harranajans
 
Ana Sayfa > Yaşam

57 bin tutuklunun tahliye heyecaný
01 Ocak 2011
57 bin tutuklunun tahliye heyecaný
Fontu Büyült Fontu Küçült 100%


Tutukluluk süresini belirleyen CMK'nýn 102. maddesinin yürürlüðe girmesi, cezaevlerindeki 57 bin 171 tutuklu ve ailelerinde tahliye umudunu beraberinde getirdi. Azami tutukluluk süresini aþanlar yargýlandýklarý mahkemeye baþvurup tahliye olabilecek. Yasanýn yürürlüðe girmesiyle Sedat ve Vedat Þahin kardeþler ile Urfi Çetinkaya baþvuruda bulunduCezaevlerinde tutuklu bulunan 57 bin 171 kiþi, dün yürürlüðe giren ve tutukluluk sürelerini belirleyen Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) 102. maddesi kapsamýnda tahliye olmayý bekliyor.5320 sayýlý Ceza Muhakemesi Kanunu'nun Yürürlük ve Uygulama Þekli Hakkýnda Kanun, 2005'de yürürlüðe girdi. Ancak Kanun'un 12. maddesiyle, CMK'nýn tutukluluk sürelerini belirleyen maddesinin 31 Aralýk 2010'da yürürlüðe gireceði hükme baðlandý.Bu deðiþiklikten sonra 57 bin 171 tutuklu ile ailelerinin gözü kulaðý bu yeni uygulamaya çevrildi. Tutuklularýn durumunun nasýl olacaðýyla ilgili bakanlýk yetkilileri ile ceza hukukçularý inisiyatifin tamamen mahkemelerde olduðunu dile getirdi. Bu hükümlere göre, mahkemeler maddede belirlenen azami tutukluluk süresini aþan tutuklularý tahliye edebilecek. Tutuklular lehlerine oluþan bu durumla ilgili yargýlandýklarý mahkemelere baþvuracak. Mahkeme, uygun görmesi durumunda tahliye edecek uygun görmemesi durumunda ise tutukluluðun devamýna karar verecek.Avukat Mehmet Ener, bu konuda son kararýn mahkemelerin vereceðini hatýrlattý. Ener, bu düzenlemenin tutuklularýn lehine olduðunu ifade ederek, "Mahkeme durumuna bakarak karar verecektir. Otomatik tahliye yok. Herkes için mahkeme tek tek inceleyerek karar verecektir" dedi.GÖZLER YARGITAY'DAAncak aðýr ceza mahkemesinin görevine giren iþlerde tutukluluk süresinin ne kadar hesaplanacaðý konusunda farklý fikirler var. Bazý hukukçular tutukluluk süresini 4 yýl, bazý hukukçular ise 10 yýl olarak hesaplýyor. Bu konuda son sözü Yargýtay'ýn söylemesi bekleniyor. Terör suçlarýna bakan Yargýtay 9. Ceza Dairesi, aðýr ceza mahkemesinin görevine giren suçlarda tutukluluk süresiyle ilgili hangi hesabýn doðru olduðunu önümüzdeki hafta içinde karara baðlayacak. Yargýtay'ýn bu kararý, diðer mahkemeler açýsýndan da örnek teþkil edecek.Yeni düzenlemeden Ergenekon sanýklarýnýn yararlanýp yararlanamayacaðý ise belirsiz. Bu konuda Yargýtay'ýn bir içtihat kararý vermediði için durumun muðlak olduðu belirtildi.'10 YIL TUTUKLU KALINABÝLÝR'Eski Yargýtay Savcýsý Ahmet Gündel, maddenin aðýr ceza ile aðýr cezaya girmeyen suçlar þeklinde sýnýflandýrýldýðýný belirterek, "Aðýr cezaya