harranajans
 
Ana Sayfa > Ekonomi

Çiftçi borç ekti þimdi haciz biçiyor
19 Temmuz 2010
ATO nun Tarým Borçlarý Raporu na göre, 2009 yýlýnda tarýmsal desteði azalan çiftçi bankalarýn kapýsýný çaldý. 2009 yýlýnda destek ödemelerinin azalmadý
Fontu Büyült Fontu Küçült 100%
Tarýmsal desteðin 2009’da yüzde 22.6 oranýnda azalmasý nedeniyle çiftçi, bankalarýn kapýsýný çaldý. Ankara Ticaret Odasý’nýn (ATO) “Tarým Borçlarý” Raporu’na göre çiftçilerin bankalardan aldýðý borç son bir yýlda yüzde 20 arttý.
Borçlarýndaki artýþa karþýn gelirinde artýþ yaþanmayan çiftçi, borçlarýný ödemekte zorlanmaya baþladý. Çiftçinin ödenemeyen borçlarý 1 yýlda yüzde 45 oranýnda arttý. Çiftçinin geçen yýl Mayýs ayýnda 700 milyon TL olan takipteki kredi tutarý bu yýlýn Mayýs ayýnda 1 milyar TL’nin üzerine çýktý.

ATO’nun Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK), Bankacýlýk Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Hazine Müsteþarlýðý ve Maliye Bakanlýðý verilerinden yararlanarak hazýrladýðý “Tarým Borçlarý” raporuna göre, 2009 yýlýnda tarýmsal desteði azalan çiftçi bankalarýn kapýsýný çaldý.
2000 yýlýnda 359 milyon lira olan tarýmsal destek tutarý 2001 yýlýnda 1 milyar 33 milyon TL’ye, 2002 yýlýnda 1 milyar 868 milyon TL’ye, 2003 yýlýnda 2 milyar 545 milyon TL’ye, 2004 yýlýnda 3 milyar 84 milyon TL’ye, 2005 yýlýnda 3 milyar 707 milyon TL’ye, 2006 yýlýnda 4 milyar 747 milyon TL’ye, 2007 yýlýnda 5 milyar 555 milyon TL’ye, 2008 yýlýnda ise 5 milyar 809 milyon TL’ye yükseldi. Ancak, 2000 yýlýndan 2009 yýlýna kadar önemli artýþlar gösteren tarým sektörüne yapýlan destek tutarý 2009 yýlýnda bir önceki yýla göre yüzde 22.6 oranýnda azalarak 4.5 milyar TL’ye düþtü. Tarýma destek bütçesinin Gayri Safi Yurtiçi Hasýla’ya (GSYH) oraný da 2007 yýlýnda önceki yýllara oranla yükselerek yüzde 7 seviyesine çýkarken 2008 ve 2009 yýllarýnda düþüþ gösterdi.

Türkiye nüfusunun dörtte birini barýndýran tarým sektörüne 2009 yýlýnda saðlanan destek GSYH’nýn yüzde 5’i oranýnda gerçekleþti.

Destek ödemelerinin azalmasý çiftçiyi borçlanmaya yöneltti. 2009 yýlý Mayýs ayý itibariyle tarým sektörü 14.9 milyar TL kredi kullanýrken, bu yýl Mayýs ayý itibariyle kullandýðý kredi tutarý 17,8 milyar TL’ye yükseldi. Bir yýlda tarým sektörünün bankalardan aldýðý borç yüzde 20 arttý. 42 ilin tarým borçlanmasý bu oranýn üzerinde gerçekleþti.

-BORÇLANMA REKORTMENLERÝ ANTEP, ÝZMÝR, MARDÝN-

Ýlk çeyrekler itibariyle iller arasýnda borcunu en fazla artýran il, yüzde 83 ile Gaziantep oldu. 2009 yýlýnýn ilk çeyreðinde 134.2 milyon TL tarým (ziraat ve balýkçýlýk) kredisi kullanan Gaziantep, bu yýlýn ilk çeyreðinde ise 246.2 milyon TL borçlandý. Gaziantep’i yüzde 69.7 ile Ýzmir, yüzde 66.5 ile Mardin, yüzde 62.8 ile Kilis, yüzde 62.7 ile Hakkari takip etti.

