harranajans
 
Ana Sayfa > Ekonomi

14 bin memur alýnacak kadrolar
06 Mayıs 2010
Kamu Personeli Seçme Sýnavýnda baþarýlý olan memur adaylarýndan 14 bini bu ay atanacak. Ýþte memur alacak o kurumlar;
Fontu Büyült Fontu Küçült 100%

Kamu Personeli Seçme Sýnavýnda baþarýlý olan memur adaylarýnýn gözü yerleþtirme iþlemlerine çevrildi. 13 bin 922 memurun yerleþtirmesi bu ay içinde yapýlýrken, kamuda iþe baþlatýlacak memur sayýsý da yýl sonunda 100 bini aþacak.Kamu Görevlerine Ýlk Defa AtanacaklarÝçin Yapýlacak Sýnavlar Hakkýnda Genel Yönetmelik Hükümleri çerçevesinde, kamu kurum ve kuruluþlarýnca merkezi yerleþtirme yapýlmak üzere Devlet Personel Baþkanlýðýna gönderilen ve Milli Eðitim Bakanlýðýna ait öðretmen kadrolarý ve kariyer meslek memurlarý dýþýnda kalan 13 bin 922 kadro ve pozisyona 17-26 Mayýs tarihleri arasýnda ÖSYM tarafýndan yerleþtirme yapýlacak. Devlette yeni iþe baþlayacak memurlarýn 8 bin 982 sini 4 yýllýk üniversite mezunlarý, 3 bin 215 ini 2 yýllýk yüksekokul mezunlarý, 1725 ini ise lise mezunlarý oluþturacak. Bunlarýn 12 bin 314 ü genel ve özel bütçeli kuruluþlarda, 1608 i ise KÝT lerde iþbaþý yapacak.BU AY HANGÝ KURUM, NE KADAR MEMUR ALACAK?


ÖSYM nin bu ay yerleþtirme iþleminde bulunacaðý 13 bin 922 memur kadrosunun çeþitli kuruluþlar itibariyle daðýlýmý þöyle:KAMU KURULUÞLARI MEMUR SAYISI

------------------------------------- ------------

Adalet Bakanlýðý 25

Bayýndýrlýk ve Ýskan Bakanlýðý 200

Çevre ve Orman Bakanlýðý 130

Dýþiþleri Bakanlýðý 32

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlýðý 25 

Ýçiþleri Bakanlýðý 494

Kültür ve Turizm Bakanlýðý 98

Maliye Bakanlýðý 644

Saðlýk Bakanlýðý 800

Tarým ve Köyiþleri Bakanlýðý 308

Ulaþtýrma Bakanlýðý 40

Bakanlýklar Toplamý 2.796Adalet Bakan. Ceza ve Tevkifevleri G.M. 112

Darphane ve Damga Matbaasý G.M. 12

Darülaceze Müessesesi Müdürlüðü 6

Denizcilik Müsteþarlýðý 14

Devlet Meteoroloji Ýþleri G.M. 31

Devlet Opera ve Balesi G.M. 18

Devlet Su Ýþleri 178

Elektrik Ýþleri Etüd Ýdaresi G.M 17

Emniyet Genel Müdürlüðü 250

Gençlik ve Spor G.M. 112

Gümrük Müsteþarlýðý 703

Hazine Müsteþarlýðý 2

Karayollarý Genel Müdürlüðü 15

Maden Tetkik ve Arama G.M. 30

Orman Genel Müdürlüðü 220

Petrol Ýþleri Genel Müdürlüðü 2

Sivil Havacýlýk G.M. 2

Sosyal Hizm. ve Çocuk Esir. Kur. G.M. 570

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüðü 770

Türkiye Ýþ Kurumu G.M. 59

Vakýflar Genel Müdürlüðü 30

Yurtkur 111

Genel Müdür ve Müsteþarlýklar Toplamý 3.264Atatürk Araþtýrma Merkezi Baþkanlýðý 1