girmeyen suçlarda 1 yýl tutukluluk, 6 ay da zorunlu süre olarak gösterilmektedir. Bu bölüm zaten haziran ayýndan bu yana yürürlüðe girmiþti. Ancak aðýr ceza suçlarýnda ise durum daha farklý. Bu suçlarla ilgili 2 yýl tutuklu olunabiliyor. Mahkeme zorunlu görmesi durumunda bunu 3 yýl daha uzatabilir. Böylece tutukluluk süresi 5 yýla çýkýyor. Ancak CMK'nýn 252. maddesine göre suç Anayasal düzene karþý olunca bu cezalar 2 katý artýrýlýr. Böylece bu tutukluluk süresi 10 yýla çýkýyor. Anayasal düzen ile ilgili suçlar olmazsa 5 yýl tutuklu kalanlar, bu suçlarý iþliyorlarsa 10 yýl tutuklu kaldýktan sonra Yargýtay ve ilgili mahkeme re'sen harekete geçerek bunlarý serbest býrakýr. Anayasal suçtan dolayý tutuklu bulunan ancak zorunlu hal görülmezse 4 yýl sonra serbest býrakýlýr" diyerek uygulamaya açýklýk getirdi.KISTAS AÝHM OLMALIEski Adalet Bakaný Hikmet Sami Türk ise tutukluluk süresinin en fazla 6 yýl olmasý gerektiðini söyledi. Türk, "AÝHM'in adil yargýlama ile ilgili 6. maddesinde makul yargýlama hükmü var. Böyle olunca toplam sürenin 3 yýl olacaðý þeklinde algýlýyorum. CMK'nýn 252. maddesi Anayasal düzene karþý suçlarý kapsýyor. Eðer bu suçlardan dolayý ise bu süre 2 kat uzatýlýr. Silivri'de bulunan tutuklular da bu kapsamda yargýlanýyor. Bunu ele alanlar 2 artý 3 þeklinde alýyorlar. Böyle olunca bu 10 yýla çýkýyor. Ancak bu yanlýþ bir algýlama. Zaten bu insan haklarýna da aykýrý. Ýnsan haklarýna göre yargýlamanýn adil ve makul sürede olmasý gerekir. Oradaki 3 yýl olabilir hükmü 6 yýl anlamýna çýkmasý anlamýna gelmez. Aðýr cezalýk olmayan suçlara da baktýðýmýz zaman orada bir buçuk yýl toplam oluyor. Burada da toplam 3 yýl olur. Anayasal düzene karþý olduðu için en fazla 6 yýl olabilir. Yargýlamanýn makul sürede olmasý lazým. Yoksa bir insaný 10 yýl tutuklu tutup sonra suçu bulunmazsa ne olacak. Adil olmasý lazým. Bu süreyi dolduranlara gelince. Otomatikmen tahliye söz konusu olmaz. Ancak mahkemeler zaten tutuklulularýn durumunu gözden geçirirler. Bu kapsamda bunlar tahliye edilir. Þunu da eklemek lazým. Bugün toplam 12 bin hakim ve savcý var. Talebe cevap verilmesi için bunun 18 bine çýkartýlmasý gerekiyor" diye konuþtu. Zaman geçirmeden baþvuruyu yaptýlarBazý sanýklarýn avukatlarý, müvekkillerinin bu madde kapsamýnda tahliye edilmeleri için mahkemelere baþvurdu. Beþiktaþ'taki Ýstanbul Adliyesi'ne giden sanýk avukatlarý Hatip Mercan ve Ali Rýza Dizdar, yürürlüðe giren CMK'nýn 102. maddesi kapsamýnda tutuklu müvekkillerinin serbest býrakýlmasý için Ýstanbul 9 ve 10. aðýr ceza mahkemelerine tahliye talepli dilekçelerini verdi. Dizdar, Ýstanbul 9. Aðýr Ceza Mahkemesi'nde 'organize suç örgütü kurucularý' iddiasýyla yargýlanan Sedat ve