64 ilde tarým kredisi kullanýmý deðiþen oranlarda artýþ gösterirken 17 ilde geriledi. Gerilemenin en fazla yaþandýðý il eksi yüzde 93 ile Bingöl oldu. 2009 yýlýnýn ilk çeyreðinde 129.1 milyon TL tarým kredisi kullanan Bingöl, 2010 yýlýnýn ilk çeyreðinde ise 9.5 milyon TL borçlandý.

-BATIK TARIM KREDÝSÝ ORANI YÜZDE 45 ARTTI-

Borçlanmasý artan ancak geliri artmayan sektör, aldýðý borçlarý ödemekte zorlanmaya baþladý. Geçen yýl Mayýs ayýnda sektörün 700 milyon TL olan takipteki kredi tutarý bu yýlýn Mayýs ayýnda 1 milyar TL’nin üzerine çýktý. Böylelikle tarým sektörünün batýk borçlarýndaki artýþ bir yýlda yüzde 45’e yaklaþtý. Tarým dýþý sektörlerin ödenmeyen kredilerindeki artýþ ise yüzde 14 ile tarým sektörünün çok altýnda kaldý.Tarým sektörünün batýk borçlarýnda son 8 yýlda (2002-2009) meydana gelen artýþ ise yüzde 423 oldu.

-GAZÝANTEP BORCUNU ÖDEYEMÝYOR-

Ýller arasýnda borcunu ödemekte en çok zorlanan il olan Gaziantep’in 3 milyon 726 bin lira olan takipteki kredi tutarý, 12 milyon 54 bin liraya yükseldi.
Bir baþka deyiþle Gaziantep’in batýk kredi tutarý 1 yýlda yüzde 224 arttý ve 2009 yýlýnýn ilk çeyreðinde Gaziantep aldýðý kredilerin yüzde 3’ünü ödeyemezken, bir yýl sonra yüzde 5’ini ödeyemez hale geldi. Batýk kredi artýþýnda Kilis, Kýrklareli, Kayseri, Antalya, Muðla, Iðdýr, Eskiþehir, Mersin ve Bolu sýralamada ilk onda yer alan iller oldu.

Aldýðý toplam tarým borçlarýnýn içinde batýk tarým borçlarýnýn oraný en yüksek olan il ise Batman oldu. Batman, 2010 yýlýnda, aldýðý kredilerin üçte birini ödeyemedi. 31 milyon 221 bin TL’lik tarým kredisinin 10 milyon 546 bin TL’si batýk hale geldi. Batýk oranýnda Batman’ý yüzde 24 ile Iðdýr, yüzde 23 ile Þýrnak, yüzde 22 ile Artvin ve Karabük, yüzde 19 ile de Muþ takip etti.

-TARIM, BÜYÜMEYE AYAK UYDURAMADI-

Türkiye büyürken tarým sektörü bu büyümeye ayak uyduramadý. 2002 yýlýnda sabit fiyatlarla 72.5 milyar TL olan Gayrisafi Yurtiçi Hasýla 2009 yýlý sonunda 97.1 milyar TL’ye ulaþtý. Böylelikle geçen sürede milli gelirdeki artýþ yüzde 33.9 oldu. Buna karþýlýk ayný dönemde tarým sektöründeki büyüme sadece yüzde 10.3 olarak gerçekleþti. 2002 yýlýnda milli gelirden aldýðý pay yüzde 12.2 olan sektörün 2009 yýlýnda aldýðý pay yüzde 10.1 olarak gerçekleþti.