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yük. Kurumu 2

Danýþtay 24

Devlet Personel Baþkanlýðý 1

GAP Ýdaresi Baþkanlýðý 7

MSB Akaryakýt Ýk. ve Nato Pol. Tes. Ýþ. B. 27

ÖSYM 3

Refik Saydam Hýfzýssýhha Merkezi 5

Sosyal Güvenlik Kurumu 531

Türk Dil Kurumu 5

Türk Patent Enstitüsü 1

Türk Tarih Kurumu 7

Türkiye Atom Enerjisi Kurumu 46

TÜÝK 42

Yargýtay 6

YÖK 15

Baþkanlýklar Toplamý 723Çay Ýþletmeleri G.M 28

Devlet Hava Meydanlarý Ýþletmesi 282

DMO Genel Müdürlüðü 42

EÜAÞ Genel Müdürlüðü 83

Et ve Balýk Ürünleri A.Þ. Genel Müd. 34

ETÝ Maden Ýþletmeleri Genel Müd. 26

Hamitabat Elek. Üretim ve Tic. A.Þ Genel Müd. 3

Kemerköy Elek. Üretim ve Tic. A.Þ Genel Müd. 3

MKE Kurumu Genel Müdürlüðü 60

Soma Elek. Üretim ve Tic. A.Þ Genel Müd. 8

Devlet Demiryollarý Ýþletmesi Genel Müd. 71

Posta ve Telgraf Teþkilatý Genel Müd. 787

TMO Genel Müdürlüðü 40

TEÝAÞ Genel Müdürlüðü 71

TETAÞ Genel Müdürlüðü 10

TKÝ Genel Müdürlüðü 29

Türkiye Lokomotif ve Motor San. A.Þ.Genel Müd. 9

TTK Genel Müdürlüðü 12

Türkiye Vagon San. A.Þ. Genel Müd. 10

-KÝT Toplamý 1.608

Üniversiteler Toplamý 3.410Mahalli Ýdareler, Ýl Özel Ýdareleri ve

Ýl Afet ve Acil Durum Müdürlükleri 2.121


En fazla memur 6 bin 693 ile genel idare hizmetlerinde çalýþacak.Bunu 2 bin 586 ile saðlýk hizmetleri, 2 bin 495 ile teknik hizmetler izleyecek. Yeni yerleþtirmelerde eðitim öðretim hizmetleri sýnýfýna 28, avukatlýk hizmetleri sýnýfýna 145, yardýmcý hizmetler sýnýfýna da 367 yeni memur alýnacak.-KURULUÞLAR ARASI DAÐILIM-Yeni yerleþtirmelerde en fazla memur alýmýný Saðlýk Bakanlýðý gerçekleþtirecek. 800 yeni memurun iþe baþlayacaðý bu kuruluþu, 787 memur ile PTT, 770 memur ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüðü, 703 memur ile Gümrük Müsteþarlýðý, 644 memur ile Maliye Bakanlýðý, 570 memur ile Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, 531 memur ile Sosyal Güvenlik Kurumu Baþkanlýðý, 494 memur ile Ýçiþleri Bakanlýðý, 308 memur ile Tarým ve Köyiþleri Bakanlýðý, 282 memur ile Devlet Hava Meydanlarý Ýþletmesi Genel Müdürlüðü, 250 memur ile Emniyet Genel Müdürlüðü, 220 memur ile de Orman Genel Müdürlüðü takip edecek.Yeni yerleþtirmelerde Bakanlýklara 2 bin 796, Genel Müdürlük ve Müsteþarlýklara 3 bin 264, Baþkanlýklara 723, üniversitelere 3 bin 410, KÝT lere de bin 608 yeni memur alýnacak.AFET VE ACÝL DURUM MÜDÜRLÜKLERÝ-Bu arada mahalli idareler ve il özel idareleri ile birlikte il afet ve acil durum müdürlüklerine de 2 bin 121 memur alýmýnda bulunulacak.Bunlarýn 1524 ü