Vedat Þahin kardeþler için verdiði dilekçede, 2005 yýlý Eylül ayýndan bu yana tutuklu olan sanýklar Sedat ve Vedat Þahin kardeþlerin yeni madde kapsamýnda tahliye edilmeleri istendi. Ýstanbul 10. Aðýr Ceza Mahkemesi'nde 'uyuþturucu kaçakçýlýðý yaptýðý' iddiasýyla tutuklu yargýlanan Urfi Çetinkaya'nýn avukatý Hatip Mercan da mahkemeye verdiði dilekçede, 9 Kasým 2003 tarihinden itibaren tutuklu bulunan Çetinkaya'nýn CMK'nýn 102. maddesi kapsamýnda serbest býrakýlmasýný istedi. Müvekkilin tutukluluk süresinin 7 yýl 1 ay 25 gün olduðu vurgulanan dilekçede, 'CMK'nýn 102. maddesi, tutukluluk süresini müsnet suç itibariyle uzatma süresi dahil 2 ve 3 yýl olmak üzere en çok 5 yýl olacaðýný düzenlemiþtir. Oysa müvekkilin tutuklulukta geçirdiði süre, uzatma süresi dahil en çok tutukluluk süresinden 2 yýl 1 ay 25 gün fazladýr' denildi. CMK'NIN 102. MADDESiTutukluluk sürelerini düzenleyen 5271 sayýlý Ceza Muhakemesi Kanunu'nun (CMK) 102. maddesi þöyle:'Aðýr ceza mahkemesinin görevine girmeyen iþlerde tutukluluk süresi en çok bir yýldýr. Ancak bu süre, zorunlu hallerde gerekçeleri gösterilerek 6 ay daha uzatýlabilir. Aðýr ceza mahkemesinin görevine giren iþlerde, tutukluluk süresi en çok 2 yýldýr. Bu süre, zorunlu hallerde, gerekçesi gösterilerek uzatýlabilir; uzatma süresi toplam 3 yýlý geçemez. Bu maddede öngörülen uzatma kararlarý, cumhuriyet savcýsýnýn, þüpheli veya sanýk ile müdafinin görüþleri alýndýktan sonra verilir.'Bu maddeyle birlikte deðerlendirilen CMK'nýn terör suçlarýný düzenleyen 252. maddesinde de 'Kanunda öngörülen tutuklama süresi, devletin güvenliðine, anayasal düzene ve bu düzenin iþleyiþine ve milli savunmaya karþý suçlar ile devlet sýrlarýna karþý suçlarda 2 kat olarak uygulanýr' ifadesi yer alýyor. Siyasi suçlu 30 kiþi madde kapsamýndaMaddenin yürürlüðe girmesiyle uzun süredir tutuklu bulunan müvekkillerinin salýverilmeleri için yargýlandýklarý mahkemelere baþvuran avukat Mihriban Kýrdök, yasanýn yürürlüðe girmesi nedeniyle Beþiktaþ'taki özel yetkili aðýr ceza mahkemelerinde yargýlanan 4 müvekkilinin tahliye edilmesi için dilekçe verdiðini ifade etti. Kýrdök, yaklaþýk 12 yýldýr tutuklu yargýlanan Serdar Güzel ile 10 yýl 3 aydýr tutuklu olan Taylan Kutlar için baþvuru yaptýðýný kaydetti. 10 yýldýr tutuklu olan Yaþar Eriþ için de dilekçe verildiðini ifade eden Kýrdök, 13 yýl 10 aydýr tutuklu olan Ahmet Kesikkulak için de dosya Yargýtay aþamasýnda olduðu için Yargýtay'a baþvurduðunu belirtti.Türkiye genelinde TMK kapsamýnda siyasi suçlardan yargýlanan 30 kiþinin durumunun bu yasa kapsamýna girdiðini belirten Kýrdök, bunlardan 19'unun Ýstanbul'da olduðunu, Diyarbakýr'da da bu durumda sanýklarýn bulunduðunu kaydetti.