Tarým sektörünün milli gelirden aldýðý pay da 2002-2008 yýllarý arasýnda önemli oranda düþüþ gösterdi. 2002 yýlýnda yüzde 12.2 olan pay, 2008 yýlýnda yüzde 9.3’e geriledi. Sektör, milli gelirden aldýðý payý 2009 yýlýnda yüzde 10.1’e çýkarmasýna karþýn 2010 yýlýnýn ilk çeyreðinde 2009 yýlýnýn ilk çeyreðine göre tarýmýn milli gelirden aldýðý pay yine düþüþe geçti. 2009 yýlý ilk çeyreðinde yüzde 5. 1 olan pay, bu yýlýn ilk çeyreðinde yüzde 4.4’e geriledi.

-SEKTÖR YÜZDE 10 BÜYÜDÜ, BORÇLARI 3.8 KAT ARTTI-

2002 yýlýndan 2009 yýl sonuna kadar yüzde 10 büyüyen sektörün borçlarý geçen bu sürede yüzde 279, diðer bir ifade ile 3.8 kat arttý. 2002 yýlýnda 4.3 milyar TL olan sektörün borçlanmasý, 2009 yýlý sonunda 16.3 milyar TL’ye, 2010 yýlý Mayýs ayý itibariyle de 17.8 milyar TL’ye ulaþtý.

-TEÞVÝKTEN 32 ÝL YARARLANDI-

Hazine Müsteþarlýðý’nýn verilerine göre, sektör 2010 yýlýnýn Ocak-Mayýs döneminde 792.5 milyon TL’lik yatýrým teþviki aldý.

81 ilden 32’si bu teþviklerden yararlandý. En fazla teþviki Konya ve Aksaray illerinin almasý dikkati çekti. Konya’nýn toplam tarým yatýrýmý teþviklerinden aldýðý pay yüzde 29 iken, Aksaray’ýn aldýðý pay yüzde 24 olarak gerçekleþti. Tarým teþvikleri bitkisel üretim, hayvancýlýk, su ürünleri ve ormancýlýða veriliyor. Konya ve Aksaray illerinin aldýðý tarým teþviklerinin hayvancýlýk sektörü için alýndýðý belirlendi.

-AYGÜN: "ÇÝFTÇÝ GEÇEN YIL BORÇ EKTÝ, BU YIL HACÝZ BÝÇÝYOR"-

ATO Baþkaný Sinan Aygün, pek çok çiftçinin kredi karþýlýðýnda ipotek altýna aldýrdýðý arazilerini, gayrimenkullerini ve traktörlerini kaybetme noktasýna geldiðini belirterek, “Son 10 yýlda tarýma verilen desteðin sürekli artýþ göstermesi sevindirici… Ancak geçen yýl bu desteðin azalmasý çiftçiyi zor durumda býraktý. Çiftçi geçen yýl borç ekti, bu yýl haciz biçiyor. Tarým sektörü daha fazla destek bekliyor” dedi.

Aygün, 2005 yýlýnda yüzde 22,8 olan tarým kredisi faiz oranýnýn 2009 yýlýnda yüzde 15’e, takipteki tarým kredilerine uygulanan faiz oranlarýnýn ise yüzde 31,6’dan yüzde 21,5 düþtüðünü ancak hala enflasyonun üzerinde olduðunu söyledi.

Tarýma verilen yatýrým teþviklerinde de artýþ olduðuna dikkat çeken Aygün, 2009 yýlý Ocak-Mayýs döneminde 106,5 milyon TL olan yatýrým teþvikinin 2010 yýlýnýn ayný döneminde 792,5 milyon TL’ye çýktýðýný, ancak bu artýþa raðmen tarýmýn hala toplam yatýrým teþviklerinden aldýðý payýn yeterli olmadýðýný kaydetti. Aygün, “Yatýrým teþviklerindeki hýzlý artýþa raðmen sektörün toplam yatýrýmlar içindeki payý ancak yüzde 2’den yüzde 2,8’e çýkabildi” diye konuþtu
Yorum Yapın

Rumuz veya Ad/Soyad*
E-posta*

(E-posta adresiniz sitede görünmez)
Yorum*


(Yandaki güvenlik kodunu bu alana giriniz)
   
