harranajans
 
Ana Sayfa > Yazarlarımız

DEMOKRASİ DE İRADE ÖNEMLİDİR
16 Nisan 2018
Yazarımız Numan Aladağ'ın Kaleminden
Fontu Büyült Fontu Küçült 100%

DEĞERLİ OKUYUCULARIMIZ!

 

 

Devlet fikri, sorumluluk fikrinden ayrılamaz. Devlette sorumluluk ise, hakim olanın idare edilen topluma verdiği söz demektir. Verilen sözü yapabilmek için devlette bir iktidar mertebelenmesi meydana getirilir. Buna hükümet denir. Hükümet, bir idare nizamıdır, adeta devletin aklıdır. Devlet bir irade ise, hükümet onun düzenleyici aklı gibidir. Devletin sorumluluğu, onun iktidar organı demek olan hükümet tarafından kullanılır. İdare edenlere ''Devletli adam'' demek doğru değildir; onlara, tasarruflarına verilen Milli sorumluluk taşıyan insanlar demek daha doğru olur. Gerçekten devletin sorumluluk iradesini kullananlar mağrur değil, fedakar olmalıdırlar. Onlar kendi çıkarları için değil, Ay-yıldızlı şanlı Türk bayrağının dalgalandığı topraklarda yaşayan Türk Milletinin huzur, bereket ve mutluluğu için yaşamalıdırlar. Gerçek demokrasinin bulunduğu ülkelerde, siyasi partilerden önce, iktisadi demokrasi kurulmuştur. 
 
Demokrasinin bulunduğu ülkelerde, Milletvekilliği maaşını almak için yatırım aracı olmamalıdır. Milletvekili olmaya aday olanların, ilk önce Allah korkusu, ruhunda vatan sevgisi ve kendi bilgi birikimlerini Türk Milletinin, huzuru için uygulayabilme vicdanına sahip olması gerekir. Şu kadar oyumuz var diyerek, vasıfsız ve çıkar için, Milletvekilliği etiketini kullanma duygu ve düşüncesinde olanlara dikkat edilmesi gerekmiyor mu? O makam, şöhret makamı değil, sorumluluk makamıdır. Bu makamın pek sıkı endişelerle kanunlar ve imtiyazlar tarafından hudutsuz bir şekilde himayesi de doğru olmaz. Milletvekilleri,  millet kuvvetinden ve onun iradesinden korkmalıdırlar.
 
Demokrasi, hakimiyetin bütün millete yayılması ve devlet iradesinin milletin her ferdi tarafından kullanılması demektir. Demokraside bütün fertler sorumluluk kazanmıştır. Bu idare şeklinde hükümet otoritesiyle millet kuvveti arasında tam bir denkleşme meydana gelmelidir. Bu denkleşmenin millet veya hükümet tarafından bozulması, her ikisi de tehlikeli olur. Hükümet milleti hiçe sayar ve millete verdiği söze sadık kalmazsa, Allah korusun, millet için bir bela haline gelebilir. Millet kuvvetinin hükümeti kontrol edemeyecek derecede zayıf oluşu, hükümetin ne şekil altında olursa olsun, istibdadına (keyfi idare sistemine) yol açar, halka esaret başlar. Eğer hükümet, dizginlerini tutamayacak kadar zayıf ve otoriteden mahrum kalırsa, toplum içinde her zümrenin menfaatı sahasındaki hareketlerine karşı gelinmez. Sorumluluk mezara gömülür. Her ferd istediği şekilde harekete başlar. Millet içinde düşmanlıklar ve düşman zümreler çoğalır. Anarşik ve ekonomik terör başlar. Ekonomik terörün mimarı olan büyük mağaza zincirleri, mağazalarında RAF bedeli şartı ile Türk sanayicisine ve çiftçisine zulüm edenler, diğer büyük sermaye sahipleri, köylerde çıkarcı ağa ve aşiret reisleri, şu kadar oyumuz var diyerek iş başında olan siyasi partilerden hakkı olmadıkları halde bencillik zihniyetleriyle her türlü çıkar elde etme düşüncesindeler. Bir örnek verelim: Bir zamanlar, Fetö terör örgütünün oylarını almak için, bazı siyasi partiler, Fetöcuları, Milletvekili, belediye başkanı, bürokraside stratejik makamlar ve her türlü iş dünyasında imkanllar verilmedi mi? İş ehline verilmediği zaman, Türk Milletinin geleceğini riske atma tehlikesi demektir. Bu zihniyetle hareket edip nizam bozukluğu arasında toplum, kanunun kuvveti kalmadığını bir kere anladımı, onun en aşağı taleplerine sınır çekilemez. Herkes kendi çıkar menfaatleriyle hareket eder ve toplumun huzur fikri gerçek olmayan şaşkınlığa sebep olur. Cemiyet içinde ''Gemisini kurtaran kaptan'' sayılır. Büyük mağaza zincirlerinin, RAF bedeli şartı ile ekonomik terör oluşturma, amirin eziyetinden ve gençliğin şuursuzluğundan hayat çekilemez bir çile haline gelir. Nizam ve intizam bozulunca cemiyet yaşamı, bir bela ve genel esaret halini alır. Böyle hep birbirine esir olmak kadar felaketlidir. Millet bünyesi, zümrelerin bu menfaat kasırgaları arasında ahlakını kaybetmekle saadetini de kaybeder. Birbirine düşman zümrelerin nizam bozukluğundan çıkan feryatları hükümet tarafından işitilmez olur. Hükümet kendi varlığını bu fırtınalı denizde koruyabilmek için çürük tekneye abanmış vaziyette millet işleriyle alakasını kesmiş, kendi uygulamalarının mücadelesiyle meşguldür. Milletin bu sefaletli varlığından kendine gıda bulmaya çalışır. Millet hayatında zararlı ve tehlikeli bir parazit halini alır. Bu aşağılık (süfli)  rölünü oynamakta ve millet varlığını tüketmekde devam için elinde bulunan her türlü kuvvet vasıtalarını kullanır. 
 