Yorum Yapın

Rumuz veya Ad/Soyad*
E-posta*

(E-posta adresiniz sitede görünmez)
Yorum*


(Yandaki güvenlik kodunu bu alana giriniz)
   
 

Diğer Yaşam Haberleri

Başlık Tarih
 
Askerlik Kısalıyor!24 Ocak 2019
Büyükşehir’den Öğrencilere Kar Sürprizi23 Ocak 2019
ALDATILMANIZIN KAYNAĞI BİLİNÇALTI KODLARINIZ OLABİLİR17 Ocak 2019
Soğanın Fiyatı 10 TL' ye Çıkacak!16 Ocak 2019
Meteoroloji'den Yağış Uyarısı!14 Ocak 2019
Ücretli Poşetlerle İlgili Yeni Uygulama10 Ocak 2019
Kar Yağdı Sokak Hayvanları Aç Bırakılmadı09 Ocak 2019
Akçakale'de Otomobil Devrildi, 1 Yaralı07 Ocak 2019
Şanlıurfa'da işçi servisi ve öğrenci servisi çarpıştı!07 Ocak 2019
Mehmet Akif İnan Şanlıurfa TYB’de anıldı07 Ocak 2019
Başkan Demirkol: Anne ile Çocuğun Bir Arada Eğitim Almasını Sağlayacağız02 Ocak 2019
Gürültü kirliliğine 325 bin TL ceza02 Ocak 2019
Düğünde 10 Kişiyi Yaralayan Zanlı Yakalandı24 Aralık 2018
Asırlık yemek KO-MEK mutfağında yeniden hayat buldu19 Aralık 2018
Vali Erin, Şanlıurfa Omurilik Felçliler Dernek Yöneticilerini Kabul Etti14 Aralık 2018
Göçmen Faciası Yaşandı 12 Ölü, 3 Kişi Kayıp06 Aralık 2018
Erzurumlularda hedef eğitim ve gençlik05 Aralık 2018
Çölyak Hastalarının Ekmeği Haliliye Belediyesinden30 Kasım 2018
Malatya'da Minibüs Devrildi: Ölü Ve Yaralılar Var!22 Kasım 2018
Başkan Özyavuz'un İlim ve Cuma Mesajı19 Ekim 2018
ÜNLÜ FOTOĞRAFÇI HAYATINI KAYBETTİ18 Ekim 2018
Ekmeğe Zam mı Geliyor!27 Eylül 2018
Urfa'da Otomobilin Çarptığı Suriyeli Yahya Öldü27 Eylül 2018
Akçakale'de 5 Katlı Bir Evde Yangın Çıktı21 Eylül 2018
Akçakale’de Yol Ortasında İntihar!11 Eylül 2018
Yolcu Minibüsü Devrildi: 12 Yaralı07 Eylül 2018
Şanlıurfa'da Elektrik Akımına Kapılan Çocuk Öldü!06 Eylül 2018
Şanlıurfa İYC’den 'Çocuklara Mahremiyet Eğitimi' semineri;12 Mart 2018
Erdoğan'dan "Bizi Vururlarsa Karşılık Veririz" Diyen ABD'ye: Osmanlı Tokadı Yemedikleri Çok Açık13 Şubat 2018
Son dakika: Deniz Baykal hakkında son açıklama! 21 Ekim 2017
Harran'da kendi kendine alev alan esrarengiz ev29 Ağustos 2017
Ovada Sıcaklar Nemle Birlikte İkiye Katlanıyor02 Ağustos 2017
Şehit Mustafa Direkli’nin Babasın’dan Başkan Yavuz’a Ziyaret01 Ağustos 2017
Cumhurbaşkanı Sevdalısı Yaşlı Dede Vefat Etti26 Nisan 2017
Yöresel Kıyafetlere İlgi Arttı30 Mart 2017
Whatsaap' a Dikkat!!16 Ocak 2017
Meteoroloji Şanlıurfa'yı uyardı!09 Ocak 2017
ÖZYAVUZ’UN 3 ARALIK DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ MESAJI02 Aralık 2016
Tatlıses:Tek Kolumla Kucakladığım İçin Elif Onu Sevmediğimi Sanıyor14 Temmuz 2016
Urfa rekor kırdı08 Temmuz 2016
Trafik sigortası priminde resmi indirimler başladı13 Haziran 2016