 

Diğer Ekonomi Haberleri

Başlık Tarih
 
Akaryakıta zam mı geliyor? İşte detaylar18 Ağustos 2019
Dolar Düşmeye Devam Ediyor08 Ağustos 2019
16,4 Milyon Kişiye Bayram Erken Gelecek!08 Ağustos 2019
Doğal gaz fiyatlarına zam01 Ağustos 2019
Memurların zam pazarlığı başlıyor!30 Temmuz 2019
Kredi Kartı Kullananlar Dikkat!!!29 Haziran 2019
Binlerce Vatandaşa Çifte Zam Müjdesi!19 Haziran 2019
Müjde! İşçiye Erken Ödeme Kararı07 Haziran 2019
Akaryakıta Çifte İndirim!07 Haziran 2019
Çanlar dolar için çalıyor05 Haziran 2019
Dolar, son 1,5 ayın en düşük seviyesine geriledi05 Haziran 2019
Milyonlarca kişi bekliyordu! Yarın hesaplara yatacak30 Mayıs 2019
2019 yılında 60 bin memur ve personel alımı yapılacak14 Mayıs 2019
İşsizlik Rakamları Açıklandı26 Mart 2019
Türkiye'ye para yağdı! Tam 13 milyar dolar...25 Şubat 2019
Yaşlıya 601 lira maaş! 7 ayrı destek20 Şubat 2019
Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini açıkladı31 Ocak 2019
Binlerce Kişiye Müjde!25 Ocak 2019
Milyonların Beklediği Asgari Ücret Belli Oldu25 Aralık 2018
Asgari ücret bugün netleşiyor!25 Aralık 2018
Yağışlar Pamukları Tarlada Bıraktı24 Aralık 2018
Hayvancılıkta Türkiye’nin Acı Karnesi!20 Aralık 2018
Yeni Asgari Ücret Belirleniyor!20 Aralık 2018
Tapuda Yeni Dönem Başlıyor!12 Aralık 2018
Pamuka Yağmur Darbesi11 Aralık 2018
Asgari Ücret İle İlgili Flaş Gelişme!06 Aralık 2018
Araç Sahiplerine Müjde! Motorine İndirim Geliyor04 Aralık 2018
Benzine 20 Kuruş İndirim07 Kasım 2018
Emeklilikte Yaşa Takılanlar' İçin Önemli Açıklama16 Ekim 2018
Elektrik Faturalarında Yeni Dönem!15 Ekim 2018
Milyonları İlgilendiren Gelişme!15 Ekim 2018
Urfa'da Pazar Fiyatlarının Yanına Yaklaşılmıyor11 Ekim 2018
Pamukta Hasat Zamanı27 Eylül 2018
Akaryakıta İndirim Geldi18 Eylül 2018
İşsizlik Yeniden Çift Hanede18 Eylül 2018
Pamukta Bu Yıl Rekolte Ve Fiyatta Yüksek Beklenti13 Eylül 2018
Son Dakika! Vadeli TL Hesabında Vergi Düştü, Döviz Hesabında Vergi Arttı31 Ağustos 2018
Borcu Olanlar Dikkat!27 Ağustos 2018
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Perşembe Günü Uluslararası Yatırımcılarla Bir Araya Gelecek14 Ağustos 2018
MASAK Asparagas Haber Yapanlarla İlgili İnceleme Başlattı13 Ağustos 2018
Dolar ne kadar? Çeyrek altın fiyatlarında son durum 10 Ağustos 2018
