harranajans
 
Ana Sayfa > Kültür-Sanat

Derinler Dayanýþmasý Ayasofya Ve Ayin
18 Eylül 2010
Derin yapýlanma bize münhasýr deðildir. Bizdeki derin yapý global bir yapýnýn uzantýsýdýr.
Fontu Büyült Fontu Küçült 100%


 Derin yapýlanma bize münhasýr deðildir. Bizdeki derin yapý global bir yapýnýn uzantýsýdýr. Dünyada da bizdekine benzer ve bizimkilerle akraba olan yapýlar hakimdir. Onlar da bizdeki derinlerin beyin takýmý gibi yaþadýklarý toplumlarda “kripto” vaziyettedirler. Ýçinde buluduklarý toplum, bunlarýn bulunduklarý ortamýn rengini alan “bukelamunlar” olduðunu bilmez. Ama onlar birbirlerini bilirler, sýnýrlar ötesi dayanýþma içinde hareket ederler. Dünyadaki derin yapýnýn bölgesel sorumluluk alanlarý vardýr. Türkiye ve Yunanistan ayný derin bölgenin içindedirler ve muhtemelen bazý þahýslar her iki ülke üzerinde de etkilidirler. Bir ülkenin kripto derin yapýsý darda kaldýðýnda ötekisi onun imdadýna yetiþir.Mesela?Mesela: Türkiye’deki derin yapý sorgulanmaya, kurcalanmaya baþlandýðýnda (Susurluk sonrasý gibi) bizim derinlerle Yunan derinleri düzmece, kurgu, suni bir problem çýkarýrlar ve dikkatleri “Kardak kayalýklarý”na çekerek, gerilim oluþturarak Türkiye’de sýkýþan ve sorgulanan derin-karanlýk yapýyý kurtarýr. Yunanistanda bir problem yaþandýðýnda Türkiye’den oraya bir malzeme verilir ve onlar ülke içinde sorgulanmaktan kurtulurlar. Aslýnda her iki ülkenin derinleri benzer refleksler vermektedirler. Bizde derinler “balans ayarý” yapmak için nasýl olaðanüstü hal isterse, AB üyesi-demokrat! Yunanistanda da OHAL ilaný isterler. Gerçekte Anadolu kökenli Kara-Rum olan Karamanlis döneminde Yunan derin devleti önce yangýnlar çýkardý, sonra da OHAL istedi ve Karamanlis’i indirmeyi baþardý.Komþu olmamýzdan mýdýr, ayný locaya, karanlýk odaklara baðlý olduðumuzdan mýdýr, Türk ve Yunan derin devletleri çok sýký bir dayanýþma içindedirler. Sürekli canlý tutulan sýnýr anlaþmazlýklarý, Kýbrýs problemi ve “düþman” söylemleri bu dayanýþmada çok iþe yaramaktadýr. Derin yapýlar bir ülke üzerinden öteki ülkenin kamuoyunu ayaða kaldýrabilmekte, sokaklara dökebilmektedir. Her iki ülkedeki derin yapýlar genetik benzerliðin ötesinde, yakýn akrabalardýr. Zira bizdeki Beyaz Derin Yapý’yý yürütenler Selanikten dönenlerdir. Yunanistandaki derin yapýyý ise, dönmeyip orada kalanlar yürütmektedir. Her iki ülkede de sistem bu vatandaþlara emanettir. Belki de bundan dolayý derin yapýlarýn refleksleri, provokatif olaylar birbirine çokca benzemektedir.Türkiye’de beyazlardan olduðu bilinen, kendine bakmayýp Abdullah Gül’ün annesini “Ermeni” ilan eden “Yýlmaz CHP’li!” Canan Arýtman’ýn kocasý, büyük mason üstadý Yetkin Arýtman 22 Nisan 2007 günü, 21 mason arkadaþýyla birlikte Ýzmir’den Rodos’a geçmiþti. Burada Tapýnak Þövalyeleri için kutsallýðý olan bir kilisenin restorasyon sonrasý açýlýþý