Adana, Adýyaman, Afyonkarahisar, Aðrý, Amasya, Ankara, Antalya, Ardahan, Artvin, Aydýn, Balýkesir, Bartýn, Batman, Bayburt, Bilecik, Bitlis, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankýrý, Çorum, Denizli, Diyarbakýr, Düzce, Elazýð,Erzincan, Elazýð, Erzincan, Erzurum, Eskiþehir, Gaziantep, Gümüþhane, Hakkari, Hatay, Iðdýr, Isparta, Ýzmir, Karabük, Karaman, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kilis, Kocaeli, Kütahya, Manisa, Mardin, Mersin, Muðla, Muþ, Nevþehir, Niðde, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Siirt, Sinop, Sivas, Þanlýurfa, Tekirdað, Tokat, Trabzon, Tunceli, Uþak, Van, Yalova, Yozgat ve Zonguldak Afet ve Acil Durum Müdürlüklerinde iþe baþlayacak.Ýl
 Afet ve Acil Durum Yönetimi Merkezlerinde de Ýstanbul da 42, Ankara da ise 6 yeni memur istihdam edilecek.YENÝ ÖÐRETMENLER ÝÇÝN KADRO DÜZENLEMESÝNE GÝDÝLECEK
-Öte yandan 2010 Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu uyarýnca kamuya açýktan atama yoluyla alýnacak memurlarýn sayýsý yýl sonunda 32 bini bulacak. Bunlarýn 7 binini üniversitelerin akademik personeli, 10 binini de yeni öðretmenler oluþturacak.2009 yýlý içinde emekli olanlarýn yerine de kamuya 25 bin dolayýnda yeni memur alýmý yapýlacak. Bunlarýn da 5 bin dolayýndaki bölümünü öðretmen atamalarý meydana getirecek. Açýktan atama ve emeklilik yoluyla boþalan kadrolara Bütçe Kanunu uyarýnca yapýlacak atamalar, toplam 57 bin memur adayýna devlette görev alma yolunu açacak.Bütçe Kanunu çerçevesinde, Milli Eðitim Bakanlýðý açýktan atama yoluyla 10 bin, emekli olanlarýn yerine de 5 bin yeni öðretmen alabilecek. Ancak 2010 yýlýnda yerleþtirmesi yapýlacak öðretmen sayýsýnýn 40 bin olarak belirlenmesi nedeniyle, geçen yýl olduðu gibi öðretmen atamalarýnda ek kadroya yönelik yasal düzenlemeye gidilecek. Geri kalan 25 bin öðretmen de, ek kadro alýmýndan sonra Eylül ayýnda iþe baþlayacak.-SAYI 100 BÝNÝ GEÇECEK-25 bin öðretmenin yaný sýra, 20 bin polisin atama iþlemi de Bütçe Kanunundaki limitlerin dýþýnda gerçekleþtirilecek. Maliye Bakanlýðý yetkilileri, polis atamalarýnýn Haziran ayýnda yapýlmasýnýn beklendiðini bildirdi.Bütçe Kanununa göre kamuya alýnacak 57 bin memura, 25 bin öðretmen ve 20 bin polisin de ilave edilmesiyle birlikte 2010 yýlý içerisinde iþe yerleþtirilecek yeni memur sayýsý 102 bini bulacak.

Sayýsý açýklanmayan askerler ve denetim elemanlarýyla birlikte bu sayý 100 binin çok daha üzerine çýkacak.Limitler dýþýnda özürlü personel alýmý uygulamasýyla da bu yýl 5 bin yeni özürlü memur devlette iþe baþlatýlacak. Özürlüler de ilave edildiðinde kamuda yýl sonuna kadar istihdam edilmeye baþlanacak memurlarýn sayýsý daha da artacak.internethaber

Yorum Yapın

Rumuz veya Ad/Soyad*
E-posta*

(E-posta adresiniz sitede görünmez)
Yorum*


(Yandaki güvenlik kodunu bu alana giriniz)
   
 

