harranajans
 
Ana Sayfa > Ekonomi

ÇÝFTÇÝYE PAMUK UYARISI
27 Ekim 2010
ÇÝFTÇÝLER MUTLAKA OKUMALI
Fontu Büyült Fontu Küçült 100%


ÇÝFTÇÝLER MUTLAKA UYARMALIÞanlýurfa Sanayici Ýþadamlarý Derneði (ÞUSÝAD) Baþkaný Fethi Baytekin, Organize Sanayi Bölgesi`nin alt yapý konusunda problemleri olduðunu söyledi. ÞUSÝAD Baþkaný Fethi Baytekin, 1. Organize Sanayi Bölgesi`nin alt yapýsýnýn içler acýsý olduðunu anlattý. 186 iþletmenin aidatlarýný tam olarak ödediklerinden emin olduðunu belirten Baytekin, þöyle konuþtu: `Ýdare bu aidatlarý topluyor. Toplanan aidatlar yatýrýmcýya ne yol ne su ne de elektrik olarak dönüyor. Bu durum, 1. Organize Sanayi Bölgesi`nin giriþinde belli oluyor. Hiçbir araç oradan geçemiyor. Yol diye bir þey kalmamýþ. Yöneticilerin ve idarecilerin bir an önce buna çözüm getirmesi gerekiyor.` 2. Organize Sanayi Bölgesinin büyük umutlarla alt yapýsýný yaptýklarýný anlatan Baytekin, þunlarý söyledi: `Þimdi bu seviyeye getirdik. Beklentimiz yurt dýþýnda bölgemizin dýþýndaki yatýrýmcýlardýr. Bugün geldiðimiz durumda beklentilerimizin karþýlýðýný bulamadýk. Bunun da tek sorumlusu 2. Organize Sanayi yönetimidir. Çeþitli uyarýlarda bulunduk. Fakat yönetim çýtayý yüksek tuttu. Nedeni burasýnýn bir cazibe bölgesi olmasýdýr. Bugünkü duruma bakýyorum 53 parselimizden 11`i tahsis edilmiþ. Organize Sanayi Bölgesi bana göre cazibesini kaybetmiþtir.` ÞUSÝAD Baþkaný Fethi Baytekin, endüstri bitkisi olan GAP`ýn göz bebeði pamukta da çiftçiyi uyardýðýný belirterek sözlerini þöyle sürdürdü: `Bu yýl pamuk çok kýymetli. Satýþ yapýlýrken çok dikkat edilmesi gerekiyor. Ýhtiyaç fazlasý satýþ yapmasýnlar. Daha önceki açýklamam da presli pamuðun fiyatý 3 bin 900 iken þimdi fiyatý 4 bin 200 TL`ye çýkmýþtýr. Bunun 5 bin TL`ye çýkma ihtimali yüksek. Çiftçi arkadaþlarýmýzýn Ocak ayýný beklemelerini tavsiye ediyorum. Çiftçilerimizin pamuklarýný güvendikleri depolar ve fabrikalarda saklamalarýný istiyoruz. Bu konulara dikkat etsinler.`