5 yaşındaki Hüseyin öldü29 Aralık 2015
Harran'a Sığınan Suriyeli Aileler Yardım Bekliyor22 Kasım 2015
FAKİR AİLELER PAMUK ÇALISI İLE ISINACAK09 Kasım 2015
HARRAN’DA BİR İLK (Okumadan Geçmeyin)25 Ekim 2015
Peygamberimizin İşaret Ettiği Kara Habbenin İnanılmaz Faydaları27 Ağustos 2015
Urfa Türküsü Müzik Kanallarında22 Ağustos 2015
Şehit taziyesine halktan yoğun ilgi16 Ağustos 2015
Harran ve Akçakale Karanlıkta11 Ağustos 2015
Avukat Salih Sarıboğa Dünyevine Girdi. 29 Temmuz 2015
Telabyad'da yaşananları anlattılar19 Haziran 2015
Özçiçek ve Saatçi Ailesinin Mutlu Günü15 Haziran 2015
Harran'da Yılın Annesi Seçildi18 Mayıs 2015
TSK’nın yasağı kaldırması 100 milyon TL’lik ‘akılsız’ pazar yaratacak15 Nisan 2015
Alex de Souza İstanbul'da14 Nisan 2015
MOR EV 19. ETAP SATIŞTA 13 Nisan 2015
Seçim startı10 Nisan 2015
Hayri İnönü'nün danışmanı Ali Adnan Aslan ağır suçlamalar yöneltip istifa etti: ‘Hayri İnönü çıkar sağlıyor’09 Nisan 2015
Değişmeyen ritüel08 Mart 2015
Ahmet Harranlı'nın Yeni Yıl Mesajı31 Aralık 2014
Harran Harran Olalı Böyle Kazılmadı28 Ağustos 2014
Kerpiç Ev Yıkıldı, Çocuklar Ölümden Döndü16 Ağustos 2014
ŞANLIURFA'DA 2 KARDEŞ SULAMA KANALINDA KAYBOLDU25 Temmuz 2014
Harran’da Suriyeli Genç Kanalda Boğularak Can Verdi21 Haziran 2014
Dünyanın İlk İslam Üniversitesi’nde Nikah…20 Haziran 2014
MENTEŞ AİLESİNİN MUTLU GÜNÜNDE BİNLERCE KİŞİ BİR ARAYA GELDİ18 Mayıs 2014
GÖNÜLLÜ PEDAGOG VE PSİKOLOG OLABİLİRSİNİZ YAHUT ÖNEREBİLİRSİNİZ18 Mayıs 2014
ÇAĞLA AKTEMUR’DAN ANNELER GÜNÜ MESAJI11 Mayıs 2014
AYŞE YALÇINTAŞ'IN ANNELER GÜNÜ MESAJI11 Mayıs 2014
TÜM ANNELERİN ANNELER GÜNÜNÜ KUTLUYORUZ10 Mayıs 2014
SULAMA KANALINA DEVRİLEN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI05 Mayıs 2014
Aksaray'da feci kaza: 2 ölü, 19 yaralı03 Mayıs 2014
Çalışma ve Sosyal Hayatımız Sil Baştan Değişiyor03 Mayıs 2014
Urfa’da 'Film' Gibi İntihar Girişimi29 Ocak 2014
Özyavuz Ailesinin Mutlu Günü13 Ocak 2014
İlk Kitabını Annesi İçin İmzaladı01 Ocak 2014
Adnan Şenses hayatını kaybetti!25 Aralık 2013
Hayatın Her Anında Her Yerde Çalışan Kadınlar06 Aralık 2013
Bu İkizler Tek Bedeni Paylaşıyor27 Kasım 2013
SURİYELİ AİLENİN YAŞAM SAVAŞI 21 Ekim 2013
Onlar İçin Buruk Bayram14 Ekim 2013
Özel hastanelere iyi, vatandaşa kötü haber13 Ekim 2013
İŞTE 70'Lİ YILLARIN URFA'SI28 Eylül 2013
Umut Etmekten Vazgeçmeyelim04 Eylül 2013
Serinlemek İstediği Baraj Gölünde Boğuldu12 Ağustos 2013
İzmir'de ezan 15 dakika erken okundu!19 Temmuz 2013
Meteoroloji Sıcaklara Karşı Uyardı24 Haziran 2013
Kaçar ve Özyavuz Ailelerinin Mutlu Anı 30 Mayıs 2013