Hükümetten İhtiyaç Sahiplerine Büyük Destek05 Mart 2018
ŞANLIURFA’YA KABA YEM PROJESİNDEN BÜYÜK DESTEK25 Şubat 2018
GELECEKTE EN ÇOK KAZANDIRAN MESLEK, ÇÖPE GİDEN GERİ DÖNÜŞTÜRÜLEBİLEN ATIKLAR OLACAK.31 Ekim 2017
‘2018 bütçesi fakirlikle mücadele edecek’ 31 Ekim 2017
Altın Tarihi Zirveyi Gördü09 Ekim 2017
Hedef 30 milyar dolarlık ticaret 05 Ekim 2017
DSİ SON 90 GÜNDE 3, 7 MİLYAR TL’LİK YATIRIMIN TEMELİNİ ATTI31 Ağustos 2017
Güneydoğu Turizmine Bayram Dopingi16 Ağustos 2017
YABANCI İŞ ADAMLARI ŞANLIURFA’DA 21 Nisan 2017
Hava Sıcaklığı -14’e İnince Elektrik Tüketimi Tavan Yaptı03 Şubat 2017
Milyonlarca Esnafa büyük jest19 Ocak 2017
Yaşlı yakını olana devletten ayda 1000 TL07 Aralık 2016
Flaş.. Herkese zam geliyor 30 Kasım 2016
Hükümet'ten 'Süper Teşvik'16 Kasım 2016
Motorine 10 Kuruş İndirim, LPG'ye Zam Geldi02 Kasım 2016
Son Dakika.. Dolar 3.10 Lirayı Geçti13 Ekim 2016
Benzin ve motorine zam06 Ekim 2016
Harran’da bir petrol istasyonu daha LPG fiyatını düşürdü 03 Ekim 2016
Başbakan Yıldırım'dan asgari ücret açıklaması21 Eylül 2016
Sürücülere Müjde! Trafik Sigortasında Fiyatlar Düşüyor05 Eylül 2016
GSS'de 2. Fırsat! Borcu Olanlar 1 Eylül'den İtibaren Gelir Testine Başvurabilecek31 Ağustos 2016
Urfa'da Pamuk ve Buğdayın Alış Fiyatı Belli Oldu22 Temmuz 2016
TOKİ'nin Taksitlerine Zam Geldi21 Temmuz 2016
OTOMOBİL Otomotiv endüstrisi en yüksek ihracat rakamına ulaştı03 Temmuz 2016
Nüfus cüzdanını kaybeden ceza ödemeyecek31 Aralık 2015
Dolardaki düşüşün nedeni ne?01 Aralık 2015
2016'da ÖTV ve KDV'ye Ne Kadar Ödeyeceğiz26 Ekim 2015
İndirimli nükleer15 Nisan 2015
Suudi Prens Bursa’da yatırım için arazi baktı14 Nisan 2015
Temizlik ihalelerinde ‘paravan’ firmalar ile vurgun iddiası09 Nisan 2015
BDDK Başkanlığı'na Murat Yülek'in geleceği iddiası09 Nisan 2015
konut sahibi olmak isteyenlere büyük müjde!28 Ocak 2015
Altında Hücum Hazırlığı19 Ocak 2015
LPG Otogaz'a Büyük İndirim03 Aralık 2014
..19 Ekim 2014
Çelik'ten milyonları heyecanlandıran açıklama10 Mayıs 2014
MAAŞLARA DEVLET GARANTİSİ GELİYOR13 Nisan 2014
Altının freni patladı!12 Ekim 2013
Otogar’da Bayram Yoğunluğu12 Ekim 2013
Memur Olmak İsteyenlerin Beklediği Haber Geldi11 Ekim 2013
Altın Temmuz Ayının Zirvesinde12 Ağustos 2013
Benzine Zam!08 Temmuz 2013
Altın Fiyatlarında Rekor Düşüş!28 Haziran 2013