Diğer Ekonomi Haberleri

Başlık Tarih
 
Milli Piyango büyük ikramiyesi belli oldu!28 Kasım 2019
14 Kasım Dolar ve Euro Son Durum14 Kasım 2019
11 Kasım Dolar ve Euro son durum11 Kasım 2019
Belgeli çocuk bakıcılarına 1300 lira destek10 Kasım 2019
2020 Zam Oranı Belli Oldu! İşte Kalem Kalem ayrıntılar05 Kasım 2019
Fiyatlar pahalı, tüketici Pazar tezgahlarına bakıp geçiyor29 Ekim 2019
Bakan Varank Duyurdu:Tam 50 Bin Lira Destek!24 Ekim 2019
Dolar yeni güne nasıl başladı?23 Ekim 2019
Dolar Uçtu, Sosyal Medya Yıkıldı07 Ekim 2019
Fitch'den dolar kuru tahmini01 Ekim 2019
Kamuya 425 kişi atanacak!18 Eylül 2019
Akaryakıta zam mı geliyor? İşte detaylar18 Ağustos 2019
Dolar Düşmeye Devam Ediyor08 Ağustos 2019
16,4 Milyon Kişiye Bayram Erken Gelecek!08 Ağustos 2019
Doğal gaz fiyatlarına zam01 Ağustos 2019
Memurların zam pazarlığı başlıyor!30 Temmuz 2019
Kredi Kartı Kullananlar Dikkat!!!29 Haziran 2019
Binlerce Vatandaşa Çifte Zam Müjdesi!19 Haziran 2019
Müjde! İşçiye Erken Ödeme Kararı07 Haziran 2019
Akaryakıta Çifte İndirim!07 Haziran 2019
Çanlar dolar için çalıyor05 Haziran 2019
Dolar, son 1,5 ayın en düşük seviyesine geriledi05 Haziran 2019
Milyonlarca kişi bekliyordu! Yarın hesaplara yatacak30 Mayıs 2019
2019 yılında 60 bin memur ve personel alımı yapılacak14 Mayıs 2019
İşsizlik Rakamları Açıklandı26 Mart 2019
Türkiye'ye para yağdı! Tam 13 milyar dolar...25 Şubat 2019
Yaşlıya 601 lira maaş! 7 ayrı destek20 Şubat 2019
Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini açıkladı31 Ocak 2019
Binlerce Kişiye Müjde!25 Ocak 2019
Milyonların Beklediği Asgari Ücret Belli Oldu25 Aralık 2018
Asgari ücret bugün netleşiyor!25 Aralık 2018
Yağışlar Pamukları Tarlada Bıraktı24 Aralık 2018
Hayvancılıkta Türkiye’nin Acı Karnesi!20 Aralık 2018
Yeni Asgari Ücret Belirleniyor!20 Aralık 2018
Tapuda Yeni Dönem Başlıyor!12 Aralık 2018
Pamuka Yağmur Darbesi11 Aralık 2018
Asgari Ücret İle İlgili Flaş Gelişme!06 Aralık 2018
Araç Sahiplerine Müjde! Motorine İndirim Geliyor04 Aralık 2018
Benzine 20 Kuruş İndirim07 Kasım 2018
Emeklilikte Yaşa Takılanlar' İçin Önemli Açıklama16 Ekim 2018
Elektrik Faturalarında Yeni Dönem!15 Ekim 2018
Milyonları İlgilendiren Gelişme!15 Ekim 2018
Urfa'da Pazar Fiyatlarının Yanına Yaklaşılmıyor11 Ekim 2018
Pamukta Hasat Zamanı27 Eylül 2018
Akaryakıta İndirim Geldi18 Eylül 2018
İşsizlik Yeniden Çift Hanede18 Eylül 2018