Demokraside hakimiyet bu derecede hükümsüz kalınca, onun varlığı millet için faydalı olmak şöyle dursun, zararlı hale gelir. Vakıa demokrasi, milletin kendi hakimiyetini bizzat kendi eline almasıdır. Lakin hastalıklar millet vücudunun her tarafına yayıldıktan sonra demokrasi bir işe yaramaz olur; o artık tedavi amaçlı değil, ağrı kesici bir ilaçtır. O zaman hakimiyete yeniden hayat vermek için millet içinde bir çare kalır. O da millet hayatının bütün sorumluluklarını omuzlarına yüklenen kahraman bir neslin yeni bir hakimiyete başlangıç olmasıdır. Artık sefaletle çöken ve sefil enkazını bir türlü milletin başından kaldırmak istemeyen iş başında ki siyasilerin yerine geçmek için, millet gençliği arasında bir vicdan ve sorumluluk seferberliği yapmalı ve bütün asil vasıtalarla çürümüş enkaza karşı Milli beraberlik en doğru yoldur. Böyle bir vaziyette, bir ülkenin her türlü gençlik teşekkülü, vatan kavramı ve vicdan hareketi, üretim yerine tüketimi ön planda tutanlara destek vermemelidir. Çünkü millet hayatında her sahada başarının sırrı onda hakim olan zümrenin elindedir. Onunla hem siyasi hem de ekonomik mücadele edenler dağınık oldukları sürece muvaffak olmaları güçleşir. Onlar içlerinde karakter temizliğini ön planda tutarak ferdlerin sayısını arttırmalı ve hareket sahalarını genişletmelidirler. başarılı olmanın sırrı, teşkilat içinde meydana getirecekleri mertebeleşmenin ve derece derece otorite üstünlüğünü yaşatacak zümrelerin başarılarıyla düzenlenmesinde aranmalıdır. İktisadi demokrasi, siyasi demokrasinin  tamamlayıcısıdır, ve daima ulaşılmak istenen gaye olmalıdır. Böyle teşekküllerde mertebeleşme, yani hakların birbiri üzerinde sıralanması, emir verme ve sorumluluk dağıtma cihazı ne kadar girift (çarpaşık) olursa, gayelere o nisbette kolay varılır. Böyle birleşmeler azim ve iman eseri olduklarından dışarıdan gelecek darbelerle zor yıkılırlar. Bunları yıkabilecek içteki ihtirasdır (Riyakarlar).  Millette bir hayat ve hakimiyet ocağının yanmaya başlamasını çekemeyenler, bu ruh hareketlerini dışarıdan yıkamıyacaklarını bildiklerinden, onların içerisinde ihtirasları tutuşturan bir fitne ateşi sokmak suretiyle harab ederler. Sorumluluk duygularını tamamen kaybetmiş olan siyasilerin ümitlerini kesen Türk Milleti, çıkarcı, rüşvet alan-veren ve göz yumanlardan canavardan korkar gibi yılmış, usanmış olan toplum, inandığı vicdan sahibi insanların etrafında halkalanarak, sorumluluklarını aşk derecesinde benimsemiş, kendinde irade ve ihtiras haline getirmiş olan genç ve fedakar bir zümreyi kuvvetlendirmelidir. 
 