Ramazan’da Zam Yok27 Haziran 2013
Altında Düşüş Sürüyor17 Mayıs 2013
Benzini Ucuzlatacak İlginç Formül!14 Şubat 2013
Borsa ve dolar güne nasıl başladı12 Şubat 2013
Otomobilde Şubat kampanyaları...08 Şubat 2013
Belirsizlik Devam Ediyor28 Eylül 2012
İl Genel Meclis Üyesi Ahmet Boğa’ dan Şanlıurfa Valisine Teşekkür Mesajı 05 Eylül 2012
'Beyaz Altın'da hasat zamanı04 Eylül 2012
LPG'ye Yüzde 11 Zam Yapıldı04 Eylül 2012
Fatura Şanlıurfa’ya Patladı!27 Ağustos 2012
Araç Vergilerine Yakın Markaj11 Ağustos 2012
Özel İdareye Kaynak Aktarımı 09 Ağustos 2012
Urfa'da savaş ekonomisi06 Ağustos 2012
Düşüş Devam Ediyor26 Haziran 2012
Bakan Yıldız'dan 'Benzin' Müjdesi05 Haziran 2012
HARRANDA LPG DE İNDİRİM SAYACI ÇALIŞMIYOR05 Haziran 2012
Memurlardan '3,5' Eylemi24 Mayıs 2012
Altın Geriledi22 Mayıs 2012
Borcu olan vatandaşlara iyi haber !16 Mayıs 2012
Öğrenciye Maaş Geliyor02 Mayıs 2012
Memurlar, ilk toplu sözleşme masasına pazartesi günü oturacak29 Nisan 2012
20 Yaşındaki Araçlar Hurdaya18 Nisan 2012
GAP YEMEK AKÇAKALE DE AÇILDI (FOTOHABER)17 Nisan 2012
Türkiye'yi Heyecanlandıracak Haber14 Nisan 2012
Kaçak Akaryakıt Operasyonu13 Nisan 2012
Kaçak elektrikte müthiş karar07 Nisan 2012
Memurun gözü kulağı bugün Meclis'te02 Nisan 2012
Vergi Daireleri Yarın da Açık24 Mart 2012
Vergi Daireleri Yarın da Açık24 Mart 2012
Araplar'a yetişemiyoruz!16 Mart 2012
Fiyatlar Ateþ Pahasý12 Ocak 2012
Ýsot Tarlada Kaldý 12 Kasım 2011
Kýrsal Kalkýnma Yatýrýmlarýna Destek27 Ekim 2011
Cuma Günü Son!26 Eylül 2011
Çiftçilere Müjde14 Eylül 2011
AÇLIK SINIRI 985 TL!08 Eylül 2011
ANTEP FISTIÐI NIN FÝYATI BELLÝ OLDU 07 Eylül 2011
Telefon ve internet faturanýz azalacak!28 Ağustos 2011
"Kimse elindeki tapuya güvenmesin!"23 Ağustos 2011
Taþý topraðý altýn!23 Ağustos 2011
Motorine 8 kuruþluk kur zammý23 Temmuz 2011
RAMAZAN ÖNCESÝ :Ette spekülasyona 14.5 TL resti!21 Temmuz 2011
Küp ve toz þekere zam 16 Temmuz 2011
Hububat fiyatlarý açýklandý!14 Temmuz 2011
Pamuk fiyatlarýnda yalancý bahar dönemi30 Haziran 2011
Hayvan Satýcýlarý Israrlý29 Haziran 2011
HARRANDA ESNAF KEFALET KOOPRERATÝFÝ KURULDU27 Haziran 2011
KÜLLÝYEN GAP YALANI! 13 Mayıs 2011
TARIM SEKTÖRÜ 11 DEN 8 SIRAYA YÜKSELDÝ25 Nisan 2011
Hububat Taban Fiyatý Açýklanmalý24 Nisan 2011
ARINÇ; ÞANLIURFA TURÝZM PATLAMASI YAÞAYACAK 31 Mart 2011