Pamukta Bu Yıl Rekolte Ve Fiyatta Yüksek Beklenti13 Eylül 2018
Son Dakika! Vadeli TL Hesabında Vergi Düştü, Döviz Hesabında Vergi Arttı31 Ağustos 2018
Borcu Olanlar Dikkat!27 Ağustos 2018
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Perşembe Günü Uluslararası Yatırımcılarla Bir Araya Gelecek14 Ağustos 2018
MASAK Asparagas Haber Yapanlarla İlgili İnceleme Başlattı13 Ağustos 2018
Dolar ne kadar? Çeyrek altın fiyatlarında son durum 10 Ağustos 2018
Hükümetten İhtiyaç Sahiplerine Büyük Destek05 Mart 2018
ŞANLIURFA’YA KABA YEM PROJESİNDEN BÜYÜK DESTEK25 Şubat 2018
GELECEKTE EN ÇOK KAZANDIRAN MESLEK, ÇÖPE GİDEN GERİ DÖNÜŞTÜRÜLEBİLEN ATIKLAR OLACAK.31 Ekim 2017
‘2018 bütçesi fakirlikle mücadele edecek’ 31 Ekim 2017
Altın Tarihi Zirveyi Gördü09 Ekim 2017
Hedef 30 milyar dolarlık ticaret 05 Ekim 2017
DSİ SON 90 GÜNDE 3, 7 MİLYAR TL’LİK YATIRIMIN TEMELİNİ ATTI31 Ağustos 2017
Güneydoğu Turizmine Bayram Dopingi16 Ağustos 2017
YABANCI İŞ ADAMLARI ŞANLIURFA’DA 21 Nisan 2017
Hava Sıcaklığı -14’e İnince Elektrik Tüketimi Tavan Yaptı03 Şubat 2017
Milyonlarca Esnafa büyük jest19 Ocak 2017
Yaşlı yakını olana devletten ayda 1000 TL07 Aralık 2016
Flaş.. Herkese zam geliyor 30 Kasım 2016
Hükümet'ten 'Süper Teşvik'16 Kasım 2016
Motorine 10 Kuruş İndirim, LPG'ye Zam Geldi02 Kasım 2016
Son Dakika.. Dolar 3.10 Lirayı Geçti13 Ekim 2016
Benzin ve motorine zam06 Ekim 2016
Harran’da bir petrol istasyonu daha LPG fiyatını düşürdü 03 Ekim 2016
Başbakan Yıldırım'dan asgari ücret açıklaması21 Eylül 2016
Sürücülere Müjde! Trafik Sigortasında Fiyatlar Düşüyor05 Eylül 2016
GSS'de 2. Fırsat! Borcu Olanlar 1 Eylül'den İtibaren Gelir Testine Başvurabilecek31 Ağustos 2016
Urfa'da Pamuk ve Buğdayın Alış Fiyatı Belli Oldu22 Temmuz 2016
TOKİ'nin Taksitlerine Zam Geldi21 Temmuz 2016
OTOMOBİL Otomotiv endüstrisi en yüksek ihracat rakamına ulaştı03 Temmuz 2016
Nüfus cüzdanını kaybeden ceza ödemeyecek31 Aralık 2015
Dolardaki düşüşün nedeni ne?01 Aralık 2015
2016'da ÖTV ve KDV'ye Ne Kadar Ödeyeceğiz26 Ekim 2015
İndirimli nükleer15 Nisan 2015
Suudi Prens Bursa’da yatırım için arazi baktı14 Nisan 2015
Temizlik ihalelerinde ‘paravan’ firmalar ile vurgun iddiası09 Nisan 2015
BDDK Başkanlığı'na Murat Yülek'in geleceği iddiası09 Nisan 2015
konut sahibi olmak isteyenlere büyük müjde!28 Ocak 2015
Altında Hücum Hazırlığı19 Ocak 2015
LPG Otogaz'a Büyük İndirim03 Aralık 2014
..19 Ekim 2014