Dahili-harici ''İhanet şebekeleri'' ne karşı vatan kavramı ruhu ile mücadele yapıldıkça, hakiki cihaddır. Böyle Milli duygu seferberliği için koşanlar, devleti kendilerinde yaşattıklarından, zafere ulaşmayı bir gün mutlaka ulaşacaklarından şüphe etmesinler. Devlet ve sorumluluk kapısı, onu istemesini bilenlere ardına kadar açıktır. Onlar yarını değil, yarın geldiği zaman millet hayatının her sahasında hazırlanmış elemanlarla, disiplinli insanlarla ve mutluluğa eriştirmenin bir planla işe başlayabilecek bir değerde bulunmak için ne gerekiyorsa onun çarelerini bugünden düşünmelidirler. Bu Milli ruh ahlakı ile hazırlanan bir nesil, devletinin dünya yüzünde azametini tekrar kuracağından şüphe etmesin. 
 
Yarınki büyük ve mutlak iktisadi ve siyasi demokrasiyi, bugün sorumluluk idarecisi olan ve böyle bir ahlaka dayanan en gereksiz ve pazarlıksız bir hakimiyet iradesi yaratacaktır. 
 
İktisadi demokrasi nedir? Bir ülkede gerçek demokrasinin mevcudiyetinden  bahsedebilmemiz için, siyasi partilerin varlığı yeterli değildir; o ülkede ilk önce iktisadi demokrasinin kurulmuş olması gerekir. İktisadi demokrasiyi tamamlayan da, %100 yerli)' sermaye'ye sahip çıkarak, iktisadi demokrasi kurulmuş olur. İktisadi demokrasinin olmadığı bir ülkede, her türlü anarşik-ekonomik terör ve ahlaksızlık kapılarının  açılmasına sebep olanlardan biri de RAF bedeli şartıdır. RAF bedeli şartı demek: O ülkede iktisadi demokrasinin olmadığının bir belgesi değil midir? 
 
Acaba ''Lafla Millilik olmaz.'' ve ''Gün dostunu düşmanını tanıma günüdür.'' diyen mühendis Başbakan Binali Yıldırım'ın, RAF bedeli şartı ile Türk sanayicisini ve çiftçisini zayıflatıp, temel gıda ve içecek sektörünün yabancı sermayenin eline geçmesinden sebep olanlardan, haberi var mı? Raf bedeli şartı demek; her türlü motorlu araçların tekerlek bijonu gibidir. Eğer ki yerinden çıkan o bijonu takmazsanız o zaman, Allah korusun, hem sürücü hem de araba zarar görür. Raf bedeli şartı, stratejik bir konudur ve bunu uygulayanların her türlü terör oluşturanlardan daha da tehlikeli değil midir? 
 
Ey Mühendis Başbakan Binali Yıldırım, RAF bedeli şartını uygulayanlara, Milli sesleniş duygularınla acilen dur diyebilmen için, ''Lafla Millilik olmaz.'' Milli seslenişiniz halen geçerli ise ve halen geçerli olduğuna da, inanıyorum. O zaman, mühendis Binali Yıldırım, ruhunda vatan kavramını taşıyan bir Türk Milliyetçisi olarak, RAF bedeli şartına, Başbakan olarak dur demesi gerekmiyor mu? Ayrıca bu RAF bedeli şartına dur diyebilmen için, Numan Aladağ da diyor ki:''Bir işi yapmak isteyen bir çare bulup Türk sanayicisini rahatlatacak, hiç bir iş yapmayan bir bahane bulup, Türk sanayicisinin zayıf olmasına sebep olacak.'' seslenişini inşallah dikkate alıp, bu RAF bedeli şartına dur diyerek Türk sanayicisi ve çiftçisi, rahatlamış olur inşallah. 
 
Numan Aladağ diyor ki: ''Milli iradenin davası'' ''Türk sanayicisine ve çiftçisine sahip çıkarak RAF bedeli şartından kurtarmanın, hangi düşünce temellerine oturtulması gerektiğini ortaya koymaktadır.''
 
RAF bedeli şartını uygulayanlara bir öneri: Australia-Silver şehri, Brokin Hil savaşının tarihini okuyup, RAF bedeli şartına son vermelidirler.
 
RAF bedeli şartını uygulayarak Türk sanayicisine ve çiftçisine zulmedenler, dünya malının dünyada kalacağını, insanın el emeği ve göz nuru ile helal olarak kazandığının daha bereketli ve kıymetli olduğunu unutmamalıdır.
 
İmanın, Allah korkusunun, Vatan, Ay-Yıldızlı Bayrak sevgisinin ve iktisadi demokrasinin zayıfladığı yerde o toplumun huzuru sarsılır.
 