Pamuk üretimi için ön hazýrlýklar baþladý30 Mart 2011
YGS’yi ÖSYM kazandý: 61.5 milyon TL28 Mart 2011
PÝYASALARDA SAVAÞ TEDÝRGÝNLÝÐÝ26 Şubat 2011
URFA NIN VERGÝ REKORTMENLERÝ BELLÝ OLDU26 Şubat 2011
Benzine yine zam!23 Şubat 2011
Pamuk fiyatlarýnda rekor artýþ! 16 Şubat 2011
Sebze ve meyvede ucuzluk müjdesi 13 Şubat 2011
Urfa ya 75 trilyon destekleme31 Ocak 2011
Çukurova da karpuz ekimine baþlandý26 Ocak 2011
Ucuz benzinde iþlem tamam !24 Ocak 2011
Madeni Paralar Esnafýn elinde kaldý24 Ocak 2011
HARRAN DA ET FÝYATLARI HÝÇ DÜÞMEZ23 Ocak 2011
Bu sefer piyasa sað gösterip sol vurdu!22 Ocak 2011
Dolar uçuþa geçti - EKONOMÝ10 Ocak 2011
RAHMET KAPIYI ÇALDI08 Ocak 2011
Türkiye de bankalara borçlu kiþi sayýsý 41 milyon02 Ocak 2011
Adýyaman ile Þ.Urfa arasýnda çiköfte rekabeti01 Ocak 2011
BÜTÇE GÖRÜÞMELERÝNDE VEKÝLÝMÝZ KONUÞMA YAPTI18 Aralık 2010
En rahat iþ bulunabilecek 10 ülke17 Aralık 2010
En çok parayý bakýn nereye harcýyoruz!16 Aralık 2010
Benzin Zirvesinde Neler Konuþuldu14 Aralık 2010
Bu meslek grubundaki 5 bin kiþi iþsiz kalacak!14 Aralık 2010
Neden dünyanýn en pahalý benzinini kullanýyoruz? 11 Aralık 2010
Büyüme rakamlarý açýklandý10 Aralık 2010
PAMUK EKONOMÝYÝ CANLANDIRIYOR 07 Aralık 2010
Altýnda yeni rekor02 Aralık 2010
4 liraya az kaldý!28 Kasım 2010
120 liradan az olan trafik cezasý silinecek26 Kasım 2010
Pamukta ZAM GÝYÝME YANSIYACAK 13 Kasım 2010
1 Milyon Üniversiteli Borçluya Af Müjdesi 03 Kasım 2010
Harran ýn umudu Pamuk...01 Kasım 2010
ÇÝFTÇÝYE PAMUK UYARISI27 Ekim 2010
ÝTHAL DOMATES 1 TL22 Ekim 2010
Akçakale de Domates 1 TL21 Ekim 2010
Dolar 2 yýllýk aradan sonra 1.4000 ün altýnda 14 Ekim 2010
En düþük emekli maaþ 780 TL olacak12 Ekim 2010
1 depoyla kaç km yol yapýyorsunuz?12 Ekim 2010
DOMATES FÝYATLARI TAVAN YAPTI02 Ekim 2010
REKOLTE DÜÞÜK FÝYAT UÇUK26 Eylül 2010
KPSS ye kýsmi iptal18 Eylül 2010
HARRANA CANLILIK GELECEK 24 Ağustos 2010
17 banka sýnýfta kaldý24 Ağustos 2010
KANALÝZASYONSUZ KÖY KALMAYACAK23 Ağustos 2010
KILIÇDAROÐLUNUN FAKÝRLÝK MANZARALARI(FOTO HABER)18 Ağustos 2010
HARRANDA KÖMÜR DAÐITIMI BAÞLADI10 Ağustos 2010
Ýthal et kasaplarda!09 Ağustos 2010
HARRAN OVASI`NDA BÖCEK TUZAKLARI03 Ağustos 2010
Ýsot Sezonu Açýldý02 Ağustos 2010
3 bin 164 liranýz yoksa yoksulsunuz!30 Temmuz 2010