yapýlmýþ ve Türkiye&Yunanistan masonlarýnýn ortak hareket kararý alýnmýþtý. Ayasofya eylemini organize eden Chris Spirou’nun da Rodostaki bu toplantýda bulunduðu ve Arýtmanlarla tanýþtýðý ileriye sürülmektedir.Türkiye’deki derinler, kripto vatandaþlar, beyazlarýn bütün tonlarý ve onlarýn kara ayaklarý bir süredir gerginler, sýkýntýlýlar. Referandum sonrasý bazýlarý “ülkeyi terketmekten” bahsediyor, kimisi hayýrcý “sahil þehirlerine yerleþeceðini” söylüyor. Milletten yedikleri tokatlara raðmen kabahati hala vatandaþta arýyorlar; Aziz Nesin’in bir söylemi üzerinden millete hakaret etmeye devam ediyorlar. Kripto-Beyaz ve yumuþakçalardan, genç-hormonlu bir yazar da, bunaldýðýndan dolayý kendisini hemcinslerinin en önemli egemenlik alaný olan ABD’ye zor atmýþ ve dönmeyebilirmiþ!Bu bukalemun kýlýklýlar akýllarýnca Psikolojik harekat yapýyorlar; insanýmýza kara propaganda uyguluyorlar; ülkeyi bir yerlere þikayet ediyorlar.Sýkýþan ve bunalan derinler kendilerine alan açmak için yeni gerilimler, gerginlikler, çatýþmalar peþindeler. Bu konuda en uygun malzeme PKK-BDP, ve bunu harekete geçirdiler bile.Türkiye içinde derinlerin, beyazlarýn kullanabileceði malzeme artýk gayet sýnýrlý. Bundan sora millet karþýsýnda maðlup olan derinlere dýþarýdan destek gelebilir. Yunanistan odaklý Ayasofya eylemi, bizim derin yapýyý yapýlandýran Ýngiltere’nin derin yayýn organý Daily Telegraph’ýn Ýrandan yardým haberleri derinlere dýþ yardýmýn harekete geçtiðini gösteriyor. Derinlerle mücadele uluslararasý bir hal almýþ görünüyor? ‘Uluslararasý Ayasofya Koalisyonu’isimli bir sivil toplum örgütünün kurucusu Chris Spirou, ‘Ayasofya’da ayin’ talebiyle bugün (Cuma) 40 kiþilik bir grupla Dedeaðaç’dan kalkan otobüslerle Türkiye’ye giriþ yapacak ve Ayasofyada ayin için þartlarý zorlayacakmýþ. (Radikal, 16/09/2010Türkiye’nin Sümela Manastýrý’nda ayine izin verdiði, Akdamar adasýndaki Ermeni Kilisesi’ni ibadete açtýðý, demokratik özgürlükleri geniþlettiði, ama Yunanistan’ýn Atina’da bir camiye izin vermediði, batýnýn Ýslam’a hakaretler yaðdýrdýðý bir dönemde Ayasofya’ya yönelik böylesine provokatif bir eylemi “derin dayanýþma” dýþýnda açýklamanýn imkaný yoktur.   Doðrusu Yunan derin yapýsýnýn bizim derinlere bundan daha iyi bir kýyaðý olamazdý. Sýkýþtýklarý anda hýzýr gibi imdada yetiþiyorlar. Malzeme de gayet verimli görünüyor;Gelinen ülke: Yunanistan.Seçilen mekan: Duyarlýlýklarýn yüksek olduðu Ayasofya.Eylem türü: Bir Hristiyan ayini.Seçilen gün: Müslümanlarý tahrike en müsait gün, cumaTürkiye’de bu oltaya takýlacak çok balýk var. Köpürtülmeye, abartýlmaya ve tahrike çok müsait bir proje.Anlaþýlan içeriden PKK-BDP, dýþarýdan Yunan Ergenekon’u, derinlerin dýþ  hamileri darda kalmýþ statükonun imdadýna yetiþiyor!...Derinlere yardým noktasýnda Ýsrail ve Yahudi lobisi canhýraþ bir gayret içinde! 