 
 
Cümle Vatan şehitlerini, T. C.'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK'ü, Rahmetle, Gazileri minnetle anar. Hasta ve yaralılara acil şifalar dileriz.
 Yorum Yapın

Rumuz veya Ad/Soyad*
E-posta*

(E-posta adresiniz sitede görünmez)
Yorum*


(Yandaki güvenlik kodunu bu alana giriniz)
   
 

Diğer Yazarlarımız Haberleri

Başlık Tarih
 
Ziraatçı Mustafa amca'dan sağlık tavsiyeleri26 Eylül 2019
Biraz geri kafalı mıyım acaba?20 Eylül 2019
GÜNEYDOĞU-KAÇAKÇILAR-DAVUTOĞLU16 Eylül 2019
Orta çağı hissetmek isteyen Brüksel’e gelmeli!03 Eylül 2019
BİLEN İÇİN ŞİFA HER YERDE21 Ağustos 2019
Türk İslam geleneklerinde Kurban Bayramı10 Ağustos 2019
Türk Ahlakı ve Müslümanlık29 Temmuz 2019
Mehmet Özyavuz'un 15 Temmuz Mesajı14 Temmuz 2019
Bırakın dünyayı gençler yönetsin!14 Temmuz 2019
15 TEMMUZ İKTİSADİ DEMOKRASİ İÇİN BAŞLANGIÇ OLSUN14 Temmuz 2019
BİR LGS KABUSU DAHA YAŞARKEN ENGELLİ ÖĞRENCİLER NE OLACAK??13 Temmuz 2019
Osmanlıdan son kopan toprak idi Arnavutluk!28 Haziran 2019
TÜRK AHLAKI VE DEMOKRASİ19 Haziran 2019
Hadi artık sınava hazırsınız, gülümseyin14 Haziran 2019
TARİHİN BARIŞMAZ DÜŞMANLARI VE İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SEİMİ13 Haziran 2019
Yetim Hakkı ve İslamiyet03 Haziran 2019
Bu Gecenin Kadrini Bilmek gerek.31 Mayıs 2019
Sosyal Yardılaşma ve Sadaka-i Fıtır27 Mayıs 2019
KONUŞMAK YADA SUSMAK HANGİSİ !21 Mayıs 2019
AYI MİSALİ SEVERKEN ÖLDÜRÜYORUZ EVLATLARIMIZI...21 Mayıs 2019
KIRK HARAMİLER18 Mayıs 2019
Ben annemin en çok bana dua etmesini sevdim!13 Mayıs 2019
Teravih namazı ve sağlığımız12 Mayıs 2019
Nostaljik giyimli arkadaşımız08 Mayıs 2019
İslam dininde Hikmetleri ile Ramazan08 Mayıs 2019
چاوشئۆغڵو رۆشت و دەنگدانەوەیەکی خۆشی لە هەولێر (ئەربیل) جێهێشت...01 Mayıs 2019
Domuz ürünleri satışı ve RAF bedeli şartı iyi gelecek25 Nisan 2019
Türk Milletinin teminatı, Türk gençliğidir23 Nisan 2019
Berat Gecesi Büyük bir Fırsattır.19 Nisan 2019
AKTEMUR’DAN KANDİL MESAJI19 Nisan 2019
Hıyar'ın şaşırtıcı faydaları12 Nisan 2019
Harran, Bu İş Bitmiştir Dedi29 Mart 2019
31 Mart seçimi kritik Eşiğimiz23 Mart 2019
Milli ruh ekseninde Çanakkale Zaferi18 Mart 2019
TANRI’NIN VERDİĞİNİ YATIRIMLAR DEĞERLENDİRMELİ...23 Şubat 2019
Görüntü kirliliği gün gittikçe artıyor!20 Şubat 2019
HAYATIMIZ ŞİFRE20 Şubat 2019
Araplarıma Hakaret Eden Cemal Enginyurt'u Kınıyorum13 Şubat 2019
TUNCELİ’NİN BÜYÜK DEĞİŞİMİ13 Şubat 2019
ÖNCELİK HAYATIN ÖNCELİK YAYANIN07 Şubat 2019
"Maydanoz" deyip küçümsemeyin06 Şubat 2019
" İLERİ EY MUS'AB İLERİ! "05 Şubat 2019
MÜ'MİNLERİN KUR'AN'DA GEÇEN 50 ÖZELLİĞİ01 Şubat 2019
OVANIN FATİHİNE YAZARLAR DA SAHİP ÇIKTI28 Ocak 2019
Sosyal Medyanın Ortaya Çıkışı25 Ocak 2019