Yaz Aylarının Gözdesi Taht19 Mayıs 2013
Toz Bulutu Hayatı Olumsuz Etkiliyor04 Mayıs 2013
2015'te Herkesin Akıllı Kimliği Olacak16 Ocak 2013
UMUT29 Aralık 2012
Urfada Züğürt Ağa filmi gerçek oldu26 Aralık 2012
Öğretmen Çifti Soba Ayırdı26 Aralık 2012
Harran'da Balık Sezonu Açıldı22 Kasım 2012
2 Göz Odada 45 Kişi 16 Kasım 2012
DAR GELİRLİNİN TEK ADRESİ 19 Ekim 2012
YORGUNUM...30 Eylül 2012
Yeni Haftada Hava Nasıl Olacak?23 Eylül 2012
Yeni Haftada Hava Nasıl Olacak?23 Eylül 2012
Fırtına, Şanlıurfa'da Etkili Oldu02 Eylül 2012
Hafta Boyunca Sıcaklıklar Normal Olacak02 Eylül 2012
MÜLTECİ ÇOCUKLARIN BAYRAM SEVİNCİ20 Ağustos 2012
Suriyeli Mülteci Aileler Birleşmek İstiyor17 Ağustos 2012
200 Bin Dul Kadına Maaş10 Ağustos 2012
ÇOBAN İSTERSE TEKEDEN SÜT ÇIKARIR:Teke Kamil'in Sütü Gerçek Çıktı10 Ağustos 2012
YILLAR SONRA KÖYE DÖNDÜLER 06 Ağustos 2012
HARRAN GAZLIKUYUNDA SUYA KAPILDILAR03 Ağustos 2012
6 Yaşındaki Çocuk İş Makinesinin Atında Kalarak Hayatını Kaybetti30 Temmuz 2012
Tahliye Kanallarda Serinliyorlar26 Temmuz 2012
Şanlıurfalılar Elektrik Duasına Çıkacak25 Temmuz 2012
Türkiye 3 gün boyunca kavrulacak!25 Temmuz 2012
Tam Gün Yasası iptal Oldu19 Temmuz 2012
POSTADAN ÖLÜM GELDİ:PTT Cİ BAKIR ABİ NİN ACI GÜNÜ18 Temmuz 2012
Hikmet Başak’ın Oğlu Vefat Etti13 Temmuz 2012
Ağıt ve Gözyaşı11 Temmuz 2012
AK Parti türbanı çözüyor10 Temmuz 2012
Çocukların Okulları Kapandı Ama Tarlalarda İşçilik Serüvenleri Başladı09 Temmuz 2012
25 YILLIK EV SİT ALANINDA 05 Temmuz 2012
“Bir An Önce Bir Barış”02 Temmuz 2012
Kadına Yönelik Şiddet30 Haziran 2012
Cezaevinde Nakiller Devam Ediyor20 Haziran 2012
Çok Yıldızlı Otel: DAMPALAS URFADA HER YERDE18 Haziran 2012
Cezaevine Klima Ve Dolap Geldi: BİN NASİHAT YİNE BOŞ18 Haziran 2012
Sıcaklıklar Artacak18 Haziran 2012
Urfa Cezaevi’nde İsyan17 Haziran 2012
KONTORLE MEŞHUR OLDUK:Kontör dolandırıcısı köylüler böyle dalga geçiyor14 Haziran 2012
Gamep Üyeleri, Harran'ı Gezdi11 Haziran 2012
HARRAN KIZILDORUÇTA İNTİHAR09 Haziran 2012
105 yıl içinde bir daha gerçekleşmeyecek05 Haziran 2012
3 Metrekare Çadırda 17 Kişi31 Mayıs 2012
Akçakale’ye 11 Mülteci Geldi31 Mayıs 2012
Hastane Palas' Sezonu Açıldı31 Mayıs 2012
TASMALI GÜVERCİN : DOSTLUĞA HASRET TOPLUMA REÇETE31 Mayıs 2012
Reklamlarda HARRAN26 Mayıs 2012
Harran Kurslarla Güzel24 Mayıs 2012
Engellilerin Merdiven İsyanı23 Mayıs 2012
Küçük Yakup Bulundu Ama...20 Mayıs 2012
Harran ‘da Sivrisinek Sezonu Açıldı20 Mayıs 2012
KİMİ MELEK KİMİ UFO DEDİ:ASLI LAZER GÖSTERİSİ20 Mayıs 2012
Evli mahkumlara eş müjdesi!17 Mayıs 2012
Gülpınar Toprağa Verildi (video)15 Mayıs 2012