Yorum Yapın

Rumuz veya Ad/Soyad*
E-posta*

(E-posta adresiniz sitede görünmez)
Yorum*


(Yandaki güvenlik kodunu bu alana giriniz)
   
 

Diğer Kültür-Sanat Haberleri

Başlık Tarih
 
HARRAN TARİHÇESİ18 Mayıs 2019
HARRAN BAZDA MAĞARALARI18 Mayıs 2019
Bazda Mağaraları ziyaretçilerini bekliyor09 Mayıs 2019
Ünlü Ressam Göbeklitepe’ temasıyla resim sergisi açılacak29 Mart 2019
Netflix'in Yeni Dizisi Urfa’da Çekilecek25 Şubat 2019
Harran’da Görülmesi Gereken Tarihi Bazda Mağaraları31 Ocak 2019
Sinema İçin Alınan Yeni Kanunu Erdoğan İmzaladı30 Ocak 2019
O Ses Türkiye'nin Şampiyonu Belli Oldu28 Ocak 2019
Usta Tiyatrocu Ayşen Gruda Hayatını Kaybetti24 Ocak 2019
Bölgeye Yeni Yatırımlar Göbeklitepe İle Olacak21 Ocak 2019
Göbeklitepe Kültür Turizminin Vazgeçilmezi Oldu10 Ocak 2019
Boykot kararı alan Yılmaz Erdoğan: Biz kararlıyız09 Ocak 2019
82 milyon TL'lik Müslüm davası09 Ocak 2019
Yeşilçam filmlerine konu olan Ereğli evleri hayat buluyor03 Ocak 2019
NİHAT HATİPOĞLU KARAKÖPRÜ'DE 'GÖNÜL SOHBETLERİ' GERÇEKLEŞTİRECEK18 Aralık 2018
ÇOCUKLAR OYUNCAK MÜZESİNDE DOYASIYA EĞLENİYOR12 Aralık 2018
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden “ El Emeği Göz Nuru” sergisi10 Aralık 2018
HALFETİ ULUSLARARASI FUARDA10 Aralık 2018
İBO SHOW'U YENİDEN YAPMAK İSTİYORUM05 Aralık 2018
Urfa Türküleri Sempozyumu Başlıyor14 Kasım 2018
FABRİKADAN YÜKSELEN MÜZİK14 Kasım 2018
2019 GÖBEKLİTEPE YILI İLAN EDİLECEK01 Kasım 2018
Şanlıurfa Harranlı Kadınları Konuşuyor11 Ekim 2018
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI ŞANLIURFA’DA24 Eylül 2018
Han-El Ba’Rur Kervansarayının Restorasyonuna Başlandı.13 Eylül 2018
BAKAN NUMAN KURTULMUŞ ŞANLIURFA’DA14 Nisan 2018
Harran’da Hayrete Düşüren Keşifler Devam Ediyor22 Aralık 2017
Harran'daki kümbet evler, yok olmaması için korunacak20 Aralık 2017
Çin / Pekin Büyükelçisi A.Emin Önen, “2018 yılı Çin'de Türkiye turizm yılı olacak”07 Aralık 2017
Mağaralar Açık Hava Müzesine Dönüştürülüyor06 Aralık 2017
Harran'da (HARDER) Derneği Açıldı. 09 Ekim 2017
5 bin yıllık oyuncak at arabası bulundu03 Ekim 2017
VALİ ERİN TARİHİ EVLERİ İNCELEDİ21 Eylül 2017
Harran geleneksel Evleri hangi isimle anılır02 Eylül 2017
Dünya Kadınlar günü ve Türk Kadını07 Mart 2017
Harran Üniversitesi: 16 Kasım 2016
HARRAN ÖRENYERİ ARKEOLOJİK KAZI ÇALIŞMALARI15 Kasım 2016
HZ YAKUP KUYUSU 15 Kasım 2016