KİM Mİ HAKLI?? TABİKİ ETİK BASIN...24 Ocak 2019
Azaltın, yeniden kullanın ve geri dönüştürün!23 Ocak 2019
ÜÇ "R" NEDİR?22 Ocak 2019
Başarı merdivenini çıkarken...16 Ocak 2019
Başarı merdivenini çıkarken...15 Ocak 2019
ŞANLIURFA ÜZERİNDEN GÜNEYDOĞU OKUMALARI....12 Ocak 2019
ÜMMETİN KURTULUŞ REÇETESİ09 Ocak 2019
Mübarek Elma, Hem Deva Hem Şifadır07 Ocak 2019
ASGARİ ÜCRET VE GÜNDEM04 Ocak 2019
DİZ-MAFSAL AĞRILARI VE KUVVET ŞURUBU REÇETELERİ31 Aralık 2018
BİR VALİ DÜŞÜNÜN; YAKAMOZ MİSALİ...21 Aralık 2018
Ölümlü Bu Dünya Be Kardeşim14 Aralık 2018
SOSYAL MEDYA VE SİNEMA13 Aralık 2018
Lahananın Şaşırtıcı Faydaları08 Aralık 2018
Lahanann şaşırtıcı faydaları07 Aralık 2018
Bizim Gayemiz ŞAN - ŞÖHRET Olamaz30 Kasım 2018
Bu kadar politize olmaya gerek var mı?29 Kasım 2018
YAVRU VATAN YUVADAN UÇMAKTA KARARLI...28 Kasım 2018
Mart seçimleri borsasında hisse senedi alma yarışı25 Kasım 2018
Neden Yine Mehmet Özyavuz?21 Kasım 2018
BİZ; ESKİ SİZ’ İ ÇOK ÖZLEDİK...19 Kasım 2018
Mevlid kandili ve birlik-beraberlik ruhu19 Kasım 2018
Pamukkale Travertenleri; Kaplıca suları ile çökelmiş karbonat minerallerinin izdivacı gibi idi!13 Kasım 2018
SOSYAL MEDYA VE SİYASET 12 Kasım 2018
Recep Tayyip Erdoğan'ın Sevgisi Hesabi Değil Hasbidir12 Kasım 2018
ATATÜRK ve İslam Dini09 Kasım 2018
Neden Mehmet Özyavuz?06 Kasım 2018
Çini sanatı; sanki estetik pistinde renklerin ateşle dansı gibi idi!01 Kasım 2018
Köşe Yazarımız Numan Aladağ'ın Kaleminden....29 Ekim 2018
Başkan Özyavuz: Benim Gecem Gündüzüm Harran24 Ekim 2018
KÜRESEL ZULMÜN KAYNAĞI22 Ekim 2018
Kaderi anneler mi yazar?18 Ekim 2018
YENİ MEDYA NEDİR?17 Ekim 2018
Benim çocuğum çok zeki ama ders çalışmıyor!09 Ekim 2018
Harran Aslanlı Kapı ve İbrahim Tatlıses Müzesinden izlenimler05 Ekim 2018
TÜYAP DİYARBAKIR KİTAP FUARI’ NDA NELER OLDU?????04 Ekim 2018
HERŞEY MİLLİ EKONOMİ İÇİN27 Eylül 2018
Televizyonların Ev Yaşamındaki Yeri24 Eylül 2018
Kim hatalı dersiniz?21 Eylül 2018
“OKU” MUHATABI16 Eylül 2018
UFAK KIRINTILAR BIRAKIN Kİ GENÇLER ARKANIZDAN GELSİN...15 Eylül 2018
FİYASKO TANITIM GÜNLERİ VE GERÇEK DİYARBAKIR13 Eylül 2018
Popüler Kültür Ve Sosyal Medya12 Eylül 2018
Geri dönüşüm bile okyanusların kirlenmesini önleyemiyor!01 Eylül 2018
Bizler bayramları dolu dolu ve coşkulu yaşardık!27 Ağustos 2018
Kurban Bayramı ve Mutluluğumuz19 Ağustos 2018
Köşe Yazarlarımızdan Yaşar İçen'in Kaleminden16 Ağustos 2018
Medyada Nefret Söylemi13 Ağustos 2018
Vatan Sevgisi ve Raf Bedeli Şartı13 Ağustos 2018
EKONOMİ PAKETİNDE EV KADINLARI UNUTULDU...11 Ağustos 2018
AYDIN MARUF BÖLGENİN DENGE UNSURU09 Ağustos 2018
DİYARBAKIR ÖĞRENCİ KAYBEDİYOR!!03 Ağustos 2018
PAPAZ ERİĞİ, BÜYÜSÜ VE ŞİMDİ DE KRİZİ...01 Ağustos 2018