Çelik'ten milyonları heyecanlandıran açıklama10 Mayıs 2014
MAAŞLARA DEVLET GARANTİSİ GELİYOR13 Nisan 2014
Altının freni patladı!12 Ekim 2013
Otogar’da Bayram Yoğunluğu12 Ekim 2013
Memur Olmak İsteyenlerin Beklediği Haber Geldi11 Ekim 2013
Altın Temmuz Ayının Zirvesinde12 Ağustos 2013
Benzine Zam!08 Temmuz 2013
Altın Fiyatlarında Rekor Düşüş!28 Haziran 2013
Ramazan’da Zam Yok27 Haziran 2013
Altında Düşüş Sürüyor17 Mayıs 2013
Benzini Ucuzlatacak İlginç Formül!14 Şubat 2013
Borsa ve dolar güne nasıl başladı12 Şubat 2013
Otomobilde Şubat kampanyaları...08 Şubat 2013
Belirsizlik Devam Ediyor28 Eylül 2012
İl Genel Meclis Üyesi Ahmet Boğa’ dan Şanlıurfa Valisine Teşekkür Mesajı 05 Eylül 2012
'Beyaz Altın'da hasat zamanı04 Eylül 2012
LPG'ye Yüzde 11 Zam Yapıldı04 Eylül 2012
Fatura Şanlıurfa’ya Patladı!27 Ağustos 2012
Araç Vergilerine Yakın Markaj11 Ağustos 2012
Özel İdareye Kaynak Aktarımı 09 Ağustos 2012
Urfa'da savaş ekonomisi06 Ağustos 2012
Düşüş Devam Ediyor26 Haziran 2012
Bakan Yıldız'dan 'Benzin' Müjdesi05 Haziran 2012
HARRANDA LPG DE İNDİRİM SAYACI ÇALIŞMIYOR05 Haziran 2012
Memurlardan '3,5' Eylemi24 Mayıs 2012
Altın Geriledi22 Mayıs 2012
Borcu olan vatandaşlara iyi haber !16 Mayıs 2012
Öğrenciye Maaş Geliyor02 Mayıs 2012
Memurlar, ilk toplu sözleşme masasına pazartesi günü oturacak29 Nisan 2012
20 Yaşındaki Araçlar Hurdaya18 Nisan 2012
GAP YEMEK AKÇAKALE DE AÇILDI (FOTOHABER)17 Nisan 2012
Türkiye'yi Heyecanlandıracak Haber14 Nisan 2012
Kaçak Akaryakıt Operasyonu13 Nisan 2012
Kaçak elektrikte müthiş karar07 Nisan 2012
Memurun gözü kulağı bugün Meclis'te02 Nisan 2012
Vergi Daireleri Yarın da Açık24 Mart 2012
Vergi Daireleri Yarın da Açık24 Mart 2012
Araplar'a yetişemiyoruz!16 Mart 2012
Fiyatlar Ateþ Pahasý12 Ocak 2012
Ýsot Tarlada Kaldý 12 Kasım 2011
Kýrsal Kalkýnma Yatýrýmlarýna Destek27 Ekim 2011
Cuma Günü Son!26 Eylül 2011
Çiftçilere Müjde14 Eylül 2011
AÇLIK SINIRI 985 TL!08 Eylül 2011
ANTEP FISTIÐI NIN FÝYATI BELLÝ OLDU 07 Eylül 2011
Telefon ve internet faturanýz azalacak!28 Ağustos 2011
"Kimse elindeki tapuya güvenmesin!"23 Ağustos 2011
Taþý topraðý altýn!23 Ağustos 2011
Motorine 8 kuruþluk kur zammý23 Temmuz 2011
RAMAZAN ÖNCESÝ :Ette spekülasyona 14.5 TL resti!21 Temmuz 2011
Küp ve toz þekere zam 16 Temmuz 2011
Hububat fiyatlarý açýklandý!14 Temmuz 2011
Pamuk fiyatlarýnda yalancý bahar dönemi30 Haziran 2011
Hayvan Satýcýlarý Israrlý29 Haziran 2011