ANNELERE ÇOK ÖZEL ŞİİR14 Mayıs 2012
Cumhurbaşkanı Gül, Halkla Birlikte11 Mayıs 2012
Sahte Savcı Hakimi dolandırdı10 Mayıs 2012
Harranlı Emine Otoban'da kaldı09 Mayıs 2012
Urfa'da Kumar Borcuna Karşılık Kızını Sattı!03 Mayıs 2012
Acı tesadüf!27 Nisan 2012
URFA'NIN İLK SABAHI24 Nisan 2012
ÖĞRENCİLER TESİSLERE AKIN ETTİ (fotohaber)23 Nisan 2012
'Hep gül abi'22 Nisan 2012
İşini Kurana Sermaye Hazır21 Nisan 2012
Serinlemek İçin Suya Girdi, Sonra...16 Nisan 2012
Baraj 2 Can Aldı 15 Nisan 2012
Harran 'da Engelli Vatandaşa Özürlü Aracı Verildi13 Nisan 2012
Urfa’da Köy Okulunu Soydular12 Nisan 2012
Harran da Silahlı Kavga12 Nisan 2012
HARRAN'DA ÇATIŞMA:4 YARALI10 Nisan 2012
Havalar Isısnınca Vatandaşlar Parklara Çıktı07 Nisan 2012
50 Kişinin Aylığı Kesildi05 Nisan 2012
Doktorlar ve vicdanları03 Nisan 2012
Unutulmaz 1 Nisan Şakaları02 Nisan 2012
Sıcaklar Başlıyor30 Mart 2012
Yağmur Geliyor26 Mart 2012
121 TELEFON ARIZA HARRANDA ARIZALI25 Mart 2012
Çocuk Yaşta Evlenmemek İçin Panel23 Mart 2012
9.Gün'de Bu Hafta "Esenyurt Özel"20 Mart 2012
Harran (Acuz)’a teslim Oldu 12 Mart 2012
MODANLI’LAR DERNEĞİ BAŞKANINI SEÇTİ12 Mart 2012
Söz Veriliyor Ama!10 Mart 2012
HARRAN ANADOLU LÝSESÝ HUZUR EVÝNDE10 Ocak 2012
110 Yýllýk Hasret Giderildi 09 Ocak 2012
Bakan Çelik’in Bayram Programý05 Kasım 2011
Ýþte beton tabutun fotoðrafý!29 Ekim 2011
Doðum yapan ilk Türk erkeði10 Ekim 2011
PKK bu kez ev bastý !07 Ekim 2011
Saatler 1 saat geri alýnýyor06 Ekim 2011
Kanal Bayramda Da Can Aldý31 Ağustos 2011
Bitti HA Bitti 29 Ağustos 2011
Ýmam Hutbeye Kask Ýle Çýktý27 Ağustos 2011
Hoþgörü Plajýnda Deniz ve Cami Yanyana23 Ağustos 2011
Suriyeliler Oruçlarýný Türkiye’de Ýdrak Ediyorlar21 Ağustos 2011
Ne Yapýyor Bu Erkekler?20 Ağustos 2011
Þanlýurfa Akçakale’de bir ilk 03 Ağustos 2011
Sekizi ikiz 11 çocuk02 Ağustos 2011
Darbe Yýkmadý, Oðlum Yýktý 01 Ağustos 2011
20 YILDIR HER GÜN ORUÇ TUTUYOR30 Temmuz 2011
Tam 34 parmaðý var !28 Temmuz 2011
Ýþte PKK da bayanlara yapýlanlar28 Temmuz 2011
Þanlýurfa yanacak gölgede 47 derece 27 Temmuz 2011
Aþklarý Ýsrail i ayaða kaldýrdý!27 Temmuz 2011
Þanlýurfa da Yaz Yaðmuru Sürprizi23 Temmuz 2011
Kim korkar arýdan?18 Temmuz 2011
Harran da Gün Batýmý16 Temmuz 2011
Harranlý Çocuklar Akrep Avýnda…12 Temmuz 2011
Ýnsanlýk kaza kurbaný !08 Temmuz 2011
KÝMSE ÞÜPHELENMESÝN DÝYE KENDÝ DÜKKANINI DA SOYAN ÞAHIS YAKALANDI07 Temmuz 2011
Üçüzlerin Adý Recep, Tayyip, Erdoðan!06 Temmuz 2011
HERKES ONU KIZ SANIYOR AMA O BÝR03 Temmuz 2011
Asma köprüye kilitli kapý taktý29 Haziran 2011
Kanallar Týkandý, Tarým Týkandý!26 Haziran 2011