Domates de ki mucizeler ve yerli malı30 Temmuz 2018
BU DURUM ÇOK KÖTÜ KOKUYOR!30 Temmuz 2018
“ ASKIDA EKMEK “ 26 Temmuz 2018
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN' IN AŞİRETLER ÇIKAR(T)MASI26 Temmuz 2018
ÇOCUKLAR İÇİN HER YOLU DENEMEYE EVET!!!24 Temmuz 2018
RÜŞVETE DUR DİYEBİLİRİZ23 Temmuz 2018
IRAK' TA "AFRİKA SENDROMU" MU YOKSA BAŞKA OYUNLAR MI??19 Temmuz 2018
NEDEN Mİ KISKANIYORLAR??????16 Temmuz 2018
Kahraman TÜRK Milleti'nin ''15 Temmuz'' Zaferi14 Temmuz 2018
BODRUM' UN İÇLER ACISI HALİNE GELSİN TÜM TOTEMLER...14 Temmuz 2018
Mahalleden gerçek kahramanlarım!11 Temmuz 2018
TÜM ALGI LİSTELERİNE KARŞI YENİDEN SÜLEYMAN SOYLU!!11 Temmuz 2018
HEPİMİZ ASKER RUHLUYUZ FAKAT......09 Temmuz 2018
KİREÇLENME TEDAVİSİ İÇİN, MUCİZE REÇETELER07 Temmuz 2018
SİVEREK' TEN BOY VEREN ***BİR SİHİRLİ KALEM...06 Temmuz 2018
PANİK BUTONU HALLERİMİZ...30 Haziran 2018
OLDU DA BİTTİ MAŞALLAH... HAYDİ HAYIRLISI28 Haziran 2018
Oğulotu ve gizli mucizeleri26 Haziran 2018
""SEN AĞA BEN AĞA BU İNEĞİ KİM SAĞA""22 Haziran 2018
Güçlü irade ve Adalet21 Haziran 2018
VAKİT RÜŞVETLE MÜCADELE VAKTİDİR18 Haziran 2018
Beni hissedebilecek misin anneciğim!13 Haziran 2018
Leyle-i Kadir Gecesi ve fazileti08 Haziran 2018
VAADLER TAMAM!!! PEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM NE DURUMDA????08 Haziran 2018
FENERBAHÇE ARTIK HUZUR VE BAŞARI İSTİYOR06 Haziran 2018
Yarın ahirette beni affedebilecek misin be çocuk?05 Haziran 2018
Yarın ahirette beni affedebilecek misin be çocuk?04 Haziran 2018
24 Haziran Zaafer olsun04 Haziran 2018
MARKAMIZ YOKMUŞ!!!! NEDEN OLSUN Kİ????02 Haziran 2018
SEÇİM VAR MİLLET NEDEN BU SUSKUNLUK??30 Mayıs 2018
ATATÜRK VE RAMAZAN-I ŞERİF28 Mayıs 2018
SAFEEN DİZAYEE İLE TÜRKİYE ÜZERİNE28 Mayıs 2018
NE ÇOK ÇEKTİ EBABİLLER ELİMİZDEN!!!20 Mayıs 2018
PARTİ VE GÖRÜŞLER ÜSTÜ İNSANLAR!!!18 Mayıs 2018
Filistin’de Ramazan’ın İlk Günü: Sessiz Çığlık!18 Mayıs 2018
Ramazan- Şerif ve Huzurumuz15 Mayıs 2018
YAĞMUR ALTINDA "KATIKSIZ HUZUR"....14 Mayıs 2018
Devlet Bahçeli ve Mühendis Binali Yıldırım'ın Dikkatine!12 Mayıs 2018
Kitaplarınızı tutsak ettiğiniz raflardan çıkarın artık!09 Mayıs 2018
TÜRKİYE İLE SAĞLAM KÖPRÜLER KURMALIYIZ..08 Mayıs 2018
IRAK; YAKIN OLMALI....06 Mayıs 2018
Berat Gecesinin bereketi29 Nisan 2018
Ülkeme Hizmet için “Var mısın”?27 Nisan 2018
REHAVET VE RUTİN EN BÜYÜK DÜŞMANDIR!!23 Nisan 2018
AKTİF SİYASETTE OLMAMAKLA BİRLİKTE CİHAN ENSARİOĞLU...22 Nisan 2018
ÇOK MU İSTİYORUZ???20 Nisan 2018
ARHAVİ' DEN SELAM VAR.....18 Nisan 2018
VİZYON OLMADAN OLUR MU Kİ????16 Nisan 2018
“BANA SEVDA YEMEĞİ PİŞİRMELİSİN” 15 NİSAN ŞEF BAYRAMINDA…14 Nisan 2018
KARDEŞLİK EKSPRESİ11 Nisan 2018