HARRANDA ESNAF KEFALET KOOPRERATÝFÝ KURULDU27 Haziran 2011
KÜLLÝYEN GAP YALANI! 13 Mayıs 2011
TARIM SEKTÖRÜ 11 DEN 8 SIRAYA YÜKSELDÝ25 Nisan 2011
Hububat Taban Fiyatý Açýklanmalý24 Nisan 2011
ARINÇ; ÞANLIURFA TURÝZM PATLAMASI YAÞAYACAK 31 Mart 2011
Pamuk üretimi için ön hazýrlýklar baþladý30 Mart 2011
YGS’yi ÖSYM kazandý: 61.5 milyon TL28 Mart 2011
PÝYASALARDA SAVAÞ TEDÝRGÝNLÝÐÝ26 Şubat 2011
URFA NIN VERGÝ REKORTMENLERÝ BELLÝ OLDU26 Şubat 2011
Benzine yine zam!23 Şubat 2011
Pamuk fiyatlarýnda rekor artýþ! 16 Şubat 2011
Sebze ve meyvede ucuzluk müjdesi 13 Şubat 2011
Urfa ya 75 trilyon destekleme31 Ocak 2011
Çukurova da karpuz ekimine baþlandý26 Ocak 2011
Ucuz benzinde iþlem tamam !24 Ocak 2011
Madeni Paralar Esnafýn elinde kaldý24 Ocak 2011
HARRAN DA ET FÝYATLARI HÝÇ DÜÞMEZ23 Ocak 2011
Bu sefer piyasa sað gösterip sol vurdu!22 Ocak 2011
Dolar uçuþa geçti - EKONOMÝ10 Ocak 2011
RAHMET KAPIYI ÇALDI08 Ocak 2011
Türkiye de bankalara borçlu kiþi sayýsý 41 milyon02 Ocak 2011
Adýyaman ile Þ.Urfa arasýnda çiköfte rekabeti01 Ocak 2011
BÜTÇE GÖRÜÞMELERÝNDE VEKÝLÝMÝZ KONUÞMA YAPTI18 Aralık 2010
En rahat iþ bulunabilecek 10 ülke17 Aralık 2010
En çok parayý bakýn nereye harcýyoruz!16 Aralık 2010
Benzin Zirvesinde Neler Konuþuldu14 Aralık 2010
Bu meslek grubundaki 5 bin kiþi iþsiz kalacak!14 Aralık 2010
Neden dünyanýn en pahalý benzinini kullanýyoruz? 11 Aralık 2010
Büyüme rakamlarý açýklandý10 Aralık 2010
PAMUK EKONOMÝYÝ CANLANDIRIYOR 07 Aralık 2010
Altýnda yeni rekor02 Aralık 2010
4 liraya az kaldý!28 Kasım 2010
120 liradan az olan trafik cezasý silinecek26 Kasım 2010
Pamukta ZAM GÝYÝME YANSIYACAK 13 Kasım 2010
1 Milyon Üniversiteli Borçluya Af Müjdesi 03 Kasım 2010
Harran ýn umudu Pamuk...01 Kasım 2010
ÇÝFTÇÝYE PAMUK UYARISI27 Ekim 2010
ÝTHAL DOMATES 1 TL22 Ekim 2010
Akçakale de Domates 1 TL21 Ekim 2010
Dolar 2 yýllýk aradan sonra 1.4000 ün altýnda 14 Ekim 2010
En düþük emekli maaþ 780 TL olacak12 Ekim 2010
1 depoyla kaç km yol yapýyorsunuz?12 Ekim 2010
DOMATES FÝYATLARI TAVAN YAPTI02 Ekim 2010
REKOLTE DÜÞÜK FÝYAT UÇUK26 Eylül 2010
KPSS ye kýsmi iptal18 Eylül 2010
HARRANA CANLILIK GELECEK 24 Ağustos 2010
17 banka sýnýfta kaldý24 Ağustos 2010
KANALÝZASYONSUZ KÖY KALMAYACAK23 Ağustos 2010
KILIÇDAROÐLUNUN FAKÝRLÝK MANZARALARI(FOTO HABER)18 Ağustos 2010
HARRANDA KÖMÜR DAÐITIMI BAÞLADI10 Ağustos 2010
Ýthal et kasaplarda!09 Ağustos 2010
HARRAN OVASI`NDA BÖCEK TUZAKLARI03 Ağustos 2010