YAÞAM MÜCADELESÝ25 Haziran 2011
HIRSIZLARIN HEDEFÝNDE KLÝMALAR VAR...24 Haziran 2011
Baþbakana benzerliðiyle biliniyor20 Haziran 2011
Dövmedeki büyük tehlike!09 Haziran 2011
Fakirin Yemeðiydi Zenginin Oldu...15 Mayıs 2011
HASTANE-PAZARLIK VE MEZARLIK YAN YANA13 Mayıs 2011
Sizden her sabah istenen 8 þey03 Mayıs 2011
PAMUK ÝÞÇÝLERÝNE VÝLLA YAPILIYOR25 Nisan 2011
Ýlkokul Mezunlarýna Artýk Ehliyet Yok!14 Nisan 2011
Bu evde oturmak yürek ister10 Nisan 2011
Tarýmsal Sulama Kuyusuna Trilyonluk Borç Geldi04 Nisan 2011
Koyun Köpek Doðurdu27 Mart 2011
Þanlýurfa da Nevruz Ateþi Yandý20 Mart 2011
HARRAN DA TOZ BULUTU 07 Mart 2011
ÞANLIURFA YENÝ HAFTAYA YAÐIÞLI GÝRECEK22 Şubat 2011
ÞANLIURFA DA REKOR BOÞANMA !22 Şubat 2011
Milletvekili adaylarýna seçim rötuþu 19 Şubat 2011
BABASINI POLÝSE ÞÝKAYET ETTÝ15 Şubat 2011
Baþörtüsü güvenliðe engel deðil08 Şubat 2011
Harran’da Paraþütçüler Þov Yaptý06 Şubat 2011
Orduevinde askerlik bitti 26 Ocak 2011
ÝÞTE KAN DAVASI SEFALETÝ24 Ocak 2011
“OKULA GÝTMEK ÝSTÝYORUM”21 Ocak 2011
ABDEST ALIRKEN PARAYI ÇALDIRDI08 Ocak 2011
Geçmiþte Harran...07 Ocak 2011
YGS ye türban ayarý03 Ocak 2011
BAÞBAKAN "ÜÇ ÇOCUK" DEDÝ, ÞANLIURFA 10 YAPTI29 Aralık 2010
Baþbakan’ýn Kerbala anmasý konuþmasý17 Aralık 2010
KÝBAR FEYZO GERÇEK OLDU16 Aralık 2010
TEDAÞ ELEKTRÝK KESÝM UYGULAMASI TEPKÝ TOPLUYOR11 Aralık 2010
KÖYLÜLER DEV YILAN ÖLDÜRDÜ10 Aralık 2010
son 50 yýlýn en kurak sonbaharý yaþanýyor05 Aralık 2010
Bu ülkede sakýz çiðnemek yasak 26 Kasım 2010
Ýcradan satýlýk cami!23 Kasım 2010
BÝLANÇO AÐIR..22 Kasım 2010
KUÞ AÝLESÝ`NÝN TAZÝYESÝ DEVAM EDÝYOR 21 Kasım 2010
Kuþ un Cenazesi Þanlýurfa da19 Kasım 2010
BAYRAMDA TÜRBEYE AKIN ETTÝLER17 Kasım 2010
Su uyur düþman uyumaz FOTO 14 Kasım 2010
Pamuk iþçileri zehirlendi08 Kasım 2010
BAYRAM ÞEKERLERÝ GÖRÜCÜYE ÇIKTI07 Kasım 2010
Mehmetçik artýk garson olmayacak 04 Kasım 2010
Þanlýurfa da 3 yýllýk cinayet aydýnlatýldý 02 Kasım 2010
PKK EYLEMSÝZLÝÐÝ UZATTI01 Kasım 2010
6 Bin Kiþiye Çiðköfte Ýkramý24 Ekim 2010
Vekaletle kurban en az 380 lira 13 Ekim 2010
ÝLÇEMÝZ MÜFTÜLÜÐÜNDE BÝR ÝMAMLARA HÝZMETÝÇÝ EÐÝTÝM11 Ekim 2010
YAZ SAATÝ UYGULAMASI SONA ERÝYOR08 Ekim 2010
106 YAÞINDAKÝ YATALAK FATMA NÝNE SOKAÐA ATILDI21 Eylül 2010

Üye Paneli
E-mail
Şifre
 
   
  Yeni Üye | Şifremi Unuttum
2019 BELEDİYE SEÇİMLERİNDE HANGİ PARTİYE OY VERECEKSİNİZ?

AK PARTİ
CHP
MHP
İYİ PARTİ
BDP
DİĞER

Sonuçlar
En Çok Okunan
Sayfalar
Video Galeri
En Çok Yorumlanan
Foto Galeri
Radyo

Takvim
Bugünkü Gazeteler
Facebook Beğen

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Anasayfa | Sohbet Odasi
CH