ÇAKMA LİDERCİKLER !!!!!09 Nisan 2018
Şahsiyet ve Topluma Hizmet01 Nisan 2018
Projelerin renkli dünyalarına bir girebilsek!29 Mart 2018
MECLİSTEN ÜLKEYE BİR PENCERE... MEHMET ALİ CEVHERİ28 Mart 2018
Karaciğer Yağlanmasına bitkisel destek27 Mart 2018
Yetim Hakkı ve İslamiyet25 Mart 2018
Regaip Kandili ve Biz21 Mart 2018
Çanakkale Ruhumz ve Anzaklar17 Mart 2018
İnsanlığımız imtihandan geçiyor!14 Mart 2018
HASTALIK MI YOKSA ŞİFA MI???12 Mart 2018
TÜRKLER KİMDİR09 Mart 2018
KASTAMONU KÜRE KİLİMLERİ, İSTİKBALİNİ İSTİKLÂL YOLUNA SEREN ŞERİFE BACI GİBİ…08 Mart 2018
YUMURTAYI İÇERİDEN KIRMAK...03 Mart 2018
EKLEM İLTİHABI İÇİN, ZERDEÇAL-ZENCEFİL02 Mart 2018
ETEĞİNDEKİ TOHUMLARI CÖMERTÇE SAVURMALI İNSAN...28 Şubat 2018
En sağlıklı beslenme, evde yapılan besinle olur!27 Şubat 2018
Yetim Hakkı, Samimiyet ve Rüşvet 19 Şubat 2018
Ya telefonumu evde unutursam!17 Şubat 2018
"ODA" LARDAN BİRER BAŞKAN GELİR BİZLERE!!!!15 Şubat 2018
Her sabah alacağımız kararlar, Her akşam kendimize soracağımız sorular11 Şubat 2018
FARUK ÇELİK' İN SÜRPRİZ ŞANLIURFA ZİYARETİ07 Şubat 2018
Tüm Canlılar Bir gün Plastik Atık Yutacaktır!07 Şubat 2018
Yazarımız Numan Aladağ'ın Yazısı04 Şubat 2018
"NEDEN DOĞDUĞUNU" ANLAMALI İNSANOĞLU01 Şubat 2018
İSTİKLÂLDEN İSTİKBALE YÜRÜYEN ŞERİFE BACI, MİLLİ MÜCADELENİN KADIN KAHRAMANI.27 Ocak 2018
CİLT GÜĞZELLİĞİNİZ İÇİN DOĞAL ÇÖZÜMLER22 Ocak 2018
YASAKLAR CAZİPTİR UNUTULMASIN!!!!!18 Ocak 2018
FİLİSTİNDEN HARRAN OVASINA14 Ocak 2018
SEN BENDEKİ ENNN GÜZEL ŞEYSİN...08 Ocak 2018
DUA, ŞİFA VE MUTLULUKTUR08 Ocak 2018
EŞŞEĞİN AKLINA KARPUZ KABUĞU...05 Ocak 2018
Hani deriz ya;04 Ocak 2018
TOPLUMUN NABZINI İYİ TUTMAK GEREKİYOR02 Ocak 2018
MİSAFİR AĞIRLAMA GELENEKLERİ31 Aralık 2017
TARİH ACI OLAYLARDA TEKERRÜR EDER AKILLANMAZ İSEK!!!!! 28 Aralık 2017
SEYMEN ALAYLARI BUGÜN DİKMEN SIRTLARINA ATATÜRK'Ü KARŞILAMAYA GİDİYOR.27 Aralık 2017
Zencefil varken, Grip kader olmasın25 Aralık 2017
TİCARET; DİL, DİN, IRK DİNLEMEZ...25 Aralık 2017
*SIĞIR* DEMİŞKEN HATIRLADIM...22 Aralık 2017
"BEN AŞK-I SEÇTİM"18 Aralık 2017
SANAYİLEŞMEYİ ENGELLEYEN DÜŞMANLAR17 Aralık 2017
ŞİMDİ SORGU ZAMANI13 Aralık 2017
Ayla filmini izlerken hayal dünyama takılanlar!11 Aralık 2017
Zehirli tuzakta internet’in etkisi11 Aralık 2017
EBABİLLER NEDEN GELSİN Kİ????08 Aralık 2017
SİYASET CİĞER BİZLER KEDİ...04 Aralık 2017
Sahi bunlar; ahiretinde var olduğunu hiç düşünmüyorlar mı?30 Kasım 2017
Mevlid Kandiliniz Mübarek Olsun29 Kasım 2017
Bir Kereden Çok Şey Olur27 Kasım 2017
ÖĞRETMEN OLMAK KOLAY DEĞİL23 Kasım 2017
Kimyasal terör20 Kasım 2017
Iğdır ve üniversitesi misafirperverlikleri ile bizleri mest etti!17 Kasım 2017
BESLENME VE MİLLİ TARIM17 Kasım 2017
JOKER GÜLÜŞLER13 Kasım 2017
