyon06 Ocak 2014
Kendirspor Şampi…!02 Ocak 2014
Yeni Harranspor Kazanmayı Hatırladı30 Aralık 2013
Fenerbahçe kapanışta çıldırdı: 5-129 Aralık 2013
Henüz Çok geç Olmadan27 Aralık 2013
Bu Takıma Neler Oluyor?26 Aralık 2013
GOL KIRALI İLE SÖYLEŞİ23 Aralık 2013
Amatör Maçlar Ertelendi14 Aralık 2013
Galatasaray 2. Turda11 Aralık 2013
Hakem ve saha Komiseri Faciası09 Aralık 2013
YENİ HARRANSPOR HOCASIZ KAZANMAYA DEVAM EDİYOR 24 Kasım 2013
Kazanmak Güzel Ama..!18 Kasım 2013
Harran spor 3 puanı 1 golle aldı17 Kasım 2013
Güzel Futbol, Kötü Sonuç(FOTOHABER)11 Kasım 2013
Fenerbahçe Galatasaray'ı 2-0 Yendi10 Kasım 2013
Antrenör Hataları Puan Kaybını Getirdi04 Kasım 2013
Şanlıurfaspor: 0 1461 Trabzonspor: 102 Kasım 2013
MÜKEMMEL TARAFTAR07 Ekim 2013
İşte Terim farkı11 Eylül 2013
Şanlıurfaspor 1 Attı 3 Aldı01 Eylül 2013
Ve Süper Kupa'nın sahibi Galatasaray oldu...11 Ağustos 2013
Galatasaray 1-0 Porto04 Ağustos 2013
Galatasaray, Sercan Yıldırım'ı Şanlıurfaspor'a Verdi01 Ağustos 2013
Fırtına İrlanda'da da Esti25 Temmuz 2013
RTÜK'ten Devrim Gibi Karar21 Temmuz 2013
İşte UEFA'nın Beşiktaş ve F.Bahçe Kararı16 Temmuz 2013
UEFA'dan Şok Cezalar Geldi!25 Haziran 2013
UEFA, BJK ve FB'yi Disiplin Kurulu'na sevk etti10 Haziran 2013
Alper Potuk Fenerbahçe'de22 Mayıs 2013
DROGBADAN TARİHİ CEVAP:Maymun kardeşimin gollerine sevindiniz!"14 Mayıs 2013
Büyüksün Fener!04 Nisan 2013
Şampiyonlar Ligi'nde G.Saray'ın rakibi belli oldu!15 Mart 2013
Tarih öğretmenleri14 Mart 2013
“Yenilirseniz Gelmeyin”14 Mart 2013
Büyüksün Galatasaray!12 Mart 2013
Evine hoş geldin!12 Mart 2013
Galatasaray Bu Sezonun Şampiyonu Mu?04 Mart 2013
Süper Lig'deki son durum! Maç sonuçları, puanlar, fikstür25 Şubat 2013
Bamba'şka galibiyet!17 Şubat 2013
Transferde bit pazarına nur yağıyor 31 Ocak 2013
Ve Nihayet14 Ocak 2013
Kupanın Baroni!19 Aralık 2012
Arena'da Zafer Galatasaray'ın16 Aralık 2012
Rezil Futbol03 Aralık 2012
Şanlıurfspor’un Deplasmanda Bileği Bükülmüyor03 Aralık 2012
Son Gülen Trabzonspor30 Kasım 2012
Fenerbahçe, Pendikspor'dan rövanşı 13 yıl sonra aldı.28 Kasım 2012
Kral'ı gelsin!20 Kasım 2012
Şanlıurfaspor 1 Puanla Dönüyor19 Kasım 2012
Futbol Nedir?12 Kasım 2012
Limassow!08 Kasım 2012
Bir İyi, Bir Kötü05 Kasım 2012
'Şanlı' Galibiyet! 1-304 Kasım 2012
Genel Kurul ve Alt Yapı01 Kasım 2012
Şanlıurfaspor Adana Demirspor Karşısında 27 Ekim 2012
Savunma Yapamazsan Yenilmeye Mahkumsun23 Ekim 2012
Olay Çıktı, Maç Tatil Edildi14 Ekim 2012