HARRAN BAZDA MAĞARALARI15 Kasım 2016
Dünyanın en eski 10 kenti arasında Harran'da var!05 Eylül 2016
Urfalı sanatçı Ahmet Özyavuz ’’DURU TV’de29 Ağustos 2016
ÖZYAVUZ, EN İYİ URFALI SANATÇI ÖDÜLÜNE LAYIK GÖRÜLDÜ12 Nisan 2016
VALİ KÜÇÜK, HARRAN’I GEZDİ05 Kasım 2015
REKTÖR HARRAN’DA İNCELEMELERDE BULUNDU29 Ekim 2015
Harran Ören Yeri'nde Kazı Çalışmaları13 Ağustos 2015
Urfa için Çal Urfa için Söyle - Urfanın Etrafı13 Mayıs 2015
Diriliş Ertuğrul son bölüm izle Ertuğrul Halime'yi alıp obaya döner | TRT 109 Nisan 2015
AGİT PA heyeti Harran'da21 Ocak 2015
Develer Harran Turizmine Renk Katıyor14 Ocak 2015
“BİN YIL ÖNCEKİ HARRAN’DA BİLİM VE MEDENİYET” KONFERANSI11 Ocak 2015
HARRAN ÖRENYERİ’NDE KAZI ÇALIŞMALARI BAŞLADI26 Ağustos 2014
HARRAN İMKB ANADOLU LİSESİ ÇIĞLIK DERGİSİ YAYINLANDI14 Ağustos 2014
İmparatordan Günün Müziği08 Şubat 2014
İbrahim Tatlıses: Ben Yemediğim Şeyi Kimseye Yedirmem05 Ocak 2014
Şanlıurfa’da Kayak Sezonu22 Aralık 2013
Kurtlar Vadisi Pusu Yeni Bölüm Fragmanı 25 Eylül 2013
TARİHE YOLCULUK TURLARI BAŞLIYOR11 Eylül 2013
Kurtlar Vadisi'nde Yeni Sezonda Sürprizler Var01 Eylül 2013
Kurtlar Vadisi Pusu 195. Bölüm Sezon Finali 03 Haziran 2013
TÜRKÜLER BİZİ SÖYLER BİZ TÜRKÜLERİ…28 Mart 2013
HALK EĞİTİM MERKEZİNDEN BİR İLK DAHA: FOTOĞRAF MERAKLILARI ARANIYOR30 Ocak 2013
Maskeli Fedai Polat Alemdar Çıktı - izle11 Ocak 2013
Fragmanı Olay Yarattı (VİDEO)02 Ekim 2012
Harran Kalesi'nde Restorasyon Başladı28 Eylül 2012
Gezici Sinema Harran Ve Adıyaman"da16 Eylül 2012
Hz. Yakup Kuyusunda Restorasyon05 Eylül 2012
Tarım İşçisi Su Kanalında Boğuldu30 Ağustos 2012
Tuvalde Harran Kümbet Evleri01 Ağustos 2012
Mıngala Zamanı06 Temmuz 2012
Halk Eğitim Kursiyerleri Sertifikalarını Aldı22 Haziran 2012
Gülen'i Türkiye'ye davet etti15 Haziran 2012
Dünyayı dünyada boşadı gitti08 Haziran 2012
Definecilere Suçüstü22 Mayıs 2012
Başörtülü karaktere dizilerde yer yok20 Mayıs 2012
Cur-Cuna Tiyatro Harran’da kahkaha rüzgarı estirdi(FOTO HABER)18 Mayıs 2012
MİLLİYET GAZETESİ :Güneydoğu gezisi (4) farklı bir dünya; Harran16 Mayıs 2012
Harran'ın Medeniyete Katkısı07 Mayıs 2012
Şanlıurfa'da Cur-Cuna rüzgarı Harran dan esecek !06 Mayıs 2012
Mırra Geleneği Devam ediyo25 Nisan 2012
Tarihin Neresi Koruma Altında24 Nisan 2012
HARRAN'A TURİST AKINI (VİDEOOOO)22 Nisan 2012
Tatlıses Aylar Sonra Sahnede 20 Nisan 2012