Ýsot Sezonu Açýldý02 Ağustos 2010
3 bin 164 liranýz yoksa yoksulsunuz!30 Temmuz 2010
ÇÝFTÇÝLER ÝLAÇ BAYÝSÝNE BÝLÝNÇSÝZCE AKIN EDÝYOR 27 Temmuz 2010
MEMURA EK ÖDEME GELÝYOR25 Temmuz 2010
YENÝ SULAMA TEKNÝÐÝ GÖRÜCÜYE ÇIKTI23 Temmuz 2010
MISIR DESTEKLEMELERÝ ÖDEMELERÝ BAÞLADI20 Temmuz 2010
PAMUKTA KURT SEZONU AÇILDI20 Temmuz 2010
ÇALIÞANA VERGÝ ÝADESÝ19 Temmuz 2010
Çiftçi borç ekti þimdi haciz biçiyor19 Temmuz 2010
MESLEK LÝSELERÝNE ÝLGÝ ARTIYOR15 Temmuz 2010
TURÝZÝM MEVSÝMÝNDE ÞANLIURFAYA YERLÝ VE YABANCI TURÝST AKINI DEVAM EDÝYOR06 Temmuz 2010
OTOMOBÝL SATIÞLARI DÜÞTÜ 06 Temmuz 2010
Hesap kabak tadý verdi30 Haziran 2010
SUDA DOMATES ÜRETÝCÝLÝÐÝ DAHA VERÝMLÝ28 Haziran 2010
ETÝN KÝLOSU 10 MÝLYON11 Haziran 2010
KAYBEDEN ÝSRAÝLOLUR11 Haziran 2010
ANIZ YAKMAK ÇOK ZARARLIDIR30 Mayıs 2010
Piyasalar allak bullak oldu25 Mayıs 2010
HARRAN ÇÝFTÇÝLERÝ FARKLI ÜRÜNLER YETÝÞTÝRÝYOR..(foto haber)23 Mayıs 2010
BENZÝN FÝYATLARFI 5 AY GERÝYE GÝTTÝ22 Mayıs 2010
Harran Ovasý`nda Mercimek Hasadý Baþladý 18 Mayıs 2010
ÇÝFTÇÝLER SIKINTILI 16 Mayıs 2010
ALTIN ALDI BAÞINI GÝDÝYR..15 Mayıs 2010
Altýn fiyatlarýnda korkutan tahmin 14 Mayıs 2010
Ýþ dünyasýnda tarihi zirveden ‘kutuplaþma yok’ mesajý çýktý 14 Mayıs 2010
ÞANLIURFADA PAZARIN NABZI 12 Mayıs 2010
HARRANDA TARIM ÇEÞÝTLÝÐÝ ARTIYOR06 Mayıs 2010
ET ÝTHAL EDELÝM YA KURUSOÐAN01 Mayıs 2010
FLAÞ HABER:AKÇAKALE DE KAÇAK AKARYAKIT OPERASYONU30 Nisan 2010
Et ve Balýk Kurumu na ithalat yapma yetkisi verildi26 Nisan 2010
DevlET EL KOYDU24 Nisan 2010
Karttan nakit çekme yasaðý geliyor13 Nisan 2010
Çinli yedek parça devine Urfa talip05 Nisan 2010
MEMURA KESENÝN AÐZI AÇILACAK MIÞ(!)01 Nisan 2010
Ucuzluk karayolunu kapattý20 Mart 2010
Hayvancýlýk Destekleme Miktarlarý Açýklandý. 15 Mart 2010
AYAKLI BANKALAR PARA KAZANDIRIYOR15 Mart 2010
ZAM ÞAMPÝYONU TAZE FASÜLYE 15 Mart 2010
100 BÝN KÝÞÝYE ÝÞ ÝMKANI01 Mart 2010
SÝVEREK`E 200 YATAKLI HASTANE YAPILIYOR17 Şubat 2010
Ýþsizlik Artýþý Devam Ediyor.15 Şubat 2010
Ýkinci Elde Alým Satým Kolaylaþýyor12 Şubat 2010

Üye Paneli
E-mail
Şifre
 
   
  Yeni Üye | Şifremi Unuttum
2019 BELEDİYE SEÇİMLERİNDE HANGİ PARTİYE OY VERECEKSİNİZ?

AK PARTİ
CHP
MHP
İYİ PARTİ
BDP
DİĞER

Sonuçlar
En Çok Okunan
Sayfalar
Video Galeri
En Çok Yorumlanan
Foto Galeri
Radyo

Takvim
Bugünkü Gazeteler
Facebook Beğen

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Anasayfa | Sohbet Odasi
CH