Metamfetamin: Yeni Tehlike13 Kasım 2017
PROJE İNSANLAR10 Kasım 2017
HACKERLAR TİCARİ SIRLARIN PEŞİNDE10 Kasım 2017
YARINI KODLAYAN ÇOCUKLAR İÇİN KOŞULACAK08 Kasım 2017
ALLAH İYİ -LİK VERECEK Mİ ÜLKEYE??01 Kasım 2017
Plastik kaplamalar ve atıklar ruh halimi de bozuyor!01 Kasım 2017
CUMHURİYET'' BAYRAMDIR29 Ekim 2017
ZEMBEREĞİ BOŞALMIŞ CÜMLELER!!!27 Ekim 2017
Terör ve hastalık oluşturan sektörler24 Ekim 2017
Aladağ, Aynı Hassasiyeti Bekliyoruz. 20 Ekim 2017
Bağımlılık tedavisinde aile etkisi20 Ekim 2017
Tarihimi tekrar yaşadığım şehirlerdi; Bilecik ve Söğüt20 Ekim 2017
Sosyal Medyada Başarı17 Ekim 2017
GÖZLE GÖRÜLMEYEN DÜŞMANLARIMIZ15 Ekim 2017
YARINI KODLAYANLAR” PROJESİ15 Ekim 2017
Sitelere güvenlik ipuçları10 Ekim 2017
KİREÇLENMEYE ÇÖZÜM REÇETELERİ02 Ekim 2017
Sosyal hastalıklarımız (Rüşvet-Raf Bedeli)25 Eylül 2017
Düşler Akademisi23 Eylül 2017
AŞIRI DOZ İNTERNET İNTİHARI ARTIRIYOR!21 Eylül 2017
TÜRKİYE İÇİN HERKESİN YAPABİLECEĞİ BİR ŞEY MUTLAKA VARDIR.19 Eylül 2017
MEVSİM DEĞİŞİKLİĞİNDE ÖKSÜRÜK TEDAVİSİ11 Eylül 2017
Oyun oynarken oyuna gelmeyin!06 Eylül 2017
Bir Kurban Bayramı Daha Mesajlaşma ile Geçti!05 Eylül 2017
DÜNYA' NIN DİBİ TUTTU!!!!02 Eylül 2017
Yazarımız Numan Aladağ'ın Kaleminden. (Kurban Bayramını, Bayram Kılmak Elimizde)31 Ağustos 2017
ZAFER BAYRAMININ 95. YIL DÖNÜM COŞKUSU29 Ağustos 2017
Salatalıkla Sağlığı Yakala21 Ağustos 2017
KENDİ CELLADINA DÖNÜŞMEK!!!!! 19 Ağustos 2017
İSA ALTUN YAZISI18 Ağustos 2017
Tatil valizi mi güvenlik mi?11 Ağustos 2017
Veride çözüm: Kimola10 Ağustos 2017
HALAYA - GERDAN KIVIRMAYA MOLA10 Ağustos 2017
NEYE YARAR Kİ…04 Ağustos 2017
TULSİ (FESLEĞEN)'NİN FAYDALARI03 Ağustos 2017
Veri İhlalinin etkisi01 Ağustos 2017
Madde bağımlılığı bilinç ile aşılır31 Temmuz 2017
MAVİ BALİNA OYUNU OYNAYAN ÇOCUKLAR İNTİHAR EDİYOR26 Temmuz 2017
DİYALOG VE "OTORİTENİN RENGİ"24 Temmuz 2017
İSA ALTUN YAZISI21 Temmuz 2017
SUNUM STRATEJİSİ19 Temmuz 2017
TÜRKİYE SOFRASINDA İHANET YEMEĞİ PİŞİRENLER, 7 DEĞİL, 77 KUŞAK BİTTİLER.14 Temmuz 2017
ŞEHİT ÇOCUKLARINA EĞİTİM DESTEĞİ13 Temmuz 2017
Mühendis Binali Yıldırım'ın (Başbakan) Dikkatine!03 Temmuz 2017
Muşlu Çocuklar Bilimle Buluştu28 Haziran 2017
Mü'minlerin Bayramı24 Haziran 2017
Kadir Gecesi bir fırsattır21 Haziran 2017
TEMİZLİK, MÜSLÜMANLIĞIN İLK ADIMIDIR10 Haziran 2017

Üye Paneli
E-mail
Şifre
 
   
  Yeni Üye | Şifremi Unuttum
2019 BELEDİYE SEÇİMLERİNDE HANGİ PARTİYE OY VERECEKSİNİZ?

AK PARTİ
CHP
MHP
İYİ PARTİ
BDP
DİĞER

Sonuçlar
En Çok Okunan
Sayfalar
Video Galeri
En Çok Yorumlanan
Foto Galeri
Radyo

Takvim
Bugünkü Gazeteler
Facebook Beğen

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Anasayfa | Sohbet Odasi
CH