TARİHİN TARİHTEN KALMA TUVALETİ(FOTO HABER)18 Nisan 2012
HAYDİ, URFALILAR GURUR GECEMİZE15 Nisan 2012
HARRAN SURLARI AYDINLATILDI13 Nisan 2012
URFA VE HARRAN TURİZMİ ETKİLENDİ05 Nisan 2012
HARRANDA MORAL GEECESİ30 Mart 2012
Telve’ de Gazel 20 Mart 2012
Faili Meçhulde JİTEM İmzası18 Mart 2012
Tatlıses Vurulalı 1 Yıl Oldu 14 Mart 2012
Şanlıurfa'da Türkçe Olimpiyatları rüzgârı esti14 Mart 2012
Yılın Dizisi Başlıyor10 Mart 2012
Harran Kalesi ve Surlarý06 Ocak 2012
Yunus un gözleri ve Van ruhu...29 Ekim 2011
Keþke Baþbakan da okusa!29 Ekim 2011
Tarihi Kentler Birliði Seminerleri Sona Erdi26 Eylül 2011
Tarihi Kentlerin Baþkanlarý Geliyor17 Eylül 2011
Harran develeri turist çekiyor13 Eylül 2011
Araplar Urfa yý Tanýtacak05 Temmuz 2011
TÜRKÇEYE ÝHANET VE TÜRKÇE OLÝMPÝYATLARI 27 Haziran 2011
KUMAÞLAR ÝLGÝ ODAÐI17 Haziran 2011
Dünyanýn Ýlk Üniversitesi Yýkýlmaya Yüz Tutmuþ10 Haziran 2011
VAHDETTÝN HAÝN DEÐÝL: 29 Mayıs 2011
BAKAN ÇELÝK, KÜRT SANATÇI ÞÝVAN PERVERÝN EVÝNE GÝDÝYOR.28 Nisan 2011
AKP, Tatlýses ten vazgeçti !07 Nisan 2011
HARRAN’DA TÝYATRO RÜZGÂRI(foto haber)31 Mart 2011
ÝBO YOÐUN BAKIMDAN ÇIKTI28 Mart 2011
Cumeyli Aþireti Baþým Gözüm Üstüne16 Mart 2011
UNUTULAN TARÝHÝ HARABELER!!!!20 Şubat 2011
HARRAN CUR-CUNA 1. BÖLÜM VÝDEO 15 Şubat 2011
Harran Ýlçe Müftülüðünden Dinleti(video)13 Şubat 2011
HZ. HATÝCE SEVGÝLÝLER GÜNÜ NE YAPARDI?13 Şubat 2011
HARRANDA TARÝH BU KADAR MI UCUZ26 Ocak 2011
Türkiye nin televizyon izlemeyen tek köyü14 Ocak 2011
Türkiye nin televizyon izlemeyen tek köyü14 Ocak 2011
Facebook kapanýyor iddiasý!10 Ocak 2011
17 CHP li ret oyu verince Yazýcýoðlu...08 Ocak 2011
Þair M.Akif Ýnan ve sendikacýlýk04 Ocak 2011
Memati oðluyla mezara girdi29 Aralık 2010
Münir Özkul yoðun bakýmda17 Aralık 2010
Harran da 2 Kümbet Evi Onarýlacak14 Aralık 2010
Ýstiklal Marþý nda, 89 yýllýk büyük ihmal13 Kasım 2010
Dizi Türkçe’den çaktý :TÜRK MALI02 Kasım 2010
Bu rejimi yýkmaya geldik 27 Ekim 2010
Rolü için 4 ay Risale okudu26 Ekim 2010
Örtün emri Allah tan02 Ekim 2010
Bu eþyalarý efendimiz kullandý - Video 24 Ağustos 2010
Yaðmur yaðdý, sis bastý kem-küm; bir yýðýn bahâne!23 Ağustos 2010
HARRANDA KURAN KURSLARI SONA ERDÝ20 Ağustos 2010
Müftüden jet imamlara tehdit09 Ağustos 2010
BARIÞ MANÇONUN OÐLUNDAN MHP YE HAYIR14 Temmuz 2010
Kurtlar Vadisi nin yeni kanalý belli oldu12 Temmuz 2010