ÇÝFTÇÝLER ÝLAÇ BAYÝSÝNE BÝLÝNÇSÝZCE AKIN EDÝYOR 27 Temmuz 2010
MEMURA EK ÖDEME GELÝYOR25 Temmuz 2010
YENÝ SULAMA TEKNÝÐÝ GÖRÜCÜYE ÇIKTI23 Temmuz 2010
MISIR DESTEKLEMELERÝ ÖDEMELERÝ BAÞLADI20 Temmuz 2010
PAMUKTA KURT SEZONU AÇILDI20 Temmuz 2010
ÇALIÞANA VERGÝ ÝADESÝ19 Temmuz 2010
MESLEK LÝSELERÝNE ÝLGÝ ARTIYOR15 Temmuz 2010
TURÝZÝM MEVSÝMÝNDE ÞANLIURFAYA YERLÝ VE YABANCI TURÝST AKINI DEVAM EDÝYOR06 Temmuz 2010
OTOMOBÝL SATIÞLARI DÜÞTÜ 06 Temmuz 2010
Hesap kabak tadý verdi30 Haziran 2010
SUDA DOMATES ÜRETÝCÝLÝÐÝ DAHA VERÝMLÝ28 Haziran 2010
ETÝN KÝLOSU 10 MÝLYON11 Haziran 2010
KAYBEDEN ÝSRAÝLOLUR11 Haziran 2010
ANIZ YAKMAK ÇOK ZARARLIDIR30 Mayıs 2010
Piyasalar allak bullak oldu25 Mayıs 2010
HARRAN ÇÝFTÇÝLERÝ FARKLI ÜRÜNLER YETÝÞTÝRÝYOR..(foto haber)23 Mayıs 2010
BENZÝN FÝYATLARFI 5 AY GERÝYE GÝTTÝ22 Mayıs 2010
Harran Ovasý`nda Mercimek Hasadý Baþladý 18 Mayıs 2010
ÇÝFTÇÝLER SIKINTILI 16 Mayıs 2010
ALTIN ALDI BAÞINI GÝDÝYR..15 Mayıs 2010
Altýn fiyatlarýnda korkutan tahmin 14 Mayıs 2010
Ýþ dünyasýnda tarihi zirveden ‘kutuplaþma yok’ mesajý çýktý 14 Mayıs 2010
ÞANLIURFADA PAZARIN NABZI 12 Mayıs 2010
HARRANDA TARIM ÇEÞÝTLÝÐÝ ARTIYOR06 Mayıs 2010
14 bin memur alýnacak kadrolar06 Mayıs 2010
ET ÝTHAL EDELÝM YA KURUSOÐAN01 Mayıs 2010
FLAÞ HABER:AKÇAKALE DE KAÇAK AKARYAKIT OPERASYONU30 Nisan 2010
Et ve Balýk Kurumu na ithalat yapma yetkisi verildi26 Nisan 2010
DevlET EL KOYDU24 Nisan 2010
Karttan nakit çekme yasaðý geliyor13 Nisan 2010
Çinli yedek parça devine Urfa talip05 Nisan 2010
MEMURA KESENÝN AÐZI AÇILACAK MIÞ(!)01 Nisan 2010
Ucuzluk karayolunu kapattý20 Mart 2010
Hayvancýlýk Destekleme Miktarlarý Açýklandý. 15 Mart 2010
AYAKLI BANKALAR PARA KAZANDIRIYOR15 Mart 2010
ZAM ÞAMPÝYONU TAZE FASÜLYE 15 Mart 2010
100 BÝN KÝÞÝYE ÝÞ ÝMKANI01 Mart 2010
SÝVEREK`E 200 YATAKLI HASTANE YAPILIYOR17 Şubat 2010
Ýþsizlik Artýþý Devam Ediyor.15 Şubat 2010
Ýkinci Elde Alým Satým Kolaylaþýyor12 Şubat 2010

Üye Paneli
E-mail
Şifre
 
   
  Yeni Üye | Şifremi Unuttum
2019 BELEDİYE SEÇİMLERİNDE HANGİ PARTİYE OY VERECEKSİNİZ?

AK PARTİ
CHP
MHP
İYİ PARTİ
BDP
DİĞER

Sonuçlar
En Çok Okunan
Sayfalar
Video Galeri
En Çok Yorumlanan
Foto Galeri
Radyo

Takvim
Bugünkü Gazeteler
Facebook Beğen

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Anasayfa | Sohbet Odasi
CH