Şanlıurfaspor Seri Başı13 Ekim 2012
İlk Tur Şanlıurfaspor'un11 Ekim 2012
Yine Bir Hazırlık, Yeni Harranspor09 Ekim 2012
Şanlıurfaspor: 3 Ankaragücü: 2 30 Eylül 2012
Av-Yıldız!12 Eylül 2012
Urfaspor'a Bir Forvet Daha03 Eylül 2012
Şanlıurfaspor: 0 Karşıyaka: 102 Eylül 2012
İşte Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki Rakipleri31 Ağustos 2012
En Pahalı Derbi!12 Ağustos 2012
Urfaspor'da Bir Transfer Daha30 Temmuz 2012
Urfaspor’da Neler Oluyor25 Temmuz 2012
İlk Etap Kampı Tamamlandı25 Temmuz 2012
Urfaspor’da Fikstür Heyecanı19 Temmuz 2012
BAŞKAN ÖZYAVUZ’DAN TEŞEKKÜR PLAKETİ11 Temmuz 2012
Toru Urfaspor’dan İstifa Etti10 Temmuz 2012
Avrupa'nın en büyüğü İspanya 02 Temmuz 2012
Tino Costa ikna oldu!30 Haziran 2012
Fener'den Gece Yarısı Bombası!19 Haziran 2012
UEFA Fener'e yine kapıyı kapatıyor!18 Haziran 2012
Şanlıurfaspor Kupayı Kaldırdı20 Mayıs 2012
Maç 29 yıl sürdü!16 Mayıs 2012
Taraftar sokağa döküldü!16 Mayıs 2012
Şanlıurfaspor Bank Asya'da!14 Mayıs 2012
Terim rekor kırdı!13 Mayıs 2012
Türkiye Sarı-Kırmızı!13 Mayıs 2012
TFF'den Flaş Açıklama!12 Mayıs 2012
Arda, Türk bayrağıyla turladı10 Mayıs 2012
Süper Final'de Tarih Belli Oldu07 Mayıs 2012
Şanlıurfa'da Yer Sarı- Gök Yeşil30 Nisan 2012
Aslan, Fırtına dinlemedi: 4-229 Nisan 2012
Derbi Fenerbahçe'nin: 1 - 222 Nisan 2012
İşte restore edilecek Harran Kalesi18 Nisan 2012
Beşiktaş: 0 - Galatasaray: 216 Nisan 2012
61. dakika Sow'u!15 Nisan 2012
Harran Emniyet Amirliği 'nin Voleybol Turnuvası Sona Erdi.10 Nisan 2012
Kolay 'kupa'rdı!22 Mart 2012
Şanlıurfaspor'dan Seriye Devam 3-018 Mart 2012
Dev Derbinin Hakemi Belli Oldu15 Mart 2012
Derbiden ötesi...13 Mart 2012
Fenerbahçe Yasta13 Ocak 2012
FLAÞ..! FLAÞ..! FLAÞ..! Þike davasýnda 8 tahliye...12 Aralık 2011
3. Sýraya Ýndi 28 Kasım 2011
Arena da skandal!12 Kasım 2011
Þok üstüne þok!12 Kasım 2011
Beþiktaþ Arap Spikeri Delirtti04 Kasım 2011
Milyonlar bu pozisyonu tartýþýyor31 Ekim 2011
Fener yýkýlmýyor, rekora koþuyor31 Ekim 2011
Þanlýurfaspor Coþtu Bir Kere...03 Ekim 2011
"BU TAKIMA SAHÝP ÇIKMALIYIZ"20 Eylül 2011

Üye Paneli
E-mail
Şifre
 
   
  Yeni Üye | Şifremi Unuttum
2019 BELEDİYE SEÇİMLERİNDE HANGİ PARTİYE OY VERECEKSİNİZ?

AK PARTİ
CHP
MHP
İYİ PARTİ
BDP
DİĞER

Sonuçlar
En Çok Okunan
Sayfalar
Video Galeri
En Çok Yorumlanan
Foto Galeri
Radyo

Takvim
Bugünkü Gazeteler
Facebook Beğen

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Anasayfa | Sohbet Odasi
CH