Gandi Kemal cepheye gidip ayakta resim çektirecek 02 Temmuz 2010
HARRANDA YAZ KUR AN KURSLARI BAÞLADI: 30 Haziran 2010
EKREM DUMANLI: MEDYA TERÖRÜ DESTEKLÝYOR28 Haziran 2010
Þanlýurfa da Turistlerin yöresel kýyafet meraký 17 Haziran 2010
VADÝ URFADA ÇEKÝLECEK13 Haziran 2010
Polat Ýsrail den Ýntikam Alacak10 Haziran 2010
Türkçe Olimpiyatlarý nda veda09 Haziran 2010
Beden eðitimi dersine yeni düzenleme geliyor09 Haziran 2010
ÞANLIURFA’DAN AVRUPA’YA YOLCU ARANIYOR08 Haziran 2010
HASAN KÖSELER ÝN SES GETÝRECEK YENÝ YAZISI07 Haziran 2010
ARINÇ :GÜLEN DOÐRU SÖYLÜYOR05 Haziran 2010
Eurovision sunucusu ÞOK ETTÝ30 Mayıs 2010
TARÝHÝ EVLER YENÝLENÝYOR 29 Mayıs 2010
HARRANDAN MUSTAFA ARMAÐAN GEÇTÝ(foto haber)27 Mayıs 2010
Bu Cami Urfa da...25 Mayıs 2010
Bütün dünya duymalý24 Mayıs 2010
HARRAN DA BÝR ÝLK 18 Mayıs 2010
HARRAN BAZDA MOTELDE AHMET SELÇUK RÜZGARI14 Mayıs 2010
Tatlýses i Dolandýrdýlar14 Mayıs 2010
Suriyeliler onlarý istiyor!13 Mayıs 2010
TURÝSTLERÝN ÝLGÝ ODAÐI HARRAN 02 Mayıs 2010
Harran Turiste Hasret Kalabilir01 Mayıs 2010
OSMAN SINAVA ERGENEKON FÝLMÝNÝ ÇEK TEKLÝFÝ29 Nisan 2010
KÝMSE ERMENÝ OLMAK ÝSTEMEDÝ28 Nisan 2010
HARRANLI ÖÐRETMENLERDEN TÝYATRO GÖSTERÝSÝ22 Nisan 2010
Þanlýurfa’da Hozan Beþir rüzgarý 18 Nisan 2010
TARÝHE YOLCULUK TURLARI BAÞLADI17 Nisan 2010
Harranlý Öðretmenler Tiyatro Grubu Kurdu09 Nisan 2010
HAYATÝ HARRANÝ ÞENLÝÐÝ SONA ERDÝ09 Nisan 2010
11 NÝSAN COÞKUSU 3 GÜN SÜRECEK05 Nisan 2010
Kurtlar Vadisi Filistin geliyor(VÝDEO)30 Mart 2010
TRT Arapça Yayýna Baþlayacak26 Mart 2010
GENÇLÝK DANIÞMA BÝRÝMÝ HÝZMETE GÝRDÝ25 Mart 2010
ONLAR ARTIK USTA KUAFÖR OLMA YOLUNDA16 Mart 2010
Dünyanýn En iyi Saklanan Ýnanç Sýrrý16 Mart 2010
Ýþte Yeni Eurovision Þarkýmýz04 Mart 2010
Bu Filmi Tek Baþýna Ýzleyebilene 11000 Dolar Ödül24 Şubat 2010
Halk oyunlarý yarýþmasý düzenlendi 24 Şubat 2010
Bu Filmi Ýzleyen Hastanelik Oluyor.15 Şubat 2010
HZ. ÝBRAHÝM HARRANLI(VÝDEOLU)02 Şubat 2010
Turistlerden türbelere akýn 02 Şubat 2010

Üye Paneli
E-mail
Şifre
 
   
  Yeni Üye | Şifremi Unuttum
2019 BELEDİYE SEÇİMLERİNDE HANGİ PARTİYE OY VERECEKSİNİZ?

AK PARTİ
CHP
MHP
İYİ PARTİ
BDP
DİĞER

Sonuçlar
En Çok Okunan
Sayfalar
Video Galeri
En Çok Yorumlanan
Foto Galeri
Radyo

Takvim
Bugünkü Gazeteler
Facebook Beğen

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Anasayfa | Sohbet Odasi
CH